Tak­to by vyze­ra­li obcho­dy Goog­le Play a App­le Sto­re ak by beža­li pod MS-DOS

Michal Sorkovský / 7. marca 2016 / Tech a inovácie

Rád spo­mí­naš na dobu sta­rých Win­do­wsov, pop­rí­de DOSu? Tak potom ťa urči­te pote­ší pohľad na zoznam apli­ká­cií pre Andri­od, iOS a OS X v dizaj­ne pri­slú­cha­jú­com ope­rač­né­mu sys­té­mu, s kto­rým si sa ako die­ťa hrá­val.

Vývo­já­ri apli­kač­ných kata­ló­gov AppS­to­rio priš­li s pro­jek­tom Retro App Sto­re, kto­rý je akou­si milou spo­mien­kou na časy, kedy by smart­fó­ny boli pova­žo­va­né za sci-fi. Vďa­ka tomu­to pro­jek­tu si môžeš po výbe­re plat­for­my vychut­nať pohľad na zozna­my prog­ra­mov a ich popi­sy na mod­rom poza­dí a v oknách, kto­ré sú cha­rak­te­ris­tic­ké pre MS-DOS.

Screen-Shot-2016-02-18-at-16.25.56-1200x738

Pro­jekt je dob­re pre­pra­co­va­ný a pri pohľa­de na foto­gra­fie a iko­ny v níz­kom roz­lí­še­ní či v čier­no­bie­lom pre­ve­de­ní, mož­no aj zabud­neš, že sa nepo­ze­ráš na sku­toč­ný MS-DOS. Po výbe­re nie­kto­ré­ho z prog­ra­mov ťa však rea­li­ta dobeh­ne, keď­že budeš po klik­nu­tí na tla­čid­lo obcho­du pre­sme­ro­va­ný na moder­nú ofi­ciál­nu strán­ku s inšta­lač­ný­mi súbor­mi.

62e1d577aeab4d2147d18fc2e9746429

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)