Sygic zakla­dá čes­kú poboč­ku: V Brne sa vybu­du­je úpl­ne nový tím!

Martin Bohunický / 24. februára 2016 / Business

Sygic, líder v oblas­ti navi­gač­ných apli­ká­cií, dnes ozná­mil aktív­ny vstup na čes­ký trh. Vo svo­jej zahra­nič­nej poboč­ke plá­nu­je zalo­žiť nový tím zlo­že­ný z nie­koľ­kých desia­tok zamest­nan­cov.

freshnews

Po nedáv­nom ozná­me­ní zís­ka­nia väč­ši­no­vé­ho podie­lu spo­loč­nos­ti Tri­po­ma­tic a minu­lo­roč­nom odkú­pe­ní čes­kej apli­ká­cie be-on-road, ozna­mu­je spo­loč­nosť Sygic zalo­že­nie čes­kej poboč­ky Sygic Czech Repub­lic. Od čes­ké­ho trhu si sľu­bu­je naj­mä kva­lit­ných spo­lu­pra­cov­ní­kov.

Viac ako desať rokov mal Sygic svo­ju cen­trá­lu v Bra­ti­sla­ve aj s celým tímom. Pre rých­ly rast, akým Sygic momen­tál­ne pre­chá­dza, cíti­me veľ­kú potre­bu roz­ší­re­nia tímu aj mimo Slo­ven­ska. O kva­li­te ľudí v Čes­kej repub­li­ke sme pre­sved­če­ní a teší­me sa, že vďa­ka nedáv­nym akvi­zí­ciám máme mož­nosť zamest­nať ďal­ších kole­gov,“ hovo­rí Michal Štencl, CEO spo­loč­nos­ti Sygic.

stencl3 (1)

foto: Sygic

Sygic už začal s výbe­ro­vým pro­ce­som, momen­tál­ne obsa­dzu­je prvé pozí­cie pro­stred­níc­tvom svo­jej webo­vej strán­ky. Do kon­ca roku plá­nu­je do novo­ot­vo­re­nej poboč­ky v Brne pri­jať nie­koľ­ko desia­tok nových zamest­nan­cov.

Našou vízi­ou je spre­vá­dzať kaž­dé­ho člo­ve­ka na zemi — peši, autom, verej­nou dopra­vou. A našou misi­ou je ponúk­nuť ľuďom obja­viť svet s poci­tom isto­ty, a pre­to verím, že aj pre nových čle­nov čes­ké­ho tímu bude rov­na­kou výzvou, ako pre nás, pra­co­vať na pro­duk­toch pre celý svet. Dnes vie­me, že sme len na začiat­ku. To, čo ľudia vní­ma­jú ako navi­gá­ciu je len malý die­lik do celej skla­dač­ky ces­to­va­nia. Hoci sme dnes už na trhu sta­bil­ným glo­bál­nym hrá­čom, stá­le si zacho­vá­va­me kul­tú­ru start-upu ako na začiat­ku. Náš tím tvo­ria mla­dí talen­to­va­ní ľudia, kto­rí majú ambí­ciu meniť svet k lep­šie­mu. Som pre­sved­če­ný, že takých­to ľudí náj­de­me aj v Čes­kej repub­li­ke,“ dodá­va Michal Štencl.

sygic-car-navigation

foto: Sygic, titul­ná foto: Sygic

Pridať komentár (0)