Svetoznáme dielo sa zmenilo na márne kúsky po tom, ako ho predali za 1,2 milióna eur

Veronika Bartošová / 6. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Dielo, na kto­rom je zo­bra­zené dievča s ba­ló­nom srdca, je zni­čené
  • Udialo sa to priamo pred očami ľudí po­čas auk­cie v lon­dýn­skej ga­lé­rii Sot­heby’s
  • Ne­uro­bil to ni­kto z ľudí, dielo umelca s uta­je­nou iden­ti­tou, sa zni­čilo samo
zdroj: Youtube Guardian News
  • Dielo, na kto­rom je zo­bra­zené dievča s ba­ló­nom srdca, je zni­čené
  • Udialo sa to priamo pred očami ľudí po­čas auk­cie v lon­dýn­skej ga­lé­rii Sot­heby’s
  • Ne­uro­bil to ni­kto z ľudí, dielo umelca s uta­je­nou iden­ti­tou, sa zni­čilo samo

Po­pu­lárne dielo Dievča s ba­ló­nom od Bank­syho, ktoré jeho au­tor pô­vodne na­spre­jo­val na jed­nej z lon­dýn­skych ulíc a ak­tu­álne sa pre­dá­valo na lon­dýn­skej auk­cii v ga­lé­rii Sot­heby’s, je zni­čené.

Udialo sa tak hneď po tom, ako od­znelo po­sledné od­klep­nu­tie kla­diva, že dielo je pre­dané za 1,2 mi­li­óna eur. V ráme ob­razu bola to­tiž umiest­nená skar­to­vačka, ktorá sa hneď spus­tila a z ob­razu os­tali len kusy pa­piera.

View this post on Ins­ta­gram

Go­ing, go­ing, gone…

A post sha­red by Banksy (@banksy) on

Aukčná sieň za­tiaľ ne­uviedla dô­vody, prečo sa dielo samo zni­čilo práve v oka­mihu, keď sa ukon­čila jeho dražba. Zdá sa, že sme sa stali obe­ťou bank­sy­o­viny,“ uvie­dol pre ser­ver BBC šéf sek­cie sú­čas­ného ume­nia v Európe v Sot­heby’s.

Za­tiaľ nie je jasné ani to, kto dielo kú­pil, av­šak na in­ter­nete sa za­čalo ob­ja­vo­vať množ­stvo ko­men­tá­rov, v kto­rých po­u­ží­va­te­lia dis­ku­tujú o tom, či dielo ne­zís­kalo ešte viac na svo­jej hod­note.

Banksy, kto­rého iden­tita do­po­siaľ nie je známa, vy­tvo­ril svoje dielo v roku 2006.

Zdroj: www.bbc.com, www.ft.com

 

Pridať komentár (0)