Takto fungujú najinteligentnejšie mestá na svete. Čo chýba tým slovenským?

Lenka Sidorová / 24. novembra 2018 / Eko

  • Na akých pi­lie­roch stojí smart city?
  • TOP 10 na­jin­te­li­gen­tnej­ších miest na svete je ďa­leko pop­redu
  • Na Slo­ven­sku je ešte veľa práce
  • Na akých pi­lie­roch stojí smart city?
  • TOP 10 na­jin­te­li­gen­tnej­ších miest na svete je ďa­leko pop­redu
  • Na Slo­ven­sku je ešte veľa práce

Mestá v rôz­nych kú­toch sveta sa pred­bie­hajú v tom, kto bude naj­viac „smart“, ale na Slo­ven­sku akoby za­stal čas. Ok­rem la­vičky s wifi a di­gi­tál­nymi ta­bu­ľami na za­stáv­kach MHD tu už toho smart veľa nie je.  Ako také „in­te­li­gentné“ mesto má vô­bec fun­go­vať a čo všetko Slo­ven­sku ešte chýba?

Smart city má byť najmä eko­lo­gické a slú­žiť ľu­ďom, nie au­tám, nie de­ve­lo­pe­rom a po­dobne. Zá­klad­nými pi­liermi, ktoré majú tvo­riť múdro fun­gu­júce mesto sú:

In­te­li­gentná in­fra­štruk­túra – ne­vy­hnutná je uce­lená hustá sieť bez­peč­ných cyk­lot­rás, efek­tívne synch­ro­ni­zo­vaná MHD, zdie­ľa­nie áut a bi­cyk­lov, in­te­li­gentné ulice, ktoré na zá­klade in­for­má­cií z množ­stva za­ria­dení  zdie­ľajú info. o stave pre­mávky, in­te­li­getné se­ma­fóry (napr. keď prší, dajú pred­nosť chod­com a cyk­lis­tom), in­te­li­gentné par­ko­va­nie (vo­dič vďaka ap­li­ká­cii môže zis­tiť, kde sú voľné miesta), sieť na­bí­ja­cích sta­níc pre elek­tro­mo­bily.

Ko­daň má do­konca sys­tém, ktorý cyk­listu in­for­muje o tom, či s ak­tu­ál­nou rých­los­ťou chytí ze­lenú vlnu.

In­te­li­gentné bu­dovy – vy­uží­vajú rôzne sys­témy na za­bez­pe­če­nie bez­peč­nosti a fun­go­va­nia bu­dov, údržbu ma­jetku a cel­kové zdra­vie oko­lia, in­te­li­gentné vy­ku­ro­va­cie a ven­ti­lačné sys­témy, ktoré sle­dujú pa­ra­metre, ako tep­lota, tlak, vib­rá­cie či vlh­kosť bu­dov, pri­čom kľú­čo­vým je roz­ši­ro­va­nie be­z­drô­to­vých sen­zo­rov. In­te­li­gentný sys­tém za­vla­žo­va­nia mest­skej ze­lene vrá­tane sen­zo­rov na me­ra­nie ži­vín v pôde a po­dobne.

In­te­li­gentné prie­my­selné pro­stre­die – by malo mať za­ria­de­nia na zis­ťo­va­nie les­ných po­žia­rov, mo­ni­to­ro­va­nie spa­lín, zne­čis­te­nie ovzdu­šia a hluku z to­vární  a au­to­mo­bi­lov či to­xic­kých ply­nov vzni­ka­jú­cich v poľ­no­hos­po­dár­skych pod­ni­koch. Ok­rem iného aj za­ria­de­nia sní­ma­júce vý­voj po­ča­sia pre prí­pady ex­trém­nych vý­ko­vov (ze­mes­tra­se­nia, atď.)

Služby Smart City – Sem spadá bez­platný prí­stup k wifi vo ve­rej­nom prie­s­trans­tve 24/7, bez­platné na­bí­ja­cie sta­nice na mo­bily, in­te­li­gentné ki­osky po­sky­tu­júce in­for­má­cie o re­štau­rá­ciách, ma­lo­ob­chod­ných pre­daj­niach, uda­los­tiach v bez­pro­stred­nej blíz­kosti či mapu stia­hnu­teľnú do te­le­fónu.

In­te­li­gentná správa ener­gie – In­te­li­gentné mestá by mali plne fun­go­vať na ob­no­vi­teľné zdroje ener­gie (sl­nečná, ve­terná, bio­masa,…) a oby­va­te­lia by mali mať mož­nosť (cez ap­li­ká­ciu) sle­do­vať svoju spot­rebu. Veľa ener­gie a sve­tel­ného smogu vie vy­rie­šiť  in­te­li­gentné osvet­le­nie (napr. po­u­ličné lampy sa v noci za­žnú len keď pod­nimi nie­kto prejde). Patrí sem aj mo­ni­to­ro­va­nie ri­zi­ko­vých ob­lastí a okam­žité in­for­mo­va­nie ob­ča­nov v ich blíz­kosti, de­tek­cia fa­loš­ných pop­la­chov, in­for­mo­va­nie ha­si­čov a am­bu­lan­cií.

In­te­li­gentné vodné hos­po­dár­stvo – umož­ňuje in­te­li­gentnú správu vody via­ce­rými spô­sobmi: mo­ni­to­ro­va­nie kva­lity pit­nej vody, che­mic­kých úni­kov z to­várni do riek, diaľ­kové me­ra­nie ba­zé­nov,  úrovne zne­čis­te­nia v mori, prí­tom­nosť kva­pa­liny mimo ná­drží a ko­lí­sa­nie tlaku po­zdĺž po­tru­bia či zmien hla­diny vody v rie­kach, prieh­ra­dách a ná­dr­žiach.

In­te­li­gentný od­pa­dový ma­naž­ment – Štan­dar­dom už aj „oby­čaj­ných miest by mal byť se­pa­ro­vaný zber, ok­rem plas­tov, skla a pa­piera aj bio od­padu. Ďal­šie in­te­li­gentné rie­še­nia umož­ňujú efek­tívny zber od­padu (na­prí­klad keď je kon­taj­ner po­lo­prázdny, sme­tiari túto info do­stanú a ne­mu­sia pri ňom zby­točne za­sta­viť).  To tejto ka­pi­toly spadá aj efek­tívne zhod­no­co­va­nie se­pa­ro­va­ného od­padu.

Do TOP 10 na­jin­te­li­gen­tnej­ších miest pat­ria:

Soul v roku 2014 bol ozna­čený za prvé in­te­li­gentné mesto na svete.

Vie­deň má re­pu­tá­ciu ako jedno z na­je­ko­lo­gic­kej­ších miest vo svete.

Bos­ton sa od 2015 drží v TOP 5 na­jin­te­li­gen­tnej­ších miest. Patrí tiež me­dzi mestá s naj­lep­šou po­li­ti­kou, ve­rejn­ným ma­naž­men­tom, biz­ni­so­vým eko­sys­té­mom, vy­so­ko­rých­lost­ným in­ter­ne­tom či kva­lit­ným škols­tvom.

Am­ster­dam v roku 2016 zís­kal oce­ne­nie Europe’s Ca­pi­tal of In­no­va­tion Award. Bi­cyk­lové krá­ľov­stvo ok­rem iného vy­niká dob­rým mest­ským plá­no­va­ním.

To­kio je po­va­žo­vané za jednu z na­jin­te­li­gen­tnej­ších met­ro­pol. V roku 2011 mesto nad­via­zalo spo­lu­prácu so spo­loč­nos­ťami ako Pa­na­so­nic, To­kyo Gas a Ac­cen­ture s cie­ľom roz­vi­núť prí­mes­tie, ktoré dnes ne­pro­du­kuje žiadne emi­sie a fun­guje na ob­no­vi­teľné zdroje ener­gie.

Štok­holm v roku 2009 zís­kal oce­ne­nie In­tel­li­gent Com­mu­nity of the Year Award a  Europe’s Green Ca­pi­tal 2010. Mesto je známe vy­o­kou ob­čian­skou spo­lu­prá­cou. Má per­fektnú sieť ve­rej­nej do­pravy, pri­čom hro­madné vo­zidlá fun­gujú na bio­die­sel – z od­pa­do­vej vody. Tak­tiež platí 3000 tech­no­lo­gic­kých fi­riem, aby mesto uro­bili ešte ze­len­ším.

Pa­ríž rov­nako sa môže po­chvá­liť e-go­ver­men­tom či efek­tív­nym bike-sha­rin­gom. Veľká časť hro­mad­nej do­pravy vy­užíva ze­lenú ener­giu. Mesto tiež in­špi­ruje množ­stvom ino­vá­cií.

Lon­dýn kon­cen­truje mnoho in­te­li­gent­ných tech­no­ló­gií. Má in­te­li­gentný sys­tém au­to­bu­so­vej do­pravy, vla­kov aj zdie­ľa­ných vo­zi­diel. Dane za vstup áut do mesta mo­ti­vujú ob­ča­nov vy­uží­vať MHD. Ne­chýba do­stupná wifi, in­te­li­gentné par­ko­va­cie služby či prog­ramy na zlep­še­nie zdra­via ob­ča­nov. Lon­dýn má do­konca aj in­šti­tú­ciu Vý­skumné cen­trum pre in­te­li­gentné mestá, ktoré štu­duje ini­cia­tívy na to, aby bolo mesto ino­va­tív­nej­šie a tech­no­lo­gicky efek­tív­nej­šie.

San Fran­cisco je jed­ným z líd­rov v ob­lasti in­te­li­gent­ného par­ko­va­nia, slu­žieb zdie­ľa­nia vo­zi­diel, rých­losti in­ter­netu a je ne­us­tále hod­no­tený ako jedno z naj­lep­ších miest na bý­va­nie. San Fran­cisco má tiež je­den z naj­vyš­ších pod­ni­ka­teľ­ských eko­sys­té­mov, čo naz­na­čuje veľký po­čet star­tu­pov. Hro­madná do­prava vy­užíva 41% ob­no­vi­teľ­nej ener­gie a  má viac ako 100 ve­rej­ných na­bí­ja­cích sta­níc pre elek­trické vo­zidlá. Mesto do­konca vy­vi­nulo ap­li­ká­cie pre na­vi­gá­ciu zra­kovo pos­ti­hnu­tých ob­ča­nov.

New York v roku 2017 bolo vy­hlá­sené za „na­jin­te­li­gen­tnej­šie mesto“. IBM Bu­si­ness Ana­ly­tics So­lu­tion Cen­ter v meste rieši mož­nosti bu­do­va­nia in­te­li­gent­ných miest a po­máha kli­en­tom opti­ma­li­zo­vať všetky ob­chodné pro­cesy a roz­hod­nu­tia. Mesto dis­po­nuje in­te­li­gent­nými ob­ra­zov­kami, všetci majú prí­stup k in­ter­netu a má vy­soko roz­vi­nutý cars­ha­ring. Každý rok v rámci sú­ťaže rozdá ti­sícky do­lá­rov vý­vo­já­rom ap­li­ká­cií, ktoré naj­lep­šie vy­uží­vajú ot­vo­rené dá­tové sú­bory mesta.

Čo zme­niť na Slo­ven­sku, vi­díme po­merne de­tailne vyš­šie. Smart city po­tre­buje aj smart pe­ople. Bude však ťažké vy­spo­ria­dať sa najmä s men­ta­li­tou, na­prí­klad „po­sad­nu­tých au­tič­ká­rov“ či ne­lo­gic­kými roz­hod­nu­tiami po­li­ti­kov. Bio­masa z ko­mu­nál­neho od­padu či mest­skej ze­lene sa dá vy­uží­vať na vý­robu tepla a ener­gie, ale naše naj­väč­šie mestá rad­šej po­žia­dali o vý­nimku, aby bio od­pad ne­mu­seli se­pa­ro­vať, kľú­čová cyk­lo­trasa na náb­reží sa zru­šila kvôli tomu, že de­ve­lo­per si z náb­re­žia ukro­jil viac ako mu zá­kon do­vo­ľuje, a tak ďa­lej. Mohlo by sa zdať, že ideme opač­ným sme­rom  ale ne­pres­tá­vajme ve­riť v lepší zaj­traj­šok a za­čnime od seba.

Pridať komentár (0)