Tag Heuer má smart­ho­din­ky, kto­ré si dovo­lí málo­kto

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 25. decembra 2015 / Tech a inovácie

V posled­nom čase snáď nie je týž­deň, v kto­rom by neja­ká znač­ka neuvied­la na trh nové a opäť o nie­čo lep­šie smart­ho­din­ky. Avšak dote­raz boli smart­ho­din­ky výhra­dou IT zna­čiek ako App­le, Sam­sung ale­bo Moto­ro­la. Po novom to však už nepla­tí. TAG Heuer, kto­rý je zná­my svo­ji­mi luxus­ný­mi hodin­ka­mi, pred­sta­vil svo­je prvé smart­ho­din­ky – TAG Heuer Con­nec­ted Watch.

Za nový­mi smart­ho­din­ka­mi sto­jí spo­lu­prá­ca znač­ky TAG Heuer, kto­rý sa pri ich vývo­ji spo­jil s gigan­ta­mi akoGoog­leIntel. Hodin­ky fun­gu­je na upra­ve­nej plat­for­me Andro­id Wear. TAG Heuer vyna­lo­ži­li obrov­ské úsi­lie, aby ich hodin­ky nevy­ze­ra­li len ako ďal­šie smart­ho­din­ky, ale naj­mä aby ich maji­te­lia mali pocit luxu­su. Pre­to aj ich kon­štruk­cia a ľah­ké titá­ni­ové telo ten­to pocit umoc­ňu­je. Skve­lým rie­še­ním je pou­ži­tie trans­f­lek­tív­ne­ho disp­le­ja, kto­rý zaru­ču­je vyso­kú ostrosť a skve­lú čita­teľ­nosť na pria­mom sln­ku a pri rôz­nych úhloch. Smart­ho­din­ky síce bežia na Andro­id Wear, no bež­né apli­ká­cie na nich nespus­tí­te. TAG Heuer chcel maji­te­ľom dopriať dáv­ku výni­moč­nos­ti a pre­to vyvi­nul apli­ká­cie špe­ciál­ne pre tie­to smart­ho­din­ky. Na jed­nej stra­ne cel­kom pocho­pi­teľ­ný krok, avšak na dru­hej stra­ne ich maji­te­lia pri­chá­dza­jú o kopec skve­lých apli­ká­cii, kto­ré bude musieť TAG Heuer nahra­diť.
tag_heuer_connected_watch_1

A teraz poď­me k tomu naj­dô­le­ži­tej­šie­mu, ich cena. Tá je pocho­pi­teľ­ne vyš­šia ako u kon­ku­ren­cie, keď­že sa jed­ná o hodin­ky znač­ky TAG Heuer. Vaše môžu byť za 1500 dolá­rov, čo je cel­kom dosť, avšak pre nie­ko­ho kto si potr­pí na luxus a pre­stíž s nimi spo­je­nú to nemu­sí byť až taká hori­bil­ná cena. TAG Heuer sa prá­vom pýšia titu­lom výrob­cu prvých luxus­ných smart­ho­di­niek. Pre nás bež­nej­ších smr­teľ­ní­kov sú tu našťas­tie aj smart­ho­din­ky za pár sto­viek.

zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)