Starý bra­ti­slav­ský byt, kto­rému vdýchli nový život

Podľa článku Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Andrej Olah Msc(arch) Katarína Labáthová, Spolupráca: / 28. september 2016 / Zaujímavosti

Byt v bra­ti­slav­skom Sta­rom meste s vyso­kými stropmi a obyt­nou plo­chou 105 m2. Inte­riér bol cit­livo očis­tený až na sta­vebnú pod­statu. Dis­po­zičné rie­še­nie sa menilo len mini­málne, tak aby ref­lek­to­valo potreby maji­te­ľov.

Maji­te­lia kúpili byt v stave, keď mal za sebou už nie­koľko výraz­nej­ších sta­veb­ných zása­hov. Pôvodná dis­po­zí­cia už nebola čita­teľná, takisto nebola známa ani his­to­rická podoba bytu. Archi­tekti sa preto roz­hodli pries­tor bytu značne otvo­riť a spre­hľad­niť. Sta­vebné úpravy sa týkali hlavne obsluž­nej časti bytu, ktorá je orien­to­vaná do dvora. Obytná časť, ktorú tvo­ria tri samos­tatné miest­nosti bola de facto pone­chaná v pôvod­nom stave. Veľká svetlá výška a roz­merné okenné otvory sú hlav­nou deví­zou týchto pries­to­rov.

Foto: Mar­tin Šveda

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Izby sú pre­po­jené širo­kými, dvoj­kríd­lo­vými dve­rami, ktoré sú umiest­nené v osi miest­nosti. Pri rekon­štruk­cii boli zacho­vané pôvodné dre­vené okná a dvere. Odha­lené boli aj par­kety, ktoré pred­chá­dza­júci maji­te­lia zakryli lami­ná­to­vými pod­la­hami.

Foto: Mar­tin Šveda

Foto: Mar­tin Šveda

Byt má štyri plno­hod­notné izby, pri­čom dve men­šie miest­nosti — kúpeľňa a WC našli svoje miesto v “boxe” vlo­že­nom v obsluž­nej časti bytu. Cel­ková plo­cha 105 m2 umož­ňuje pries­to­rovú veľ­ko­ry­sosť. Tá je zrejmá pre­dov­šet­kým v obý­vačke a kuchyni. Ako sme už spo­mí­nali, návrh je zalo­žený na roz­de­lení bytu do dvoch funkč­ných zón: na “pan­skú” časť orien­to­vanú do ulice (tri obytné izby) a obslužnú časť (kuchyňa, chodba, kúpeľňa a chodba) oto­čenú do dvora.

Priestorová schéma

Pries­to­rová schéma

Pôdorys pôvodného bytu pred stavebnými úpravami

Pôdo­rys pôvod­ného bytu pred sta­veb­nými úpra­vami

Pôdorys po rekonštrukcii

Pôdo­rys po rekon­štruk­cii

V obsluž­nej časti bytu boli vybú­rané nepô­vodné kon­štruk­cie a čias­točne sa zasa­ho­valo aj do pôvod­ných prie­čok tak, aby vyni­kol cel­kový pries­tor. Klen­bový teh­lový strop je pri­znaný a očis­tený od všet­kých pred­chá­dza­jú­cich náno­sov. Pôvodná pod­laha bola v tejto časti nahra­dená novými par­ke­tami z dôvodu jej nevy­ho­vu­jú­ceho stavu.

Foto: Mar­tin Šveda

Do pries­toru je vlo­žený box s hygie­nou, ktorý záro­veň odde­ľuje vstupnú chodbu od kuchyne. Tento pries­to­rový prvok nesiaha až po strop, čím necháva vynik­núť veľ­ko­rysý pries­tor a teh­lový strop. Celú jednu stenu boxu tvo­ria skryté úložné pries­tory. Zau­jí­ma­vos­ťou je nové pou­ži­tie zacho­va­ných dver­ných krí­del pri vstupe do kúpeľne a WC.

Foto: Mar­tin Šveda

Kuchyňu tvorí roz­merná kuchyn­ská linka a voľne sto­jaci kuchyn­ský ostrov.

Foto: Mar­tin Šveda

Foto: Mar­tin Šveda

Foto: Mar­tin Šveda

Byt ešte nie je plne zaria­dený, postupne pri­budnú via­ceré nábyt­kové prvky a nový mobi­liár.

Foto: Mar­tin Šveda

Foto: Mar­tin Šveda

Foto: Mar­tin Šveda

Foto: Mar­tin Šveda

Foto: Mar­tin Šveda

Foto: Mar­tin Šveda

Vizualizácia

Vizu­ali­zá­cia

Fotografia bytu pred začatím rekonštrukcie

Foto­gra­fia bytu pred zača­tím rekon­štruk­cie

Fotografia počas výstavby

Foto­gra­fia počas výstavby

Pod­klady: GRAU, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)