T-Mobile varuje, počkaj s aktu­ali­zá­ciou iOS 10

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Jeden z prob­lé­mov, ktoré vznikli po aktu­ali­zá­cii na iOS10. 

T-Mobile varuje uží­va­te­ľov iPhonu, aby počkali pár dní s aktu­ali­zo­va­ním iOS 10, lebo sa nie­ktorí ľudia sťa­žo­vali na prob­lémy s pri­po­je­ním po aktu­ali­zo­vaní. Prob­lémy vzni­kajú najmä na iPhone 6, iPhone 6 Plus a iPhone SE.

Zdroj: 9to5mac.com

Foto: 9to5mac.com

Na základe týchto sťaž­ností T-Mobile už infor­mo­val, že pra­cuje spolu s Apple na odstrá­není tohto prob­lému, sľu­bujú ho v najb­liž­ších dňoch.

Tento prob­lém však nie je prvý, ktorý vzni­kol po vypus­tení iOS 10. Hneď počas prvých hodín po vydaní aktu­ali­zá­cie sa ľudia, ktorí pou­žili OTA (over-the-air) aktu­ali­zá­ciu, sťa­žo­vali na nefunkčné zaria­de­nia.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techradar.com

Pridať komentár (0)