Táto uni­kátna bra­ti­slav­ská peká­reň vyrába domáce a zdravé dob­roty pre psy

Jakub Jablonický / 18. november 2016 / Business

Psia strava nemusí kon­čiť pri gra­nu­liach s pochyb­ným obsa­hom mäsa.

Za pekár­ňou MLS stoja Mia Kuru­cová a Mirka Geis­tová, ktoré už mali dosť nekva­lit­nej stravy pre psy bežne dostup­nej v našich obcho­doch.

Obe sme začali vype­kať pekne doma pre našich psí­kov. Odtiaľ bol už len krok k vlast­nému pod­ni­ka­niu. Chceli sme niečo špe­ciálne, aby chu­tilo nie­len psom, ale aj mač­kám, pre ktoré je dnes stále prob­lém nájsť chutnú dob­rotu bez kon­zer­van­tov a ume­lých prí­sad,“ pove­dala pre časo­pis EMMA jedna zo zakla­da­te­liek Mia Kuru­cová.

14290056_305728986450287_1269631034960451106_o

Ich tajom­stvo spo­číva najmä v suro­vi­nách, ktoré pou­ží­vajú. Dávajú si zále­žať na tom aby boli zdravé, kva­litné a výživné. Všetky berú výlučne od slo­ven­ských dodá­va­te­ľov a spra­cú­vajú ich ručne a za čerstva.

Recepty pri­pra­vo­vali spolu s vete­ri­ná­rom a odbor­ní­kom na stravu zvie­rat Matú­šom Pagá­čom. Zákla­dom všet­kých pro­duk­tov je vysoký obsah mäsa. To je dopl­nené ovo­cím, zele­ni­nou, bylin­kami, či semien­kami.

Ako prvá peká­reň svojho druhu museli prejsť nároč­ným byrok­ra­tic­kým pro­ce­som a ria­diť sa zákonmi pre veľké výrobne. Všetky pro­dukty ale nároč­ným tes­to­va­ním pre­šli.

13092052_235193080170545_1165866690468837280_n

V MLS si dávajú zále­žať, aby ich výrobky boli nie len chutné, ale aj zdravé. Preto do nich okrem kva­lit­ných suro­vín pri­dá­vajú aj výži­vové dopl­nky potrebné pre zdravý vývoj.

V ich sor­ti­mente náj­deš rôzne kek­síky a kolá­čiky. Na objed­na­nie spra­via aj mäsovú tortu. Peká­reň je záro­veň aj obcho­dom, takže do nej môžu zákaz­níci kedy­koľ­vek prísť a pre­sved­čiť sa na vlastné oči, ako sa pochúťky vyrá­bajú.

Chceme, aby zákaz­níci mali jasno v tom, ako svoje pro­dukty pečieme a uží­vali si každý moment v našej pekár­ničke. Takže sa nám bežne stáva, že psí­ko­via a mačky pre všetky tie vône od nás nechcú odísť.“

12357052_171527439870443_8316119527028332425_o

Ak teda máš psa alebo mačku a chcel by si ich stra­vo­va­nie posu­núť na novú a najmä zdravú úro­veň, peká­reň MLS na Škul­té­tyho je na to tým pra­vým mies­tom. Mini­málne na Via­noce si to zaslú­žia ;)

12369115_157954247894429_5140420741946210487_n

zdroj foto­gra­fií: FB/keksikyprepsiky

Pridať komentár (0)