Svojimi ihriskami na cvičenie rozhýbali Slovensko. Teraz nasleduje Rakúsko a exkluzívny Dubaj

Marianna Mikešová / 7. decembra 2017 / Biznis

Na za­čiatku bola sku­pinka cha­la­nov, ktorá si chcela za­cvi­čiť na čerstvom vzdu­chu pod ho­lým ne­bom. Dnes vedú vlastný biz­nis s kon­štruk­ciami na cvi­če­nie a za se­bou majú de­siatky úspeš­ných pro­jek­tov. Spo­loč­nosť OC­TAGO na čele so CEO Du­ša­nom Ma­tuš­kom po­maly, ale isto ras­tie a do­stáva svet do po­hybu.

zdroj: Linda Prebreza

Na za­čiatku bola sku­pinka cha­la­nov, ktorá si chcela za­cvi­čiť na čerstvom vzdu­chu pod ho­lým ne­bom. Dnes vedú vlastný biz­nis s kon­štruk­ciami na cvi­če­nie a za se­bou majú de­siatky úspeš­ných pro­jek­tov. Spo­loč­nosť OC­TAGO na čele so CEO Du­ša­nom Ma­tuš­kom po­maly, ale isto ras­tie a do­stáva svet do po­hybu.

Ahoj, Dušky. OC­TAGO už u nás ne­treba veľmi pred­sta­vo­vať, tak poďme rovno k ak­tu­ali­tám. Čo máte nové ok­rem pries­to­rov, v kto­rých práve se­díme?

Ahoj, Mary. Áno, mo­men­tálne sa na­chá­dzame v na­šich no­vých pries­to­roch na Sliačs­kej, ktoré zdie­ľame s na­ším par­tne­rom eDocu, s kto­rým sme ne­dávno spus­tili ap­li­ká­ciu pre naše OC­TAGO ih­riská. Ne­dávno sme roz­ší­rili náš tím o dvoch no­vých ko­le­gov, pri­márne na sa­les – Paťo sa ve­nuje pre­daju kon­štruk­cií a Sisa roz­voju na­šich no­vých slu­žieb pre firmy. Za­čí­name or­ga­ni­zo­vať pre firmy works­hopy o tom, ako cvi­čiť v práci, ako sa zdrav­šie stra­vo­vať, fi­remné te­am­bu­il­dingy alebo im pre­na­jí­mame naše kon­štruk­cie. Ih­risko to­tiž raz pre­dáš, a tým to končí, my však chceme s na­šimi par­tnermi vy­tvá­rať dl­ho­do­bejší vzťah.

Je podľa teba práve spo­je­nie pro­duktu a s tým sú­vi­sia­cej služby kľú­čom k úspe­chu v tomto biz­nise?

Presne tak! Preto už dl­ho­dobo ideme ces­tou ví­zie, že nech­ceme byť len firma, ktorá sta­via ih­riská, ale zá­ro­veň chceme ľudí edu­ko­vať. Na­učíme ich, ako ih­riská správne vy­uží­vať a po­mô­žeme fir­mám a ich za­mest­nan­com roz­hý­bať sa. Všetci to­tiž vieme, že se­davé za­mest­na­nie nášmu telu ne­pro­spieva. :) Do nášho kon­ceptu nám to za­padá aj z biz­ni­so­vého po­hľadu, pre­tože práve tu je ukrytý opa­ko­va­teľný biz­nis mo­del.

Akou for­mou by ste chceli firmy a ich za­mest­nan­cov vzde­lá­vať? 

Kurzy za­me­ria­vame na to, prečo sa vô­bec hý­bať, aké to má pre pra­cu­jú­ceho člo­veka vý­hody, ako to do­káže zvý­šiť jeho pro­duk­ti­vitu, ako to môže po­môcť pred­chá­dzať cho­ro­bám, ako vy­užiť zá­kladné cviky pre chr­bát, aby sa ne­hr­bil alebo ako cvi­čiť s vlast­nou vá­hou tela. Sa­moz­rejme všetko ide hneď do praxe. Po­tom sa z toho dajú vy­čle­niť rôzne te­am­bu­il­dingy alebo pra­vi­delný cyk­lus cvi­čení.

Vy však ne­vzde­lá­vate v po­hybe len do­spe­lých, ale aj deti. Po­vieš nám o tom viac?

Po­hyb a šport chceme u ľudí pod­po­ro­vať už v mla­dom veku. Od­štar­to­vali sme pro­jekt Roz­hýb Svoju Školu, kde sme v sep­tem­bri obehli celé Slo­ven­sko od vý­chodu na zá­pad a na de­via­tich ško­lách zor­ga­ni­zo­vali jed­no­dňový fes­ti­val po­hybu. Decká sme učili nie­len hý­bať sa, ale aj zdravo jesť, se­dieť či no­siť škol­skú tašku. Deti sú pre nás jed­no­du­cho ra­dosť. Od uči­te­ľov sme do­stali skvelý fe­ed­back, preto chcem zo­hnať par­tne­rov pre ďalší roč­ník.

Poďme však k tomu naj­dô­le­ži­tej­šiemu. Do­po­čula som sa, že sa vám po­da­rilo zís­kať ne­malú in­ves­tí­ciu…

Áno, už ne­jaký ten rok a pol sme pra­co­vali na tom, aby sme mohli expan­do­vať do za­hra­ni­čia a na to sme po­tre­bo­vali ex­terný ka­pi­tál. Expan­do­vať to­tiž plá­nu­jeme do Ra­kúska, kde je tých fi­nan­cií po­treb­ných tro­chu viac. Boli sme v ro­ko­vaní s ra­kús­kou in­ves­tor­skou plat­for­mou Da­nube An­gels, ktorú sme pre­sved­čili, že má zmy­sel do nás zain­ves­to­vať. V sep­tem­bri sme uzav­reli deal, na­miesto s.r.o.-čky sme už jed­no­du­chá spo­loč­nosť na ak­cie OC­TAGO COR­PO­RA­TION j.s.a. a roz­ši­ru­jeme sa na ra­kúsky trh.

Čo kon­krétne z tejto sumy do­ká­žete po­kryť?

Dalo nám to mož­nosť pri­jať no­vých ľudí do tímu, teda zvý­šiť me­sačné per­so­nálne ná­klady. Zá­ro­veň sme si mohli spra­viť ana­lýzu ra­kús­keho trhu a za­bez­pe­čiť bu­si­ness de­ve­lop­ment par­tnera, ktorý obieha trh a zháňa nám zá­kazky. Ok­rem toho tiež ideme ro­biť ďal­šie tech­nické ino­vá­cie na ih­ris­kách, ako je na­prí­klad nová forma ob­jí­mok na kon­štruk­ciách.

Ste po­merne mladá firma, mladý tím, no na­priek tomu sa vám po­da­rilo zau­jať za­hra­nič­ného in­ves­tora. Pre­zra­díte nám re­cept?  

In­ves­tori sa po­ze­rajú pre­dov­šet­kým na tím. Často ešte pred obo­zná­me­ním sa s ideou pro­jektu sle­dujú, či je tím schopný všetko exe­ku­ovať. Mô­žete mať to­tiž aký­koľ­vek dobrý ná­pad, ale ak tím nie je dobre zlo­žený, in­ves­tor vám pe­niaze nedá, pre­tože tím sa môže roz­pad­núť. Keď je tím sta­bilný, in­ves­tor sa po­zrie, či má pro­jekt aj biz­ni­sový po­ten­ciál a či vie vrá­tiť to, čo doň vloží.

Ak by som mal dať osobnú radu, ako na in­ves­to­rov, tak ur­čite ne­bulls­hi­to­vať, ne­uka­zo­vať tie ho­kej­kové grafy, že keď do­sta­nete in­ves­tí­ciu, pôj­dete ra­ke­tovo hore. Ja som na to išiel skôr kon­zer­va­tív­nej­šie a uká­zal som, čoho sme schopní. Nie sme žia­den mega šká­lo­va­teľný biz­nis, ideme na to po­stupne, ale o to sta­bil­nej­šie. In­ves­to­rovi som preto uká­zal, aké máme prog­nózy, čo chceme ro­biť, že sa chceme za­me­rať na služby a uro­biť z OC­TAGO aj niečo tro­chu tech­no­lo­gic­kej­šie. Zá­ro­veň už za nami boli vý­sledky. Ne­šli sme za in­ves­to­rom s prázd­nymi re­čami, ale po­ve­dali sme: „Po­zrite sa, sme cha­lani, ktorí fun­gujú bez in­ves­tí­cie, z vlast­ných úspor, a sme v čier­nych čís­lach. Máme za se­bou x ih­rísk a toto všetko vieme šká­lo­vať viac, ak bu­deme mať vaše pe­niaze. Máme za se­bou re­ál­nych kli­en­tov, re­fe­ren­cie, od­po­rú­ča­nia.“

Prečo ste sa roz­hodli práve pre Ra­kúsko?

Z via­ce­rých dô­vo­dov – jed­nak ta­moj­šie sa­mosprávy aj ľu­dia sú viac na­la­dení na špor­tové ži­tie, mestá pod­po­rujú vznik špor­to­vísk. Zá­ro­veň je tam bo­nit­nej­šia kli­en­tela. Na Slo­ven­sku je trend taký, že keď mestá mu­sia, tak to uro­bia, ale za čo naj­lac­nejší pe­niaz a je im jedno, či to spĺňa ne­jaké normy. Na­opak v Ra­kúsku sa nás ako prvé pý­tali, či máme cer­ti­fi­kát, a až po­tom sa s nami ba­vili ďa­lej.

Do­po­čula som sa, že máte rozp­ra­co­vané aj ne­jaké veci s Du­ba­jom. Čo je na tom pravdy?

Je to tak. Cez na­šich in­ves­to­rov sme sa pre­po­jili na ich biz­nis par­tne­rov z Du­baja a pred­sta­vili im náš uni­kátny kon­cept OC­TAGO Smart­Park. Ide o in­te­li­gentné ih­risko, ktoré na svete ešte ni­kto ne­vyt­vo­ril. Ob­sa­huje via­cero ele­men­tov, ako na­prí­klad so­lárne články pre USB na­bí­jačky, in­te­rak­tívnu do­ty­kovú info ta­buľu s vi­de­ami a tré­nin­go­vými plánmi, Blu­e­to­oth re­pro­duk­tor, ter­mo­re­gu­lá­ciu hrázd pre cvi­če­nie v chlad­nom po­časí alebo na pria­mom slnku, pre­po­je­nie s roz­ší­re­nou re­a­li­tou pre zo­bra­ze­nie ani­má­cií, sen­zo­rické trac­ko­va­nie tvojho vý­konu a upload priamo na cloud, kde sa vieš po­rov­nať s ľuďmi z ce­lého sveta a mnohé iné „fí­čurky“. :) Du­baj­ča­nia sú z tohto kon­ceptu nad­šení a po­ve­dali, že keďže je Du­baj naj­viac smart mesto na svete, tak im tam náš kon­cept per­fektne za­padá. Dr­žte palce, nech sa nám to v roku 2018 po­darí.

Znie to skvelo! Koľko vý­stavba ta­ké­hoto Smart­Parku stojí a kedy by mohlo v Du­baji vy­rásť, prí­padne, čo by vám to pri­nieslo?

Cena ta­ké­hoto ih­riska sa bude prav­de­po­dobne po­hy­bo­vať na úrovni 40.000 vzhľa­dom na tech­no­ló­gie, ktoré sa nám po­darí im­ple­men­to­vať. Ak by všetko išlo podľa plánu, tak by tam ih­risko mohlo vy­rásť v dru­hej po­lo­vici bu­dú­ceho roka. Táto prí­le­ži­tosť nám môže pri­niesť ex­trémne zvi­di­teľ­ne­nie, pre­tože by sme boli úplne prví, kto by ta­kéto niečo po­sta­vil. Umož­nilo by nám to nad­via­zať nové spo­lu­práce s veľ­kými fit­ness znač­kami a re­ťaz­cami a li­cen­co­vať im časti na­šich tech­no­ló­gií. Spo­me­nul by som tiež, že máme v Du­baji ďal­šie vý­znamné pre­po­je­nie, pre­tože sme par­tne­rom naj­väč­šej aso­ciá­cie ka­lis­te­niky na svete WCO pre strednú Európu. Sú tam veľmi dobre etab­lo­vaní a ochotní nám vý­razne po­môcť.

Na Slo­ven­sku nie ste je­diná firma, ktorá sta­via kon­štruk­cie na cvi­če­nie. Čo kon­ku­ren­cia, v čom ste lepší?

Áno, po­stupne tu už vznikli ďal­šie firmy, ktoré sa tomu ve­nujú, no mnohé to ne­majú ako core biz­nis. Čo sa týka kvan­tity vý­stavby a po­čtu wor­kout ih­rísk, na Slo­ven­sku sme zrejme naj­väčší. Na­šou kon­ku­renč­nou vý­ho­dou je to, že ih­riská sami vy­uží­vame a od za­čiatku sa po­hy­bu­jeme v ko­mu­nite ľudí, ktorí cvi­čia. Títo ľu­dia nám ve­deli dať po­trebný fe­ed­back a my sme ve­deli, že na­prí­klad hrazda má mať ta­kýto roz­mer, pre­tože je to pre ľudí naj­lep­šie.

Zá­ro­veň, ako sme už spo­me­nuli, chceme ľudí edu­ko­vať. Práve naša nová spo­lu­práca s eDocu má umož­niť ľu­ďom, ktorí prídu na ih­risko, do­stať sa pro­stred­níc­tvom QR kódu na we­bap­li­ká­ciu, ktorá im po­vie, ako na kto­rom prvku cvi­čiť. Chceme jed­no­du­cho vy­tvo­riť pro­stre­die, v kto­rom sa vie člo­vek oveľa rých­lej­šie na­učiť na ih­risku správne cvi­čiť. Práve toto bol to­tiž prob­lém, ktorý sme re­gis­tro­vali – ľu­dia si mys­leli, že na ih­risku ne­majú čo ro­biť, lebo to je len pre za­ry­tých wor­kou­te­rov, alebo aj prišli, ale ne­ve­deli, ako cvi­čiť.

Na tejto ap­li­ká­cii chceme sta­vať ďa­lej a roz­ši­ro­vať jej fun­kci­ona­lity a con­tent. Cie­ľom je pod­po­riť vy­tvá­ra­nie ko­mu­nity a spá­jať on­line ľudí, ktorí chcú spolu cvi­čiť. Po­stupne pri­budne mapa na­šich ih­rísk, eventy a ďal­šie zau­jí­mavé veci. Máme na­prí­klad ná­pad, ako v bu­dúc­nosti trac­ko­vať, ktorý člo­vek bol na kto­rom ih­risku alebo koľko cvi­kov uro­bil. Už sme do­konca ro­ko­vali s ďal­šími in­ves­tormi, ktorí by do ta­kejto tech­no­ló­gie zain­ves­to­vali.

Koľko ih­rísk ste už po­sta­vili a na akých zau­jí­ma­vých mies­tach ich mô­žeme nájsť? 

Keby sme rá­tali aj tie men­šie po záh­ra­dách, tak je ich už tak­mer 50. Po­mer ve­rej­ných ih­rísk k sú­krom­ným je pri­bližne 5 ku 1. Len v Bra­ti­slave už máme päť kon­štruk­cií, na­po­sledy sme po­sta­vili dve v De­vín­skej No­vej Vsi, pri­čom jedna bola von­kaj­šia a druhá vnú­torná kon­štruk­cia, a v Mlyn­skej Do­line priamo pod Štu­rá­kom. Naše naj­vzdia­le­nej­šie ih­risko stojí v Chor­vát­sku na os­trove Ugl­jan. Za­čali sme tiež spo­lu­pra­co­vať s co­wor­kin­go­vými cen­trami a kon­štruk­ciu sme mali v 0100 Cam­puse a v ja­nu­ári aj v Hub Hub v Twin City.

Takže už ne­ro­bíte len von­kaj­šie, ale aj vnú­torné kon­štruk­cie?

Áno, tie sme pri­brali do svojho port­fó­lia za­čiat­kom tohto roka a te­raz ich viac roz­bie­hame. Vieme spra­viť kon­štruk­cie do ho­te­lov, re­zor­tov, fit­ness cen­tier. V pod­state ide o cross­fi­tové kon­štruk­cie, ktoré za­hŕňajú hrazdy, bradlá, olym­pij­ské tyčky a po­dobne. Jednu ta­kúto kon­štruk­ciu sme po­sta­vili aj na­prí­klad v ho­teli Da­nube v Bra­ti­slave. Takže ďalší OC­TAGO po­si­tive ho­tel na konte. :)

OC­TAGO o pár dní osla­vuje tri roky. Ak by ste sa mali ohliad­nuť späť, s akými ví­ziami ste do toho išli a ako sa na­pl­nili?

Od za­čiatku to bola pri­márne naša vá­šeň a hobby. Ne­šli sme do toho s tým, že poďme za­rá­bať pra­chy. Z cvi­če­nia, kto­rému sme sa ve­no­vali, to pri­ro­dzene pre­šlo do pro­jektu s tým, že sme od toho nič ne­oča­ká­vali. Chceli sme to ro­biť, aby aj os­tatní mali pries­tor na cvi­če­nie. My sme ho to­tiž v Pieš­ťa­noch ne­našli, preto sme hľa­dali rie­še­nie, ako ho tam vy­tvo­riť. V roku 2014 sa nám to po­da­rilo a ot­vo­rili sme naj­väč­šie stre­et­wor­kou­tové ih­risko na Slo­ven­sku.

Mys­lím si, že za ten čas sme po­mohli mno­hým mes­tám vy­tvo­riť pre ľudí pries­tor na cvi­če­nie. Veľmi ma te­šila Se­reď, kde stre­et­wor­kou­tová ko­mu­nita veľmi žije a sám sta­rosta nám raz po­ve­dal, že keď išiel o de­sia­tej ve­čer okolo ih­riska, bola tam taká „fullka“, že už tak­mer ne­bolo kde cvi­čiť, a pri­tom je to na­ozaj veľké ih­risko. Často sa mi tiež stáva, že na biz­ni­so­vých ak­ciách stre­tá­vam ľudí, ktorí cvi­čia na na­šich ih­ris­kách. Raz ma za­sta­vil ma­ji­teľ even­tovky a po­ve­dal mi, že na naše ih­risko chodí tak­mer každý deň cvi­čiť so svo­jimi deťmi. Zdá sa tak, že pr­votná ví­zia po­má­hať ľu­ďom sa za­tiaľ plní a my v nej bu­deme po­kra­čo­vať na­ďa­lej.

Na­priek tomu dnes už OC­TAGO nie je len hobby, ale aj biz­nis. Do­káže vás uži­viť? 

Áno, máme nor­málnu mzdu. Ne­živí to všet­kých osem čle­nov tímu, pre­tože nie­ktorí sú to­tiž na part time, nie­ktorí sú pla­tení pro­jek­tovo. My v core tíme to však máme ako full time za­mest­na­nie.

Dušky, ty pô­so­bíš ako CEO firmy, no zá­ro­veň ťa stále vi­dím na ne­ja­kej ta­neč­nej sú­ťaži, ve­nu­ješ sa mno­hým ak­ti­vi­tám. Ako to všetko stí­haš?

Pred­tým som bol na­la­dený na dosť ex­trémny wor­ko­ho­liz­mus. Pra­co­val som od rána do ve­čera, cho­dil som spať o pol­noci s tým, že ma k tomu pri­nú­til len no­te­book, ktorý sa mi vy­bil a ja som si za­bu­dol na­bí­jačku v of­fice. Po­tom som však istú dobu pre­ží­val mierne vy­ho­re­nie a po­ve­dal som si, že mu­sím tro­chu po­vo­liť. Za­čal som viac tan­co­vať. Dnes tan­cu­jem tak­mer každý deň a je to moja ob­rov­ská vá­šeň. Pra­covná doba pre mňa končí me­dzi pia­tou a sied­mou (ak ne­treba niečo ur­gente rie­šiť sa­moz­rejme), kedy ešte stí­ham ne­jaké stretká, a o po­tom už za­čí­nam tan­co­vať, pri­čom nie­kedy idem až do je­de­nás­tej.

Tan­cu­jem la­tino, kon­krétne Salsu, Ki­zombu a naj­viac Ba­chatu, v kto­rej som ne­dávno vy­hral sú­ťaž v Prahe. Veľmi ma to chy­tilo aj preto, že by som rád v bu­dúc­nosti ta­nec učil. Vždy som sa to­tiž po­hy­bo­val okolo uče­nia – učil som ma­tiku, fy­ziku, an­glič­tinu či pre­zen­tačné zruč­nosti, a spo­je­nie uče­nia a tanca by pre mňa bola ab­so­lútna topka. Ta­nec ma na­bíja ener­giou, je pre mňa re­la­xom a dáva mi ba­lanc v pra­covno-sú­krom­nom ži­vote. Ak by mal nie­kto zá­u­jem, od­po­rú­čam kurzy Salsa by No­rika v Bra­ti­slave. :)

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (22)
zdroj: ar­chív Du­šana Ma­tušku

Keď sme pri tom učení, ty si štu­do­val ma­naž­ment. Bola to len strata času alebo ti škola sku­točne po­mohla v tom, čo ro­bíš?

Ur­čite po­mohla. Na­priek tomu, že som si vždy mys­lel, že to budú bru­tálne kecy a čistá te­ória, ako­náhle som za­čal pra­co­vať na OC­TAGO, zis­til som, že ko­pec vecí sa dá re­álne ap­li­ko­vať do praxe. Škola mi tiež dala veľa dob­rých kon­tak­tov, dosť som sa tiež ohľa­dom biz­nisu ra­dil s pro­fe­sormi, ktorí pra­co­vali ako ma­na­žéri v ban­kách a po­dobne. Všetko to zá­leží na tom, koľko do toho vlo­žíš. Keď do toho dáš svoju ener­giu a bu­deš si zis­ťo­vať veci na­vyše, zo školy vieš veľa vy­ťa­žiť. To know how tam je a máš ho za­darmo, nor­málne si za ta­kéto ma­na­žér­ske kurzy mu­síš slušne za­pla­tiť. A sú tam na­ozaj per­fektné veci, či už le­a­ders­hip, psy­cho­ló­gia pre­daja, úč­tov­níc­tvo. Ur­čite som pro-škol­ský a od­po­rú­čam to as­poň vy­skú­šať všet­kým.

Ako ho­vo­ríš, OC­TAGO si roz­bie­hal už po­čas výšky. Čo po­va­žu­ješ za vý­hody, prí­padne ne­vý­hody, pod­ni­ka­nia na škole?

Hlav­nou vý­ho­dou je, že si stále štu­dent, stále máš ne­jakú zá­chrannú sieť, stále máš ISIC a zľav­nené obedy či ces­to­va­nie. :) Škola ti zá­ro­veň po­sky­tuje čas popri nej niečo skú­šať, tes­to­vať. Mys­lím si, že člo­vek by mal za­čať čo naj­skôr a ne­mal by ča­kať, že až keď vy­jde zo školy, za­čne re­álny ži­vot. Ako­náhle zís­kaš ná­skok už na škole, po jej ab­sol­vo­vaní už mô­žeš mať na ruke tri za­mest­na­nia alebo bu­deš po­kra­čo­vať v roz­be­hnu­tom biz­nise, čo sa po­da­rilo nám s cha­lanmi. Ja som za­čal do pod­ni­ka­nia rý­pať už v pr­vom roč­níku a skú­šal som, ktorý pro­jekt by mo­hol ísť. Pre­dá­vali sme na Ba­zoši rôzne veci z Číny, keď to ešte fun­go­valo. :) Zá­ro­veň som si za­rá­bal do­u­čo­va­ním cez por­tál Do­učma.sk, čo bola pre mňa skvelá mini biz­ni­sová skú­se­nosť.

Máš na zá­ver ne­jakú su­per radu pre za­čí­na­jú­cich či bu­dú­cich pod­ni­ka­te­ľov?

Veľa ľudí si myslí, že na to, aby za­čali biz­nis, po­tre­bujú ko­pec pe­ňazí. Ja si to ne­mys­lím. My sme za­čali v pod­state s nu­lou, na za­čiatku sme do toho dali len pár svo­jich eur, ne­skôr nám do­časne vy­po­mohli ro­di­čia. Je ko­pec biz­ni­sov, ktoré môžu štu­denti ro­biť, a nič ich to ne­musí stáť. Dá sa za­čať v ma­lom a treba veci tes­to­vať, oslo­viť pár ľudí, zís­ka­vať fe­ed­back. To všetko sa dá ro­biť po­čas školy. Ja mám už te­raz ne­jaké ďal­šie biz­nis ná­pady, ktoré by som rád re­a­li­zo­val, ale mo­men­tálne ne­mám kedy, s kým a ako, lebo pri­ori­tou je pre mňa OC­TAGO. Mys­lím si, že ta­kéto idey do­stáva ko­pec štu­den­tov, ale po­vie si, že kaš­ľať na to, ne­vyjde to. Treba za­čať hneď, tes­to­vať v praxi a hlavne ne­ča­kať, kým príde ne­jaká mi­li­ó­nová myš­lienka, ktorá ti spadne do lona.

Pridať komentár (0)