Táto Slo­ven­ka zís­ka­la pre­stíž­ne oce­ne­nie UNES­CO za manaž­ment prí­rod­nej rezer­vá­cie Poľa­na!

Jakub Jablonický / 20. júna 2017 / Eko

zdroj: FB/UNESCO's Man and Biosphere Programme / slovakia.travel

Vla­di­mí­ra Fab­ri­ciu­so­vá zís­ka­la pre­stíž­nu medzi­ná­rod­nú cenu Miche­la Batis­sa, kto­rú ude­ľu­je UNES­CO.

Vla­di­mí­ra Fab­ri­ciu­so­vá je ria­di­teľ­kou Chrá­ne­nej kra­jin­nej oblas­ti (CHKO) bio­sfé­ric­kej rezer­vá­cie Poľa­na. Tá pat­rí medzi 669 bio­sfé­ric­kých rezer­vá­cií, kto­ré dnes UNES­CO evi­du­je v 120 kra­ji­nách sve­ta.

Moh­la by som odpri­sa­hať na čokoľ­vek, že bio­sfé­ric­ká rezer­vá­cia je úžas­ný nástroj, kto­rý nám UNES­CO dalo k dis­po­zí­cii a kto­rý nám veľ­mi pomo­hol. Len vďa­ka tomu sa poda­ri­lo zme­niť mys­le­nie ľudí, kto­rí teraz doká­žu fun­go­vať naozaj neštan­dard­ne na slo­ven­ské pome­ry – trans­pa­ren­tne, múd­ro, s verej­ným záuj­mom, rados­ťou, ocho­tou a zod­po­ved­nos­ťou,” pove­da­la Vla­di­mí­ra Fab­ri­ciu­so­vá pre TASR.

Vla­di­mí­ri­ne kva­li­ty UNES­CO ten­to rok oce­ni­lo pre­stíž­nou cenou Miche­la Batis­sa, kto­rú ude­ľu­je naj­lep­ším sve­to­vým mana­žé­rom bio­sfé­ric­kých rezer­vá­cií UNES­CO. Prven­stvo zís­ka­la vďa­ka svoj­mu pro­jek­tu „Bio­sfé­ric­ká rezer­vá­cia – prí­le­ži­tosť pre ľudí a prí­ro­du“. V ňom pred­sta­vi­la svo­ju víziu pre budúc­nosť CHKO Poľa­na.

Zdô­raz­ňu­je v ňom význam zvy­šo­va­nia envi­ron­men­tál­ne­ho pove­do­mia, obno­vy a pod­po­ry tra­dič­né­ho využi­tia pôdy ako pod­mien­ku na udr­ža­nie bio­di­ver­zi­ty, upev­ňo­va­nie vzťa­hov s domá­cim oby­va­teľ­stvom a pro­pa­gá­ciu CHKO Poľa­na na Slo­ven­sku i vo sve­te,” uvied­la pre TASR Stá­la dele­gá­cia SR pri UNES­CO.

Oce­ne­nie jej bolo ude­le­né minu­lý týž­deň na zasad­nu­tí koor­di­nač­nej rady prog­ra­mu Man and Bio­spe­he­re. Ten fun­gu­je pod záš­ti­tou UNES­CO už od roku 1971. Jeho cie­ľom je vybu­do­vať vedec­kú základ­ňu pre udr­žia­va­nie aktív­nych a har­mo­nic­kých vzťa­hov medzi ľuď­mi a život­ným pro­stre­dím.

Okrem Poľa­ny sú na Slo­ven­sku ešte tri bio­sfé­ric­ké rezer­vá­cie UNES­CO – Slo­ven­ský kras, Východ­né Kar­pa­ty a Vyso­ké Tat­ry. Manaž­ment Poľa­ny oce­ni­la ako prí­klad udr­ža­teľ­né­ho ria­de­nia rezer­vá­cií s pozi­tív­nym dopa­dom na roz­voj loka­li­ty a kra­ji­ny.

Je skve­lé vidieť, že ľuďom ako Vla­di­mí­ra Fab­ri­ciu­so­vá sa dostá­va uzna­nie, kto­ré si zaslú­žia. Aj keď s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou svo­ju prá­cu nero­bí kvô­li oce­ne­niam, aspoň sa jej kva­lit­ná prá­ca dosta­la na verej­nosť. Drží­me jej pal­ce aj do budúc­nos­ti!

Pridať komentár (0)