Veda a výskum sa doč­kajú pod­pory od štátu

Luky Gašparík Sr. / 3. januára 2015 / Tools a produktivita

Vláda SR sa roz­hodla po dlhom čase pod­po­riť vedu a výskum. Od leta 2014 sú známe jed­not­livé opat­re­nie, ktoré majú byť zave­dené ako impulz pre firmy venu­júce sa vede a výskumu — kam pat­ria aj star­tupy.

Od 01.01.2015 nado­budla účin­nosť Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príj­mov a zavá­dza tak radu daňo­vých výhod pre daňov­ní­kov, ktorí vyko­ná­vajú vedu a výskum — tzv. Super odpo­čet výdav­kov”.

Na čo slúži super odpo­čet výdav­kov?

V prvom rade ide o snahu Vlády pod­po­riť slo­ven­ské pod­niky v rea­li­zá­cii výskum­ných akti­vít v rámci ich pod­ni­ka­nia. Týmto kro­kom sa oča­káva vytvo­re­nie nových pra­cov­ných miest (hlavne pre absol­ven­tov a vedec­kých pra­cov­ní­kov). Tak­tiež má pôso­biť ako sti­mul na vyš­šie výdaje v oblasti vedy a výskumu u pod­ni­kov, ktoré na to majú pred­po­klady. V nepo­sled­nom rade má zaviesť do praxe efek­tívny nástroj na pod­poru výskumu a vývoja, ktorý v praxi využí­vajú už aj oko­lité kra­jiny a posil­niť tak kon­ku­ren­cie­schop­nosť pod­ni­kov pôso­bia­cich na Slo­ven­sku. 

Aké výdavky si môžem odpo­čí­tať? 

Sub­jekty vyko­ná­va­júce vedu a výskum si budú môcť odpo­čí­tať zo základu dane súčet jed­not­li­vých polo­žiek:

25% — výdav­kov vyna­lo­že­ných na výskum a vývoj v zda­ňo­va­com období, za ktoré sa daňové pri­zna­nie podáva 

25% — mzdo­vých nákla­dov zamest­nanca, podie­ľa­jú­ceho sa na rea­li­zá­cii pro­jektu výskumu a vývoja. Zamest­na­nec musí spĺňať rela­tívne prí­sne pod­mienky — obča­nom EÚ mlad­ším ako 26 rokov veku a ukon­čil prí­sluš­ným stup­ňom vzde­la­nia sústavnú príp­ravu na povo­la­nie v den­nej forme štú­dia (SŠ alebo VŠ) pred menej ako dvoma rokmi 

25% — výdav­kov (nákla­dov) vyna­lo­že­ných v zda­ňo­va­com období na výskum a vývoj, ktoré pre­vy­šujú úhrn výdav­kov (nákla­dov) na výskum a vývoj vyna­lo­že­ných v bez­pro­stredne pred­chá­dza­jú­com zda­ňo­va­com období. 

Ako zis­tím, či robím výskum a vývoj?

Jed­no­du­cho, stačí si pre­čí­tať jed­no­du­chú poúčku z novely :). Táto hovorí doslovne: “Kri­té­riom pre odlí­še­nie výskumu a vývoja od ostat­ných (prí­buz­ných) akti­vít je prí­tom­nosť oce­ni­teľ­ného prvku novosti a vyjas­ne­nie výskum­nej alebo tech­nic­kej neis­toty”. Asi by to chcelo ešte defi­ní­ciu na objas­ne­nie toho “oce­ni­teľ­ného prvku novosti a vyjas­ne­nie výskum­nej alebo tech­nic­kej neis­toty”. Zatiaľ si môže každý spra­viť svoj vlastný záver.

Odpo­čí­tané výdavky vznik­nuté pri rea­li­zá­cii vedy a výskumu môžu byť iba tie, ktoré možno pova­žo­vať za daňové, a ktoré sú evi­do­vané odde­lene od ostat­ných výdav­kov (nákla­dov) daňov­níka, v čle­není podľa jed­not­li­vých pro­jek­tov a účtov­ných prí­pa­dov. V prí­pade záujmu o odpo­čet výdav­kov, musí mať daňov­ník spra­co­vanú pro­jek­tovú doku­men­tá­ciu – písomný doku­ment, v kto­rom daňov­ník špe­ci­fi­kuje pred­met výskumu a vývoja. 

Čo z toho pre teba vyplýva?

Ak sa venu­jete oblasti výskumu a vývoja, môže byť pre Vás táto mož­nosť zau­jí­mavá. Pred­sta­vuje vhodný a admi­ni­stra­tívne nená­ročný nástroj na pod­poru inves­tí­cií v oblasti R&D. 

Zdroj: ta3.com, pwc.com, finance.gov.sk

Pridať komentár (0)