Takto by vyze­rali obchody Google Play a Apple Store ak by bežali pod MS-DOS

Michal Sorkovský / 7. marca 2016 / Tech a inovácie

Rád spo­mí­naš na dobu sta­rých Win­do­wsov, pop­ríde DOSu? Tak potom ťa určite poteší pohľad na zoznam apli­ká­cií pre Andriod, iOS a OS X v dizajne pri­slú­cha­jú­com ope­rač­nému sys­tému, s kto­rým si sa ako dieťa hrá­val.

Vývo­jári apli­kač­ných kata­ló­gov AppS­to­rio prišli s pro­jek­tom Retro App Store, ktorý je akousi milou spo­mien­kou na časy, kedy by smart­fóny boli pova­žo­vané za sci-fi. Vďaka tomuto pro­jektu si môžeš po výbere plat­formy vychut­nať pohľad na zoznamy prog­ra­mov a ich popisy na mod­rom pozadí a v oknách, ktoré sú cha­rak­te­ris­tické pre MS-DOS.

Screen-Shot-2016-02-18-at-16.25.56-1200x738

Pro­jekt je dobre pre­pra­co­vaný a pri pohľade na foto­gra­fie a ikony v níz­kom roz­lí­šení či v čier­no­bie­lom pre­ve­dení, možno aj zabud­neš, že sa nepo­ze­ráš na sku­točný MS-DOS. Po výbere nie­kto­rého z prog­ra­mov ťa však rea­lita dobehne, keďže budeš po klik­nutí na tla­čidlo obchodu pre­sme­ro­vaný na modernú ofi­ciálnu stránku s inšta­lač­nými súbormi.

62e1d577aeab4d2147d18fc2e9746429

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)