Veda a výskum sa dočkajú podpory od štátu

  • Vláda SR sa rozhodla po dlhom čase podporiť vedu a výskum. Od leta 2014 sú známe jednotlivé opatrenie, ktoré majú byť zavedené ako impulz pre firmy venujúce sa vede a výskumu - kam patria aj startupy.
image_1420303376.png
  • Vláda SR sa rozhodla po dlhom čase podporiť vedu a výskum. Od leta 2014 sú známe jednotlivé opatrenie, ktoré majú byť zavedené ako impulz pre firmy venujúce sa vede a výskumu - kam patria aj startupy.

Od 01.01.2015 nadobudla účinnosť Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zavádza tak radu daňových výhod pre daňovníkov, ktorí vykonávajú vedu a výskum – tzv. Super odpočet výdavkov“.

 

Na čo slúži super odpočet výdavkov?

V prvom rade ide o snahu Vlády podporiť slovenské podniky v realizácii výskumných aktivít v rámci ich podnikania. Týmto krokom sa očakáva vytvorenie nových pracovných miest (hlavne pre absolventov a vedeckých pracovníkov). Taktiež má pôsobiť ako stimul na vyššie výdaje v oblasti vedy a výskumu u podnikov, ktoré na to majú predpoklady. V neposlednom rade má zaviesť do praxe efektívny nástroj na podporu výskumu a vývoja, ktorý v praxi využívajú už aj okolité krajiny a posilniť tak konkurencieschopnosť podnikov pôsobiacich na Slovensku. 

 

Aké výdavky si môžem odpočítať?  

Subjekty vykonávajúce vedu a výskum si budú môcť odpočítať zo základu dane súčet jednotlivých položiek:

25% – výdavkov vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, za ktoré sa daňové priznanie podáva 

25% – mzdových nákladov zamestnanca, podieľajúceho sa na realizácii projektu výskumu a vývoja. Zamestnanec musí spĺňať relatívne prísne podmienky – občanom EÚ mladším ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia (SŠ alebo VŠ) pred menej ako dvoma rokmi 

25% – výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období. 

 

 

Ako zistím, či robím výskum a vývoj?

Jednoducho, stačí si prečítať jednoduchú poúčku z novely :). Táto hovorí doslovne: „Kritériom pre odlíšenie výskumu a vývoja od ostatných (príbuzných) aktivít je prítomnosť oceniteľného prvku novosti a vyjasnenie výskumnej alebo technickej neistoty„. Asi by to chcelo ešte definíciu na objasnenie toho „oceniteľného prvku novosti a vyjasnenie výskumnej alebo technickej neistoty“. Zatiaľ si môže každý spraviť svoj vlastný záver.

 

Odpočítané výdavky vzniknuté pri realizácii vedy a výskumu môžu byť iba tie, ktoré možno považovať za daňové, a ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka, v členení podľa jednotlivých projektov a účtovných prípadov. V prípade záujmu o odpočet výdavkov, musí mať daňovník spracovanú projektovú dokumentáciu – písomný dokument, v ktorom daňovník špecifikuje predmet výskumu a vývoja. 

 

Čo z toho pre teba vyplýva?

Ak sa venujete oblasti výskumu a vývoja, môže byť pre Vás táto možnosť zaujímavá. Predstavuje vhodný a administratívne nenáročný nástroj na podporu investícií v oblasti R&D.  

 

Zdroj: ta3.com, pwc.com, finance.gov.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech