Starú výrobnú halu v Žiline pre­ro­bili na pre­ma­kaný even­tový pries­tor

Podľa článku Štefana Moravčíka v Archinfo.sk, Architekti: Ing.arch. Juraj Hubinský, Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek / 24. augusta 2016 / Zo Slovenska

Nový even­tový pries­tor v prie­my­sel­nej zóne mesta Žilina. Stará výrobná hala bola pre­sta­vaná s rešpek­tom a vzni­kol varia­bilný even­tový pries­tor. Pote­šu­júci prí­klad kon­ver­zie nevy­uži­tých indus­triál­nych objek­tov pre kul­túrne využi­tie.

Troj­lo­ďový objekt v are­áli INGEA, ktorý pôvodne navrhol Inter­pro­jekt Brno roku 1970 ako dostavbu závodu a dielne pre IGHP národný pod­nik Žilina, slú­žil na výrobu vrt­ných súp­rav a opravu vrt­nej tech­niky až do roku 2015. Zámer pus­tiť sa do rekon­štruk­cie sta­rej výrob­nej haly na even­tové pries­tory, vzni­kol z potreby roz­ší­riť v Žiline ponuku even­to­vých pries­to­rov, v kto­rých by boli rea­li­zo­vané kon­cepty a for­máty podu­jatí, ktoré dopo­siaľ nemali v regi­óne svoje záze­mie.

Even­tová agen­túra Spi­cyB­rown prišla s pro­jek­tom Event House Žilina, do kto­rého následne spo­lu­fi­nan­co­va­ním vstú­pil maji­teľ budovy. Hlav­nou výzvou zada­nia bolo skĺbiť surovú prie­my­selnú halu s luxus­ným cate­rin­gom v ľud­skej mierke.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Pri navrho­vaní sme sa zamýš­ľali nad auten­ti­ci­tou a význa­mom pou­ži­tých mate­riá­lov. Hľa­dali sme spô­sob ako rešpek­to­vať areál a kom­bi­no­vať pôvodnú halu na stroje s novou, na pohľad pro­ti­chod­nou fun­kciou a mier­kou. Preto sme volili tra­dičné mate­riály zacho­vá­va­júce indus­triálny pod­tón, ako kov, tehla, drevo a betón, ktoré sme pou­žili moder­ným spô­so­bom. Zvý­raz­nili sme prie­hľad­nosť a nad­ľah­če­nosť týchto mate­riá­lov a tým sme pre­ro­bili pôvodný pries­tor zohľad­ňu­júc ľud­ské pro­por­cie,“ hovo­ria archi­tekti.

Event House svo­jou varia­bi­li­tou dokáže vyho­vieť men­ším firem­ným even­tom, aj veľ­ko­ka­pa­cit­ným pro­jek­tom (1000+ hostí). Pries­tor je zlo­žený z 3 even­to­vých hál, von­kaj­šej terasy, inte­ri­é­ro­vých barov, backs­tagu, záze­mia pre cate­ring a šatní pre náv­štev­ní­kov podu­ja­tia. Hala dovo­ľuje upra­vo­vať kapa­citu i spô­sob sede­nia podľa požia­da­viek kli­enta.

Hlavná loď je čistá, otvo­rená a funkčne uni­ver­zálna. Čier­nou far­bou je zvý­raz­nená pôvodná oce­ľová nosná kon­štruk­cia. Podľa potrieb even­tov je tento pries­tor efektne nasvet­ľo­vaný dočas­nou sve­tel­nou tech­ni­kou.

Zo vstup­ného foy­era do hlav­ného even­to­vého pries­toru, pre­chá­dzame por­tá­lom vyme­dze­ným teh­lo­vými per­fo­ro­va­nými ste­nami. V boč­ných lodiach sa nachá­dzajú dva vizu­álne odlišné bary, pre potreby rôz­nych typov akcií. V prvej lodi pôsobí bar tech­nic­kej­šie s ťaho­ko­vo­vým zába­rím, neóno­vými pod­svie­te­ním v tvare pís­men X a betó­no­vým prie­če­lím baru. Na boč­nej stene lode sa nachá­dza obklad z dre­ve­ných lamiel. V dru­hej lodi má bar jem­nejší cha­rak­ter, umoc­nený gra­fic­kým obkla­dom a poli­cou. Na boč­nej stene sa nachá­dza obklad z oce­ľo­vých pro­fi­lov s ťaho­ko­vom a dre­ve­nými tabu­ľami.

Vo vstup­nom foy­ere je vlo­žený oce­ľový ras­trový pod­hľad dopl­nený spus­te­nou hla­di­nou bodo­vých sve­tie­lok, jed­not­livo a rov­no­merne upev­ne­ných na kon­coch ten­kých tyčí. Po zapnutí tak vytvá­rajú prí­jemný efekt zní­že­ného osvet­le­nia zdô­raz­ňu­jú­ceho atmo­sféru vo foy­ere.

Foto: Tomáš Manina

Večerná atmo­sféra Event Housu je kľú­čová a sta­via na sve­tel­ných efek­toch a tlme­nom osvet­lení. Zjem­ňuje tak výšku hál, pre­pája jed­not­livé pries­tory a dotvára sláv­nostnú atmo­sféru.

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Tomáš Manina, pod­klady: Event House, Juraj Hubin­ský

Pridať komentár (0)