Moti­vá­ciu hľa­daj na začiatku, nie na miliar­do­vom konci

/ 10. decembra 2015 / Tools a produktivita

My ľudia radi osla­vu­jeme prí­behy o úspe­chu. Inšpi­rujú nás veľké spo­loč­nosti, úspešní ľudia a veľké úspe­chy.

Sú to veci, ktoré sa všade obja­vujú na titul­koch a moti­vujú nás, aby sme sa do toho poriadne opreli každý deň. Tieto prí­behy sú moti­vu­júce a inšpi­ru­júce, ale tiež zastra­šu­júce.

Jons-and-Woz_thumb800

Často až tak zastra­šu­júce, že si kla­dieme otázku prečo to všetko robíme. Porov­ná­vame náš malý pro­jekt s veľ­kými, ktoré už exis­tujú mnoho rokov. Na náš pomy­selný pie­des­tál sme dali všet­kých a všetko.

Aj keď by sme to už mali vedieť lep­šie, stále veríme na “úspech cez noc”. Chceme okam­žité uspo­ko­je­nie a vždy hľa­dáme tajný recept na úspech, aj keď už vieme, že neexis­tuje. Z neja­kého dôvodu je nemož­nosť náj­de­nia per­fekt­nej odpo­vede pre nás veľmi neus­po­ko­ju­júca, hlavne keď sa nie­koho pýtame na ich tajom­stvo úspe­chu. Napriek tomu sa pýtame ďalej.

Jedna vec, ktorá často pomáha dať veci do per­spek­tívy, je pozrieť sa na začiatky. Rad­šej ako na konečný výsle­dok sa pozri ako niečo začalo. Tajom­stvo často leží priamo tam, na začiatku, ktorý vyzerá veľmi podobne ako začia­tok tvojho nového pro­jektu. Je to fáza, s kto­rou sa môžeme všetci sto­tož­niť, pre­tože len veľmi málo pro­jek­tov odštar­tuje „veľ­kým tres­kom“.

Mexico_11_130342917910060000

Asi poznáš bláz­nivý „úspech cez noc“ hry Angry Birds. Málo­kto ale vie, že traja zakla­da­te­lia pred­tým vytvo­rili viac ako 50 hier a tak­mer zban­kro­to­vali. Angry Birds bol jed­ným z posled­ných poku­sov na zachrá­ne­nie spo­loč­nosti. Takže to určite nebolo také jed­no­du­ché.

Každý, kto ti chce pre­dať okam­žitý úspech alebo bohat­stvo nemá záu­jem o tvoj úspech; má záu­jem o tvoje peniaze.“ – Ben Ben­nett.

Stačí sa pozrieť na nie­ktoré z obľú­be­ných webo­vých strá­nok a slu­žieb a to, ako vyze­rali a pra­co­vali len pred 10 – 20 rokmi. Je to proste trik, ktorý pomáha dať veci do per­spek­tívy. Skromné začiatky nám často pove­dia viac ako pre­pra­co­vaný výro­bok, ktorý vďaka nim vzni­kol o mnoho rokov neskôr.

Tak sa na to poďme pozrieť.

twitter-homepage-2006

Twit­ter

Áno, Twit­ter v roku 2006 vyze­ral takto. Ešte aj na rok 2006 je to úplne hrozné. Ale to je miesto, kde to všetko začalo a všetko čo sa počíta je, že exis­tuje a nie je len myš­lien­kou v nie­koho hlave.
YouTube-as-it-was-back-in-April-2005

You­Tube

Aj keď You­Tube ani dnes nie je známe kvôli svojmu krás­nemu dizajnu, takto vyze­ralo v roku 2005. Vtedy to bol malý nápad, ktorý sa raz stane nie­čím veľ­kým.
1363872702695

Face­book

Dnes naj­pou­ží­va­nej­šia sociálna sieť vyze­rala ako v roku 2004 takto a celé roky po tom sa nezme­nila. Dizajn Face­bo­oku roz­hodne nebol dôvo­dom, prečo sa služba stala tak popu­lár­nou.
2012_airbnb_admin

Airbnb

Stránka dnes tre­tieho naj­hod­not­nej­šieho star­tupu na svete vyze­rala v roku 2012 takto. Áno, nie sú to ani štyri roky. Zme­nilo sa toho veľa.

uber21

Uber

Uber v roku 2013, ešte to odvtedy nie sú ani tri roky. Dnes je naj­hod­not­nej­ším star­tu­pom na svete s hod­no­tou ohrom­ných 51 miliárd dolá­rov. Ale čo sa týka základ­nej fun­kci­ona­lity, tak­mer sa nezme­nil.
0-d0cT27pBfyI-0AGA

Spo­tify

A takto vyze­ralo Spo­tify v roku 2006. Skromné začiatky, ale fun­go­valo to – a o to ide. Ľudia tam cho­dia kvôli hudbe, nie vizu­ál­nym zážit­kom.

Vždy si pamä­taj – tajom­stvo je v skrom­ných začiat­koch, na ktoré sa často zabúda. Každý nie­kde začal. Tým začiat­kom tak­mer nik neve­nuje pozor­nosť. Nie sú sexy, ani nijako zvlášť zau­jí­mavé. Nikto sa nestará o 50 hier, ktoré boli pred Angry Birds. Ale je to tých 50 hier, kto­rým musíme veno­vať pozor­nosť.
BN-CR413_0506RO_P_20140506190724

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)