Súboj sed­mi­čiek: iPho­ne 7 kon­tra Sam­sung Gala­xy S7

Jozef Pavlík, thinkapple.sk / 16. septembra 2016 / Tech a inovácie

Vo vzdu­chu je už cítiť vôňu novej maši­ny od spo­loč­nos­ti App­le, kto­rej cie­ľom bude zane­chať ten správ­ny dojem na trhu, ako to je kaž­dý rok.

Dlho oča­ká­va­ný iPho­ne 7 a, samoz­rej­me, jeho súro­de­nec iPho­ne 7 Plus o pár dní uzrú svet­lo sve­ta a dosta­nú sa na trh v USA, UK a ďal­ších kra­ji­nách. Vzhľa­dom na tie­to okol­nos­ti je naj­vyš­ší čas na porov­na­nie so súper­mi od Sam­sun­gu. Nové smart­fó­ny od spo­loč­nos­ti Sam­sung ten­to rok nes­kla­ma­li, prá­ve naopak, zoža­li úspech. Gala­xy S7 a Gala­xy S7 Edge sa pre­zen­to­va­li vyni­ka­jú­cim disp­le­jom, výdr­žou baté­rie a foto­apa­rá­tom. Ako sa s tou­to sku­toč­nos­ťou popa­su­jú iPho­ne 7 a iPho­ne 7 Plus? Aké argu­men­ty si pre nás ten­to rok fir­ma App­le pri­pra­vi­la? Poď­me sa na to spo­loč­ne pozrieť!

Zdroj: iphonehacks.com Zdroj: iphonehacks.com

V prvom rade si môžeš hneď všim­núť, že Gala­xy S7 je ťaž­ší o 14 gra­mov, ale len nepatr­ne väč­ší od iPho­nu 7. Čo sa týka disp­le­ja, Sam­sung vedie, no na dru­hej stra­ne mu chý­ba 3D Touch. Kapa­ci­ty baté­rií sú výraz­ne roz­diel­ne, avšak Gala­xy S7 to dobie­ha rých­lym nabí­ja­ním, kto­ré sto­jí za povšim­nu­tie.

Zdroj: iphonehacks.com Zdroj: iphonehacks.com

A teraz to začí­na byť zau­jí­ma­vé. Porov­na­nie iPho­nu 7 Plus a Sam­sun­gu Gala­xy S7 Edge nám pri­nies­lo ten pra­vý súboj. Čo sa týka disp­le­jov, obe zaria­de­nia sú vyba­ve­né 5,5-palcovou obra­zov­kou. Edge je zakri­ve­ný na oboch stra­nách, čo mu dáva sluš­nú výho­du v kom­pa­ti­bi­li­te opro­ti iPho­nu. Ten­to­krát je Plus­ko o 31 gra­mov ťaž­šie ako Edge, čo už pocí­ti­te aj vo svo­jej ruke. IPho­ne však dobie­ha svoj­ho súpe­ra tele­ob­jek­tí­vom, kto­rý ponú­ka dvoj­ná­sob­ný optic­ký zoom.

IPho­ne nes­kla­mal, no nemô­že­me pove­dať, že by svoj­ho súpe­ra zo Sam­sun­gu jed­no­znač­ne zni­čil. Sto ľudí, sto chu­tí, nie­kto­rí budú mať výber spo­me­dzi tých­to dvoch smart­fó­nov jed­no­du­chý, dru­hí si budú zase lámať hla­vu nad tým, kto­rý si vybrať. Otáz­ka je, pre kto­rú maši­nu sa roz­hod­neš ty.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej fot­gra­fie: youtube.som

Pridať komentár (0)