T-Mobi­le varu­je, počkaj s aktu­ali­zá­ci­ou iOS 10

Zuzana Golecová, thinkapple.sk / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Jeden z prob­lé­mov, kto­ré vznik­li po aktu­ali­zá­cii na iOS10. 

T-Mobi­le varu­je uží­va­te­ľov iPho­nu, aby počka­li pár dní s aktu­ali­zo­va­ním iOS 10, lebo sa nie­kto­rí ľudia sťa­žo­va­li na prob­lé­my s pri­po­je­ním po aktu­ali­zo­va­ní. Prob­lé­my vzni­ka­jú naj­mä na iPho­ne 6, iPho­ne 6 Plus a iPho­ne SE.

Zdroj: 9to5mac.com

Foto: 9to5mac.com

Na zákla­de tých­to sťaž­nos­tí T-Mobi­le už infor­mo­val, že pra­cu­je spo­lu s App­le na odstrá­ne­ní toh­to prob­lé­mu, sľu­bu­jú ho v najb­liž­ších dňoch.

Ten­to prob­lém však nie je prvý, kto­rý vzni­kol po vypus­te­ní iOS 10. Hneď počas prvých hodín po vyda­ní aktu­ali­zá­cie sa ľudia, kto­rí pou­ži­li OTA (over-the-air) aktu­ali­zá­ciu, sťa­žo­va­li na nefunkč­né zaria­de­nia.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: techradar.com

Pridať komentár (0)