Tag Heuer má smart­ho­dinky, ktoré si dovolí málo­kto

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 25. decembra 2015 / Tech a inovácie

V posled­nom čase snáď nie je týž­deň, v kto­rom by nejaká značka neuviedla na trh nové a opäť o niečo lep­šie smart­ho­dinky. Avšak dote­raz boli smart­ho­dinky výhra­dou IT zna­čiek ako Apple, Sam­sung alebo Moto­rola. Po novom to však už neplatí. TAG Heuer, ktorý je známy svo­jimi luxus­nými hodin­kami, pred­sta­vil svoje prvé smart­ho­dinky – TAG Heuer Con­nec­ted Watch.

Za novými smart­ho­din­kami stojí spo­lu­práca značky TAG Heuer, ktorý sa pri ich vývoji spo­jil s gigan­tami akoGoogleIntel. Hodinky fun­guje na upra­ve­nej plat­forme Android Wear. TAG Heuer vyna­lo­žili obrov­ské úsi­lie, aby ich hodinky nevy­ze­rali len ako ďal­šie smart­ho­dinky, ale najmä aby ich maji­te­lia mali pocit luxusu. Preto aj ich kon­štruk­cia a ľahké titá­ni­ové telo tento pocit umoc­ňuje. Skve­lým rie­še­ním je pou­ži­tie trans­f­lek­tív­neho disp­leja, ktorý zaru­čuje vysokú ostrosť a skvelú čita­teľ­nosť na pria­mom slnku a pri rôz­nych úhloch. Smart­ho­dinky síce bežia na Android Wear, no bežné apli­ká­cie na nich nespus­títe. TAG Heuer chcel maji­te­ľom dopriať dávku výni­moč­nosti a preto vyvi­nul apli­ká­cie špe­ciálne pre tieto smart­ho­dinky. Na jed­nej strane cel­kom pocho­pi­teľný krok, avšak na dru­hej strane ich maji­te­lia pri­chá­dzajú o kopec skve­lých apli­ká­cii, ktoré bude musieť TAG Heuer nahra­diť.
tag_heuer_connected_watch_1

A teraz poďme k tomu naj­dô­le­ži­tej­šiemu, ich cena. Tá je pocho­pi­teľne vyš­šia ako u kon­ku­ren­cie, keďže sa jedná o hodinky značky TAG Heuer. Vaše môžu byť za 1500 dolá­rov, čo je cel­kom dosť, avšak pre nie­koho kto si potrpí na luxus a pre­stíž s nimi spo­jenú to nemusí byť až taká hori­bilná cena. TAG Heuer sa prá­vom pýšia titu­lom výrobcu prvých luxus­ných smart­ho­di­niek. Pre nás bež­nej­ších smr­teľ­ní­kov sú tu našťas­tie aj smart­ho­dinky za pár sto­viek.

zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)