TECH SUM­MIT. Naj­väč­šia tech zoznam­ka na Slo­ven­sku pred­sta­ví nový pohľad na ino­vá­cie

Rišo Néveri / 28. apríla 2016 / Lifehacking

Vieš pre­čo je nevy­hnut­né ino­vo­vať a ako digi­tál­na eko­no­mi­ka ovplyv­ňu­je hos­po­dár­stvo kra­ji­ny? Návod, aby tvo­ja spo­loč­nosť neza­os­tá­va­la za ino­vá­cia­mi, pri­ne­sie TECH SUM­MIT v spo­lu­prá­ci so Star­ti­tup.

Dvoj­dňo­vá kon­fe­ren­cia TECH SUM­MIT sa bude konať 11. – 12. mája 2016 v hote­li Holi­day Inn Bra­ti­sla­va pod záš­ti­tou Minis­ter­stva hos­po­dár­stva SR. Jej súčas­ťou bude výsta­va zame­ra­ná nastra­te­gic­ké tech­no­ló­gie v oblas­ti digi­tal eco­no­my.

Ak spo­loč­nos­ti neino­vu­jú, už dnes môže byť nesko­ro. Oko­li­té štá­ty ino­vu­jú, žije­me doslo­va v dobe ino­vač­nej revo­lú­cie,“ pove­dal David Čaj­ko, zakla­da­teľ TECH SUM­MIT Bra­ti­sla­va. „TECH SUM­MIT pred­sta­ví ino­vá­cie v celej svo­jej šír­ke, teda nie­len tech­nic­ké ino­vá­cie, ale aj ino­vá­cie v mys­le­ní, prí­stu­pe k spo­lu­prá­cam či ino­vá­cie pro­ce­sov. Kon­fe­ren­cia pri­ne­sie odpo­ve­de na otáz­ky, ako ino­vá­cie finan­co­vať, či je mož­né a ako byť pri­pra­ve­ný na adap­tač­ný cyk­lus, kto­rý enorm­ný nárast vývo­ja tech­no­ló­gií pri­ná­ša, tzn. ino­va­tív­ne postu­py v edu­ká­cii bež­ných ľudí, pod­ni­ka­te­ľov, ale aj vlá­dy, best prac­ti­ce pre­zen­tá­cie imple­men­tá­cií nových tech­no­ló­gií do firem­ných pro­ce­sov,“ dodal.

techsummit-mat-one

foto: Tech Sum­mit

Širo­ko­s­pek­trál­nosť tém zaru­ču­je, že na kon­fe­ren­cii si prí­du na svo­je okrem vývo­já­rov, výskum­ní­kov a tech­nic­kých pra­cov­ní­kov aj inves­to­ri, maji­te­lia a ria­di­te­lia firiem či poli­ti­ci.

Hlav­ným cie­ľom je pred­sta­viť nové tech­no­ló­gie v celej šír­ke oblas­ti eko­no­mi­ky, ale aj v rám­ci „inter­ne­tu vecí“, kto­rých apli­ká­cie výraz­ným spô­so­bom sme­ru­jú k mož­nej trans­for­má­cii hos­po­dár­stva kra­ji­ny. V akej­koľ­vek oblas­ti eko­no­mi­ky, či ide o oblasť pod­ni­ka­nia, mar­ke­tin­gu, zdra­vot­níc­tva, vzde­lá­va­nia, ale­bo dopra­vy, sú potreb­né inšpi­rá­cie nových tech­no­ló­gií pri hľa­da­ní rie­še­ní jedi­neč­ných situ­ácií a prob­lé­mov, s kto­rý­mi sa ino­vá­to­ri den­ne stre­tá­va­jú.

Sum­mit si kla­die za cieľ spre­hľa­dňo­vať ino­vač­ný eko­sys­tém na Slo­ven­sku, vytvá­rať think thank plat­for­mu pri imple­men­tá­cii nových tech­no­ló­gií do prie­mys­lu, postup­ne pris­pieť k budo­va­niu znač­ky „Inno­va­ti­ve Slo­va­kia“ vo sve­te a byť naj­väč­šou tech zoznam­kou na Slo­ven­sku,“ pove­dal Čaj­ko. Nezmeš­kaj­te štr­násť hodín ino­vá­cií a päť­de­siat kva­lit­ných spík­rov. Viac infor­má­cií náj­de­te na techsummit.sk.

techsummit

foto: Tech Sum­mit

Pridať komentár (0)