Tak­to si pred­sta­vu­je nový model Ško­da Kodiaq Cou­pé uzná­va­ný rus­ký dizaj­nér

Miroslav Lukáč / 13. mája 2017 / Auto

zdroj: xtomi.blogspot.com/xtomidesign

Zná­my a popu­lár­ny rus­ký ilus­trá­tor pred­ne­dáv­nom pred­sta­vil návrh plá­no­va­né­ho mode­lu s ozna­če­ním Ško­da Kodiaq Cou­pé ale­bo RS, ako býva pri špor­to­vej­ších ver­ziách zvy­kom. Po odha­le­ní svoj­ho návrhu sa medzi širo­kou verej­nos­ťou stre­tol s vyso­kou popu­la­ri­tou, a pod­ľa obráz­kov sa nie je čomu čudo­vať.

Auto­mo­bil­ka zo sku­pi­ny Volk­swa­gen Group z Mla­dej Bole­sla­vy plá­nu­je v najb­liž­šom obdo­bí roz­ší­riť port­fó­lio ponú­ka­ných SUV mode­lov. Pred nedáv­nom sa na verej­nosť dosta­li prvé obráz­ky nástup­cu mode­lu Ško­da Yeti, kto­rý pone­sie názov Karoq. Témou čís­lo 1 je však v súčas­nos­ti spo­mí­na­ný Kodiaq a dis­ku­sia o tom, akých ďal­ších podôb toh­to mode­lu sa v budúc­nos­ti doč­ká­me.

Rus­ký dizaj­nér a ilus­trá­tor, kto­rý si hovo­rí X-Tomi Design, nám pred­sta­vu­je svo­ju vizu­ali­zá­ciu mož­né­ho mode­lu Kodiaq Cou­pé, resp. RS. Sko­se­ná stre­cha, veľ­ké kole­sá a dúfaj­me, že výkon­nej­ší motor, ako pri kla­sic­kom mode­li je to, čo by sme si od Ško­dy naozaj pria­li. Model by mal pat­riť do rov­na­ké­ho seg­men­tu a zvá­dzať tvr­dý kon­ku­renč­ný boj s model­mi ako BMW X4 ale­bo Mer­ce­des-Benz GLC Cou­pé. Naj­väč­šou výho­dou by mala byť niž­šia cena, čím by sa Kodiaq Cou­pé stal naj­do­stup­nej­ším mode­lom v tom­to seg­men­te.

Návrh mode­lu Ško­da Kodiaq Cou­pé

zdroj: driversmagazine.com/xtomidesign

Návrh mode­lu Ško­da Kodiaq RS

zdroj: driversmagazine.com/xtomidesign

Už v súčas­nos­ti exis­tu­je via­ce­ro indi­ká­to­rov, že Ško­da naozaj plá­nu­je pred­sta­viť model toh­to typu. Medzi­tým sa však doč­ká­me elek­tric­ké­ho mode­lu SUV, elek­tro­mo­bi­lu budúc­nos­ti Visi­on E a mno­hé iné prek­va­pe­nia, kto­ré Ško­da plá­nu­je.

zdroj: topgear.com

Pridať komentár (0)