Švaj­čiar­ski vedci spúš­ťajú sys­tém, ktorý dokáže vyfil­tro­vať oxid uhli­čitý z atmo­sféry

Dárius Polák / 27. augusta 2016 / Tech a inovácie

Väč­šina spô­so­bov ako zre­du­ko­vať skle­ní­kový efekt odpo­rúča pre­stať pou­ží­vať tepelné elek­trárne alebo jaz­diť na elek­tricky, alebo vodí­kom pohá­ňa­ných autách.

Ale čo s CO2, ktorý už zadr­žiava teplo v atmo­sfére? Na toto je potrebné zachy­tá­vať a “skla­do­vať” oxid uhli­čitý, čo je možné vďaka novej tech­no­ló­gii, ktorá sa bude sna­žiť doslova vycu­cať CO2 zo vzdu­chu okolo nás. A prvý závod, ktorý to bude vyko­ná­vať sa má otvo­riť túto jeseň v Zuri­chu, vďaka spo­loč­nosti Cli­me­works.

Tento závod, ktorý sa má spus­tiť v septembri/októbri, okrem toho, že bude aku­mu­lo­vať oxid uhli­čitý, bude tento plyn aj pre­mie­ňať na pro­dukt. Spo­loč­nosť plá­nuje CO2 pre­dá­vať ďalej, napr. takým skle­ní­kom, ktorí ho využijú na poľ­no­hos­po­dár­ske účely ako pes­to­va­nie zele­niny alebo výrob­com nápo­jov, ktorí ho môžu tak­tiež využiť.

3052554-inline-i-1-the-worlds-first-commercial-carbon-capture-plant-will-soon-be-turning-pollution-into-cash

foto: fastcompany.com

Pro­ces, ktorý Cli­me­works využíva je tzv. priame zachy­tá­va­nie vzdu­chu, kde kolek­to­rový modul nasáva vzduch do hubo­vého filtru,v kto­rom sa ošet­ruje s che­mic­kými lát­kami odvo­de­nými z amo­niaku. Fil­ter viaže oxid uhli­čitý, ktorý môže byť následne uvoľ­nený pomo­cou zahria­tia.

Prvé plány počí­tajú s extra­ho­va­ním dvoch až troch ton CO2 denne a jedna z výhod zaria­de­nia je mobi­lita, takže sa môže umiest­niť hocikde. Žiaľ, to je málo. Pri porov­naní, 200 áut vypro­du­kuje 900 ton CO2 ročne. A pri porov­naní s ľuďmi je to iba kvapka v mori, pre­tože my za rok vypro­du­ku­jeme 40 miliárd. Stra­té­gia Cli­me­works spô­sobí zmenu iba v prí­pade, ak sa táto tech­no­ló­gia bude pou­ží­vať vo veľ­kom.

SONY DSC

foto: virginearth.com

Ďalší prob­lém pred­sta­vuje neren­ta­bil­nosť. Náklady na jednu tonu sa pohy­bujú okolo $600 dolá­rov, a je to kľú­čový fak­tor, na základe kto­rého si kri­tici mys­lia, že čis­te­nie atmo­sféry je iba ilú­ziou.

Trvalo dlho kým sa “čistá” ener­gia vyro­bená pomo­cou solár­nych, veter­ných a vod­ných elek­trární začala pova­žo­vať za lep­šiu voľbu. Otázka znie, ako dlho to bude trvať aj v tomto prí­pade.

No i napriek nie­kto­rým nega­tív­nym názo­rom niet pochýb o veľ­kom záujme o túto tech­no­ló­giu. Kanad­ský Car­bon Engi­ne­e­ring a Glo­bal Ther­mos­tat v New Yorku tak­tiež pra­cujú na vlast­nom zachy­tá­vaní CO2.

JA13_Page_39_01

foto: harvardmagazine.com

Hoci ešte neexis­tuje nijaká závratná tech­no­ló­gia, ktorá by ukon­čila kli­ma­tické zmeny, pou­ži­tie pria­meho zachy­tá­va­nia vzdu­chu na vytvo­re­nie paliva je poten­ciálne šká­lo­va­teľné, pre­tože nespot­re­bo­váva prí­liš veľa zdro­jov.” — David Keyth, Car­bon Engi­ne­e­ring.

Nuž, musíme si skrátka počkať ako sa jed­not­li­vým spo­loč­nos­tiam bude dariť zachra­ňo­vať našu pla­nétu Zem. Dúfajme, že ambi­ci­ózne plány nevyjdú naz­mar. Jediná vec je na 100% istá. Kli­ma­tické zmeny pre­bie­hajú už teraz, a potre­bu­jeme vytvo­riť toľko rie­šení, koľko len môžeme.

topelement

foto: newnetz.ch

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej fotky: sciencealert.com

Pridať komentár (0)