TECH SUM­MIT. Naj­väč­šia tech zoznamka na Slo­ven­sku pred­staví nový pohľad na ino­vá­cie

Rišo Néveri / 28. apríla 2016 / Tools a produktivita

Vieš prečo je nevy­hnutné ino­vo­vať a ako digi­tálna eko­no­mika ovplyv­ňuje hos­po­dár­stvo kra­jiny? Návod, aby tvoja spo­loč­nosť neza­os­tá­vala za ino­vá­ciami, pri­ne­sie TECH SUM­MIT v spo­lu­práci so Star­ti­tup.

Dvoj­dňová kon­fe­ren­cia TECH SUM­MIT sa bude konať 11. – 12. mája 2016 v hoteli Holi­day Inn Bra­ti­slava pod záš­ti­tou Minis­ter­stva hos­po­dár­stva SR. Jej súčas­ťou bude výstava zame­raná nastra­te­gické tech­no­ló­gie v oblasti digi­tal eco­nomy.

Ak spo­loč­nosti neino­vujú, už dnes môže byť neskoro. Oko­lité štáty ino­vujú, žijeme doslova v dobe ino­vač­nej revo­lú­cie,“ pove­dal David Čajko, zakla­da­teľ TECH SUM­MIT Bra­ti­slava. „TECH SUM­MIT pred­staví ino­vá­cie v celej svo­jej šírke, teda nie­len tech­nické ino­vá­cie, ale aj ino­vá­cie v mys­lení, prí­stupe k spo­lu­prá­cam či ino­vá­cie pro­ce­sov. Kon­fe­ren­cia pri­ne­sie odpo­vede na otázky, ako ino­vá­cie finan­co­vať, či je možné a ako byť pri­pra­vený na adap­tačný cyk­lus, ktorý enormný nárast vývoja tech­no­ló­gií pri­náša, tzn. ino­va­tívne postupy v edu­ká­cii bež­ných ľudí, pod­ni­ka­te­ľov, ale aj vlády, best prac­tice pre­zen­tá­cie imple­men­tá­cií nových tech­no­ló­gií do firem­ných pro­ce­sov,“ dodal.

techsummit-mat-one

foto: Tech Sum­mit

Širo­ko­s­pek­trál­nosť tém zaru­čuje, že na kon­fe­ren­cii si prídu na svoje okrem vývo­já­rov, výskum­ní­kov a tech­nic­kých pra­cov­ní­kov aj inves­tori, maji­te­lia a ria­di­te­lia firiem či poli­tici.

Hlav­ným cie­ľom je pred­sta­viť nové tech­no­ló­gie v celej šírke oblasti eko­no­miky, ale aj v rámci „inter­netu vecí“, kto­rých apli­ká­cie výraz­ným spô­so­bom sme­rujú k mož­nej trans­for­má­cii hos­po­dár­stva kra­jiny. V akej­koľ­vek oblasti eko­no­miky, či ide o oblasť pod­ni­ka­nia, mar­ke­tingu, zdra­vot­níc­tva, vzde­lá­va­nia, alebo dopravy, sú potrebné inšpi­rá­cie nových tech­no­ló­gií pri hľa­daní rie­šení jedi­neč­ných situ­ácií a prob­lé­mov, s kto­rými sa ino­vá­tori denne stre­tá­vajú.

Sum­mit si kla­die za cieľ spre­hľa­dňo­vať ino­vačný eko­sys­tém na Slo­ven­sku, vytvá­rať think thank plat­formu pri imple­men­tá­cii nových tech­no­ló­gií do prie­myslu, postupne pris­pieť k budo­va­niu značky „Inno­va­tive Slo­va­kia“ vo svete a byť naj­väč­šou tech zoznam­kou na Slo­ven­sku,“ pove­dal Čajko. Nezmeš­kajte štr­násť hodín ino­vá­cií a päť­de­siat kva­lit­ných spík­rov. Viac infor­má­cií náj­dete na techsummit.sk.

techsummit

foto: Tech Sum­mit

Pridať komentár (0)