Sygic zakladá českú pobočku: V Brne sa vybu­duje úplne nový tím!

Martin Bohunický / 24. februára 2016 / Business

Sygic, líder v oblasti navi­gač­ných apli­ká­cií, dnes ozná­mil aktívny vstup na český trh. Vo svo­jej zahra­nič­nej pobočke plá­nuje zalo­žiť nový tím zlo­žený z nie­koľ­kých desia­tok zamest­nan­cov.

freshnews

Po nedáv­nom ozná­mení zís­ka­nia väč­ši­no­vého podielu spo­loč­nosti Tri­po­ma­tic a minu­lo­roč­nom odkú­pení čes­kej apli­ká­cie be-on-road, ozna­muje spo­loč­nosť Sygic zalo­že­nie čes­kej pobočky Sygic Czech Repub­lic. Od čes­kého trhu si sľu­buje najmä kva­lit­ných spo­lu­pra­cov­ní­kov.

Viac ako desať rokov mal Sygic svoju cen­trálu v Bra­ti­slave aj s celým tímom. Pre rýchly rast, akým Sygic momen­tálne pre­chá­dza, cítime veľkú potrebu roz­ší­re­nia tímu aj mimo Slo­ven­ska. O kva­lite ľudí v Čes­kej repub­like sme pre­sved­čení a tešíme sa, že vďaka nedáv­nym akvi­zí­ciám máme mož­nosť zamest­nať ďal­ších kole­gov,“ hovorí Michal Štencl, CEO spo­loč­nosti Sygic.

stencl3 (1)

foto: Sygic

Sygic už začal s výbe­ro­vým pro­ce­som, momen­tálne obsa­dzuje prvé pozí­cie pro­stred­níc­tvom svo­jej webo­vej stránky. Do konca roku plá­nuje do novo­ot­vo­re­nej pobočky v Brne pri­jať nie­koľko desia­tok nových zamest­nan­cov.

Našou víziou je spre­vá­dzať kaž­dého člo­veka na zemi — peši, autom, verej­nou dopra­vou. A našou misiou je ponúk­nuť ľuďom obja­viť svet s poci­tom istoty, a preto verím, že aj pre nových čle­nov čes­kého tímu bude rov­na­kou výzvou, ako pre nás, pra­co­vať na pro­duk­toch pre celý svet. Dnes vieme, že sme len na začiatku. To, čo ľudia vní­majú ako navi­gá­ciu je len malý die­lik do celej skla­dačky ces­to­va­nia. Hoci sme dnes už na trhu sta­bil­ným glo­bál­nym hrá­čom, stále si zacho­vá­vame kul­túru start-upu ako na začiatku. Náš tím tvo­ria mladí talen­to­vaní ľudia, ktorí majú ambí­ciu meniť svet k lep­šiemu. Som pre­sved­čený, že takýchto ľudí náj­deme aj v Čes­kej repub­like,“ dodáva Michal Štencl.

sygic-car-navigation

foto: Sygic, titulná foto: Sygic

Pridať komentár (0)