Súboj sed­mi­čiek: iPhone 7 kon­tra Sam­sung Galaxy S7

Jozef Pavlík, thinkapple.sk / 16. septembra 2016 / Tech a inovácie

Vo vzdu­chu je už cítiť vôňu novej mašiny od spo­loč­nosti Apple, kto­rej cie­ľom bude zane­chať ten správny dojem na trhu, ako to je každý rok.

Dlho oča­ká­vaný iPhone 7 a, samoz­rejme, jeho súro­de­nec iPhone 7 Plus o pár dní uzrú svetlo sveta a dostanú sa na trh v USA, UK a ďal­ších kra­ji­nách. Vzhľa­dom na tieto okol­nosti je naj­vyšší čas na porov­na­nie so súpermi od Sam­sungu. Nové smart­fóny od spo­loč­nosti Sam­sung tento rok nes­kla­mali, práve naopak, zožali úspech. Galaxy S7 a Galaxy S7 Edge sa pre­zen­to­vali vyni­ka­jú­cim disp­le­jom, výdr­žou baté­rie a foto­apa­rá­tom. Ako sa s touto sku­toč­nos­ťou popa­sujú iPhone 7 a iPhone 7 Plus? Aké argu­menty si pre nás tento rok firma Apple pri­pra­vila? Poďme sa na to spo­ločne pozrieť!

Zdroj: iphonehacks.com Zdroj: iphonehacks.com

V prvom rade si môžeš hneď všim­núť, že Galaxy S7 je ťažší o 14 gra­mov, ale len nepatrne väčší od iPhonu 7. Čo sa týka disp­leja, Sam­sung vedie, no na dru­hej strane mu chýba 3D Touch. Kapa­city baté­rií sú výrazne roz­dielne, avšak Galaxy S7 to dobieha rých­lym nabí­ja­ním, ktoré stojí za povšim­nu­tie.

Zdroj: iphonehacks.com Zdroj: iphonehacks.com

A teraz to začína byť zau­jí­mavé. Porov­na­nie iPhonu 7 Plus a Sam­sungu Galaxy S7 Edge nám pri­nieslo ten pravý súboj. Čo sa týka disp­le­jov, obe zaria­de­nia sú vyba­vené 5,5-palcovou obra­zov­kou. Edge je zakri­vený na oboch stra­nách, čo mu dáva slušnú výhodu v kom­pa­ti­bi­lite oproti iPhonu. Ten­to­krát je Plusko o 31 gra­mov ťaž­šie ako Edge, čo už pocí­tite aj vo svo­jej ruke. IPhone však dobieha svojho súpera tele­ob­jek­tí­vom, ktorý ponúka dvoj­ná­sobný optický zoom.

IPhone nes­kla­mal, no nemô­žeme pove­dať, že by svojho súpera zo Sam­sungu jed­no­značne zni­čil. Sto ľudí, sto chutí, nie­ktorí budú mať výber spo­me­dzi týchto dvoch smart­fó­nov jed­no­du­chý, druhí si budú zase lámať hlavu nad tým, ktorý si vybrať. Otázka je, pre ktorú mašinu sa roz­hod­neš ty.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej fot­gra­fie: youtube.som

Pridať komentár (0)