Štu­den­ti boju­jú apli­ká­ci­ou pro­ti výtl­kom na slo­ven­ských ces­tách

Alexandra Dulaková / 22. februára 2016 / Lifehacking

To, že na slo­ven­ských tech­nic­kých ško­lách si pes­tu­je­me šikov­né kapa­ci­ty, nie je novin­kou. Naj­nov­šie nám opäť doká­za­li, že vedia vytvá­rať prak­tic­ké rie­še­nia kaž­do­den­ných prob­lé­mov. Situ­áciu na našich žalost­ných ces­tách plných výtl­kov rie­šia mobil­nou apli­ká­ci­ou. Jej poten­ciál je neza­ned­ba­teľ­ný.

Pozná ich asi kaž­dý, kto na slo­ven­ských ces­tách aktív­ne šofé­ru­je – naj­mä keď zablú­di na ces­ty dru­hej a, ned­ja­bo­že, tre­tej trie­dy (a do Bra­ti­sla­vy). V pod­sta­te je však táto nepek­ná epi­dé­mia tak­mer vša­de. Dlho­do­bý postrach pneuma­tík a kolies ako­si niko­ho netrá­pi dosta­toč­ne na to, aby ho kom­plex­ne rie­šil. A keď to nej­de ploš­ne, tre­ba zrej­me konať inak. Aspoň tak­to sa na to poze­ra­li štu­den­ti infor­ma­tic­ky z bra­ti­slav­skej STU-čky.

tomasovce_2013-04-13_vytlky-na-statnej-ceste_115_z

foto: Tomá­šov­ce

Apli­ká­cia Vyhni sa výtl­kom je momen­tál­ne ešte len v štá­diu tes­to­va­nia, no môžu na sa nej už podu­jať všet­ci šofé­ri so smartp­ho­nom a mobil­ným inter­ne­tom. Dá sa stiah­nuť tu. Fun­gu­je násle­dov­ne: šofér po ces­te natra­fí na výtlk, kto­rý cez apli­ká­ciu (tú môže záro­veň využí­vať ako navi­gá­ciu) vyzna­čí. Pomo­cou algo­rit­mov sa vyzna­če­né mies­ta ulo­žia do data­báz máp, kto­ré budú mať ostat­ní vodi­či násled­ne k dis­po­zí­cií. Pri pri­blí­že­ní k rizi­ko­vým mies­tam ich apli­ká­cia varu­je a oni budú mať šan­cu výtlk včas obísť. Využí­va sa tak obrov­ský poten­ciál cro­wd­sour­cin­gu pre veľ­mi uži­toč­nú vec. Keď­že dáta do apli­ká­cie môže pri­dať hocik­to s prí­stu­pom, môže­me si tak­to navzá­jom pomá­hať sami a data­bá­zu neus­tá­le roz­ši­ro­vať o rele­vant­né a aktu­ál­ne infor­má­cie.

Apli­ká­ciu sťa­huj tu.

Aj keď apli­ká­cia rie­ši urgent­ný prob­lém, sama o sebe popu­lár­ne navi­gač­né apli­ká­cie nikdy nena­hra­dí a viac apli­ká­cií a mobi­lov zrej­me pri jaz­de pou­ží­vať nebu­de­me — nie pokiaľ chce­me aj naďa­lej jaz­diť zod­po­ved­ne a bez­peč­ne. Pre­to je kľú­čo­vé, aby sa jej poda­ri­lo nad­via­zať spo­lu­prá­cu so zná­my­mi navi­gač­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré by ich do svo­jich máp vede­li zakom­po­no­vať a fun­kciu Vyhni sa výtl­kom ponú­kať ako bonus svo­jich slu­žieb. Sami štu­den­ti si ten­to fakt uve­do­mu­jú a chcú ho v budúc­nos­ti rie­šiť. Dúfa­me, že sa ich nápad ujme a zachrá­ni mno­hých vodi­čov pred ner­vá­če­ním a výdav­ka­mi za opra­vy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Suart King

Viac ti k apli­ká­cii povie aj jed­na z jej tvor­cov, Moni­ka Sany­o­vá, a jej tím:

Zdroj: fiit, zdroj cover fot­ky: ning.com

Pridať komentár (0)