Stephen Hawking má skvelú radu pre ľudí trpiacich depresiou

  • Hawking patrí jed­no­značne k naj­väč­ším osob­nos­tiam vedec­kého, ale aj celého sveta. Jeho pub­li­ká­cie, uče­nie, názory a myš­lienky už neraz otriasli vedec­kým sve­tom, a keď niečo povie, tak to nikdy nemožno brať na ľahkú váhu.
haw
  • Hawking patrí jed­no­značne k naj­väč­ším osob­nos­tiam vedec­kého, ale aj celého sveta. Jeho pub­li­ká­cie, uče­nie, názory a myš­lienky už neraz otriasli vedec­kým sve­tom, a keď niečo povie, tak to nikdy nemožno brať na ľahkú váhu.

Sve­to­známy Step­hen Hawking je známy pre svoje neuve­ri­teľné zna­losti z oblasti ves­míru, času a teore­tic­kej fyziky. No zdobí ho aj vycib­rený zmy­sel pre humor a vie zabrn­kať tiež na cit­livú strunu. Hawking na svojej prednáške venoval uštipačnú poznámku všetkým ľuďom trpiacim depresiami. Išlo o poetické porovnanie depresie s jemu veľmi blízkymi čiernymi dierami.

Hawking začal slo­vami: “Cie­ľom tejto pred­nášky je pove­dať vám, že čierne diery nie sú tak čierne, ako sa môže zdať. Nie je to neko­nečné väze­nie, ako sme si kedysi mys­leli.”

“Veci dokážu unik­núť z čier­nej diery oboma smermi – buď späť von, alebo do iného ves­míru. Takže, ak si práve v čier­nej diere, nevzdá­vaj sa – exis­tuje cesta von.”

haw1

zdroj fotografie:universetoday.com

Svoj prejav predniesol pred viac ako 400 ľuďmi vrámci prednášky v Kráľovskom inštitúte v Londýne. Prednáška bola naplánovaná na november minulého roka, avšak kvôli zlému zdravotnému stavu ju musel Hawking odložiť. Vo svojom prejave k rovnakému publiku jeho dcéra Lucy Hawking povedala na adresu svojho otca, že je naozaj v neuveriteľnej psychickej kondícií, a to ako intelektuálne, tak aj emocionálne. „Môj otec mal jedno závideniahodné želanie nazhromaždiť všetku svoju energiu, všetko svoje mentálne sústredenie, všetky svoje rezervy a využiť ich na ďalšie napredovanie.“

Hawkingová dcéra ďalej pokračovala: „Avšak nielen ísť ďalej za účelom prežitia, ale prekonať to produkovaní mimoriadnej práce – písať knihy, prenášať a inšpirovať ďalších ľudí s neurodegeneratívnymi a inými postihnutiami.“

haw2

zdroj fotografie:universetoday.com

Step­hen Hawking žije už 53 rokov s cho­ro­bou znám­kou ako ALS, kto­rou trpí naprí­klad aj slo­ven­ský fut­ba­lista Marián Čišov­ský. Napriek tomu, že mu lekári dávali dva roky života, dodnes pra­cuje na svo­jom výskume, pred­náša, píše knihy a inšpi­ruje ľudí po celom svete.

O svojej chorobe Hawking raz vyhlásil, že bola vlastne najväčším darom, aký od života dostal. Vďaka izolácii od sveta mal totiž možnosť rozvíjať svoju predstavivosť k videniu problémov pod iným zorným uhlom.

zdroj:iflscience.com zdroj titulnej fotografie:universetoday.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech