Štát nakú­pil tech­niku za desať­ti­síce eur. Medzi polož­kami nechý­bajú ani Apple Watch

Petra Lančaričová / 20. júla 2016 / Zo Slovenska

Úrad vlády sa záso­bil tech­ni­kou a roz­hodne na sebe nešet­rili.


Na konci júna Úrad vlády verejne obsta­rá­val tech­niku naozaj širo­kého sor­ti­mentu. Okrem kla­sic­kých note­bo­okov a moni­to­rov v nákupe figu­ro­valo nie­koľko polo­žiek, ktoré sú zau­jí­ma­vej­šie omnoho viac. Fak­túra za tento nákup sa dostala na sumu 91 178 eur a pár cen­tov (vrá­tane dane).

Medzi men­šie a kla­sické položky sa zara­dili moni­tory a počí­tače, väč­šina značky HP. Tak­tiež boli zaob­sta­rané dva kusy klá­ves­níc s čítač­kou kariet, využi­teľné možno aj na digi­ta­li­zá­ciu Slo­ven­ska, ktorá teda možno nie­kedy začne fun­go­vať.

Medzi naj­zau­jí­ma­vej­šie položky pat­rili 4 kusy Apple Watch — inte­li­gentné hodinky vo ver­zii 38 mili­met­rov, každé za tak­mer 600 eur, ktoré dokopy vyšli na tak­mer 2400 eur.

apple watch

foto: cnet.com

Počí­ta­čov, kopí­rok a podob­ných zále­ži­tostí nakú­pili len zopár, avšak USB kľú­čov až prek­va­pivé množ­stvo. 32GB kľú­čov bolo až 550 a vyšli na vyše štyri a pol tisíca eur. Ďal­šie USB kľúče, ktoré boli len 8 giga­baj­tové, stáli Úrad vlády pri­bližne rov­nako ako 32GB, avšak týchto nakú­pili až 1390 kusov. Spolu s inými, men­šími polož­kami stáli pre­nosné pamäte tak­mer dva­násť tisíc.

Tab­le­tov bolo zakú­pe­ných 80 kusov, kde sta­vili na značku Lenovo. Kon­krétne išlo o typ IP Tab 2, ktoré dokopy vyšli niečo vyše 2 tisíc eur.

Lenovo však asi nie­kto­rým nesta­čilo, takže boli zahr­nuté aj 4 kusy 9,7 pal­co­vých iPad Pro s 32 giga­baj­to­vou pamä­ťou, každý za pri­bližne 630 eur.

Medzi väč­šie položky pat­ril pre­zen­tačný sto­jan na LED LCD za tisícku, roz­siahla kabe­láž za pri­bližne rov­nakú sumu, Sony UHD 4K kamera za 1800, zakri­vená Sam­sung LED TV (4 kusy) a LG Smart LED TV.

Či už išlo o bežný nákup, alebo o nejakú špe­ciálnu objed­návku, určite by som sa neb­rá­nila, ak by mi omy­lom prišla táto objed­návka domov. Prav­de­po­dobne však išlo o väč­šiu objed­návku v súvis­losti so slo­ven­ským pred­sed­níc­tvom v Rade Európ­skej Únie. Zau­jí­ma­vos­ťou zostáva, ktorí šty­ria šťast­livci zís­kajú 4 iPad Pro a 4 kusy Apple watch z edí­cie stain­less steel.

Kom­pletnú zmluvu a zoznam objed­návky, vrá­tane nákup­ných cien a špe­ci­fi­ká­cií si môžeš pozrieť na stránke Cen­trál­neho regis­tra zmlúv.

zdroj: crz.gov.sk zdroj titul­nej foto: oregonlive.com

Pridať komentár (0)