Táto slo­ven­ská štu­dentka pri­niesla do Bra­ti­slavy pravé fran­cúz­ske pala­cinky

Jakub Jablonický / 24. novembra 2016 / Startupy

Bra­ti­slav­ská street foodová scéna sa už nie­koľko mesia­cov môže pýšiť aj uni­kát­nymi pala­cin­kami z Petite Crêpe­rie.

Inšpi­rá­cia na vznik pala­cin­kárne Petite Crêpe­rie prišla priamo z Mekky pou­lič­ných pala­ci­niek — Paríža. Zakla­da­teľka Vero­nika Ele­ka­ni­čová si miestne crêpes počas svojho štu­dij­ného pobytu tak obľú­bila, že sa ich roz­hodla pri­niesť so sebou domov. A nemys­lím tým, že si nimi napl­nila kufor.

Roz­hodla sa totiž otvo­riť si stá­nok na Vyso­kej v Bra­ti­slave, kde ich už nie­koľko mesia­cov pri­pra­vuje a pre­dáva. S gastrom pred­tým nemala žiadne skú­se­nosti, no našťas­tie mala solídny základ — jedi­nečný a chutný pro­dukt.

13620824_1829595070604782_5820205963890522513_n

foto: FB/Petite Crêpe­rie — pou­ličné pala­cinky

Pala­cinky na Slo­ven­sku už samoz­rejme boli, no Petite Crêpe­rie nepo­núka tie kla­sické sladké, zro­lo­vané a natreté dže­mom. Pala­cinka, ktorú si u nich kúpiš, je veľká, sýta a prav­de­po­dobne slaná. Nie je to teda kla­sický dezert, ale plno­hod­notné jedlo.

Pala­cinky sú vyrá­bané z pohán­ko­vej múky a pečú sa na veľ­kej platni, takže výsled­kom je pre­pe­čená a chrum­kavá zmes jedi­neč­ných chutí. Podá­vajú sa v kor­nútku a spra­vidla je na výber z troch sla­ných a troch slad­kých variánt. Náj­deš tu teda kom­bi­ná­cie ako moza­rella a pros­ciutto alebo kozí syr s cho­ri­zom.

13490593_1825955367635419_928939477953429015_o

foto: FB/Petite Crêpe­rie — pou­ličné pala­cinky

Sladké kom­bi­ná­cie sa menia čas­tej­šie ako tie slané. Ovo­cie sa vyberá podľa sezón­nosti a vzni­kajú prí­chute ako malina s čoko­lá­dou alebo banány s domá­cim kara­me­lom.

Suro­viny sa Petite Crêpe­rie snaží naku­po­vať čo naj­lo­kál­nej­šie a naj­kva­lit­nej­šie. Čerstvé ovo­cie a zele­nina pala­cin­kám dodá­vajú špe­ci­fickú šťav­na­tosť a v “netra­dič­ných” kom­bi­ná­ciách vytvá­rajú zau­jí­mavý záži­tok.

14184501_1855255128038776_3437073534069571246_n

foto: FB/Petite Crêpe­rie — pou­ličné pala­cinky

Pala­cin­ká­reň na Vyso­kej fun­guje iba pár mesia­cov, no už si stihla vybu­do­vať cel­kom slušnú základňu zákaz­ní­kov. Ľudí zau­jal netra­dičný kon­cept jedla, ktoré už pred tým dobre poznali.

Petite Crêpe­rie oči­vidne nie je prvou pala­cin­kár­ňou v Bra­ti­slave. No jej úspech svedčí o tom, že nemu­síš byť prvý na to, aby si bol úspešný. Stačí len veci robiť tro­chu inak a samoz­rejme kva­litne. A v Bra­ti­slave je na kva­litný street food ešte veľa miesta.

13872632_1841124466118509_878592513829631834_n

foto: FB/Petite Crêpe­rie — pou­ličné pala­cinky

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Petite Crêpe­rie — pou­ličné pala­cinky

Pridať komentár (0)