Štu­denti bojujú apli­ká­ciou proti výtl­kom na slo­ven­ských ces­tách

Alexandra Dulaková / 22. februára 2016 / Tech a inovácie

To, že na slo­ven­ských tech­nic­kých ško­lách si pes­tu­jeme šikovné kapa­city, nie je novin­kou. Naj­nov­šie nám opäť doká­zali, že vedia vytvá­rať prak­tické rie­še­nia kaž­do­den­ných prob­lé­mov. Situ­áciu na našich žalost­ných ces­tách plných výtl­kov rie­šia mobil­nou apli­ká­ciou. Jej poten­ciál je neza­ned­ba­teľný.

Pozná ich asi každý, kto na slo­ven­ských ces­tách aktívne šofé­ruje – najmä keď zablúdi na cesty dru­hej a, ned­ja­bože, tre­tej triedy (a do Bra­ti­slavy). V pod­state je však táto nepekná epi­dé­mia tak­mer všade. Dlho­dobý postrach pneuma­tík a kolies akosi nikoho netrápi dosta­točne na to, aby ho kom­plexne rie­šil. A keď to nejde plošne, treba zrejme konať inak. Aspoň takto sa na to poze­rali štu­denti infor­ma­ticky z bra­ti­slav­skej STU–čky.

tomasovce_2013-04-13_vytlky-na-statnej-ceste_115_z

foto: Tomá­šovce

Apli­ká­cia Vyhni sa výtl­kom je momen­tálne ešte len v štá­diu tes­to­va­nia, no môžu na sa nej už podu­jať všetci šoféri so smartp­ho­nom a mobil­ným inter­ne­tom. Dá sa stiah­nuť tu. Fun­guje násle­dovne: šofér po ceste natrafí na výtlk, ktorý cez apli­ká­ciu (tú môže záro­veň využí­vať ako navi­gá­ciu) vyznačí. Pomo­cou algo­rit­mov sa vyzna­čené miesta ulo­žia do data­báz máp, ktoré budú mať ostatní vodiči následne k dis­po­zí­cií. Pri pri­blí­žení k rizi­ko­vým mies­tam ich apli­ká­cia varuje a oni budú mať šancu výtlk včas obísť. Využíva sa tak obrov­ský poten­ciál cro­wd­sour­cingu pre veľmi uži­točnú vec. Keďže dáta do apli­ká­cie môže pri­dať hocikto s prí­stu­pom, môžeme si takto navzá­jom pomá­hať sami a data­bázu neus­tále roz­ši­ro­vať o rele­vantné a aktu­álne infor­má­cie.

Apli­ká­ciu sťa­huj tu.

Aj keď apli­ká­cia rieši urgentný prob­lém, sama o sebe popu­lárne navi­gačné apli­ká­cie nikdy nena­hradí a viac apli­ká­cií a mobi­lov zrejme pri jazde pou­ží­vať nebu­deme — nie pokiaľ chceme aj naďa­lej jaz­diť zod­po­vedne a bez­pečne. Preto je kľú­čové, aby sa jej poda­rilo nad­via­zať spo­lu­prácu so zná­mymi navi­gač­nými spo­loč­nos­ťami, ktoré by ich do svo­jich máp vedeli zakom­po­no­vať a fun­kciu Vyhni sa výtl­kom ponú­kať ako bonus svo­jich slu­žieb. Sami štu­denti si tento fakt uve­do­mujú a chcú ho v budúc­nosti rie­šiť. Dúfame, že sa ich nápad ujme a zachráni mno­hých vodi­čov pred ner­vá­če­ním a výdav­kami za opravy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Suart King

Viac ti k apli­ká­cii povie aj jedna z jej tvor­cov, Monika Sany­ová, a jej tím:

Zdroj: fiit, zdroj cover fotky: ning.com

Pridať komentár (0)