Štát nakú­pil tech­ni­ku za desať­ti­sí­ce eur. Medzi polož­ka­mi nechý­ba­jú ani App­le Watch

Petra Lančaričová / 20. júla 2016 / Zo Slovenska

Úrad vlá­dy sa záso­bil tech­ni­kou a roz­hod­ne na sebe nešet­ri­li.


Na kon­ci júna Úrad vlá­dy verej­ne obsta­rá­val tech­ni­ku naozaj širo­ké­ho sor­ti­men­tu. Okrem kla­sic­kých note­bo­okov a moni­to­rov v náku­pe figu­ro­va­lo nie­koľ­ko polo­žiek, kto­ré sú zau­jí­ma­vej­šie omno­ho viac. Fak­tú­ra za ten­to nákup sa dosta­la na sumu 91 178 eur a pár cen­tov (vrá­ta­ne dane).

Medzi men­šie a kla­sic­ké polož­ky sa zara­di­li moni­to­ry a počí­ta­če, väč­ši­na znač­ky HP. Tak­tiež boli zaob­sta­ra­né dva kusy klá­ves­níc s čítač­kou kariet, využi­teľ­né mož­no aj na digi­ta­li­zá­ciu Slo­ven­ska, kto­rá teda mož­no nie­ke­dy začne fun­go­vať.

Medzi naj­zau­jí­ma­vej­šie polož­ky pat­ri­li 4 kusy App­le Watch — inte­li­gent­né hodin­ky vo ver­zii 38 mili­met­rov, kaž­dé za tak­mer 600 eur, kto­ré doko­py vyšli na tak­mer 2400 eur.

apple watch

foto: cnet.com

Počí­ta­čov, kopí­rok a podob­ných zále­ži­tos­tí nakú­pi­li len zopár, avšak USB kľú­čov až prek­va­pi­vé množ­stvo. 32GB kľú­čov bolo až 550 a vyšli na vyše šty­ri a pol tisí­ca eur. Ďal­šie USB kľú­če, kto­ré boli len 8 giga­baj­to­vé, stá­li Úrad vlá­dy pri­bliž­ne rov­na­ko ako 32GB, avšak tých­to nakú­pi­li až 1390 kusov. Spo­lu s iný­mi, men­ší­mi polož­ka­mi stá­li pre­nos­né pamä­te tak­mer dva­násť tisíc.

Tab­le­tov bolo zakú­pe­ných 80 kusov, kde sta­vi­li na znač­ku Leno­vo. Kon­krét­ne išlo o typ IP Tab 2, kto­ré doko­py vyšli nie­čo vyše 2 tisíc eur.

Leno­vo však asi nie­kto­rým nesta­či­lo, tak­že boli zahr­nu­té aj 4 kusy 9,7 pal­co­vých iPad Pro s 32 giga­baj­to­vou pamä­ťou, kaž­dý za pri­bliž­ne 630 eur.

Medzi väč­šie polož­ky pat­ril pre­zen­tač­ný sto­jan na LED LCD za tisíc­ku, roz­siah­la kabe­láž za pri­bliž­ne rov­na­kú sumu, Sony UHD 4K kame­ra za 1800, zakri­ve­ná Sam­sung LED TV (4 kusy) a LG Smart LED TV.

Či už išlo o bež­ný nákup, ale­bo o neja­kú špe­ciál­nu objed­náv­ku, urči­te by som sa neb­rá­ni­la, ak by mi omy­lom priš­la táto objed­náv­ka domov. Prav­de­po­dob­ne však išlo o väč­šiu objed­náv­ku v súvis­los­ti so slo­ven­ským pred­sed­níc­tvom v Rade Európ­skej Únie. Zau­jí­ma­vos­ťou zostá­va, kto­rí šty­ria šťast­liv­ci zís­ka­jú 4 iPad Pro a 4 kusy App­le watch z edí­cie stain­less ste­el.

Kom­plet­nú zmlu­vu a zoznam objed­náv­ky, vrá­ta­ne nákup­ných cien a špe­ci­fi­ká­cií si môžeš pozrieť na strán­ke Cen­trál­ne­ho regis­tra zmlúv.

zdroj: crz.gov.sk zdroj titul­nej foto: oregonlive.com

Pridať komentár (0)