Ten­to biz­nis plán 9 roč­né­ho diev­čat­ka ťa dosta­ne

Tatiana Rumanovská / 4. novembra 2015 / Business

Hovo­rí sa, že deti sú ako čis­tý papier. Neza­ťa­že­né prob­lé­ma­mi dneš­nej doby. Všet­ko vidia jed­no­du­cho, účel­ne a bez záťa­že. Zato my dospe­lí si aj jed­no­du­ché veci zby­toč­ne kom­pli­ku­je­me.

Vez­mi si len oby­čaj­ný návrh pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu. Dumáš nad ním celé hodi­ny, plá­nu­ješ až ti život nesta­čí. Nie že by to nebo­lo dôle­ži­té, ale komu sa chce čítať 40 stra­no­vý biz­nis plán a sle­do­vať x- sli­de-ovú power­po­in­to­vú pre­zen­tá­ciu? Dôle­ži­tá je pod­sta­ta, srd­ce pro­jek­tu, kto­rý robí teba aj tvo­ju myš­lien­ku odliš­nou od iných. To je recept na úspech. Stav na poin­tu!

Len nedáv­no dobyl por­tál Red­dit roz­koš­ný pod­ni­ka­teľ­ský plán 9 roč­nej Rylee, kto­rá by svo­jou pros­to­du­chos­ťou zatie­ni­la aj biz­nis mach­rov. Veď posúď sám. 

http://www.inc.com/uploaded_files/inlineimage/630x0/rylee%20correct_32043.jpg

Nebyť sta­rost­li­vej mam­ky, ten­to det­ský skvost by mož­no oči verej­nos­ti nikdy neuvi­de­li. Prak­tic­ká Rylee si svoj plán zalo­ži­la na jed­no­du­chom nápa­de – ven­če­ní psov. Ako pro­fíč­ka si sta­no­vi­la 7 hie­rar­chic­ky uspo­ria­da­ných pod­mie­nok, kto­ré na kon­ci vedú jed­no­znač­ne k úspe­chu.

Malá pod­ni­ka­teľ­ka však na to išla viac ako raci­onál­ne. Bola si vedo­má naj­zá­klad­nej­šej veci. Bez pomo­ci skú­se­nej­ších to pôj­de len ťaž­ko. Samoz­rej­me, v jej poda­ní – oci­no a mam­ka zohrá­va­jú neza­stu­pi­teľ­nú rolu. Bez neja­ké­ho toho pre­svied­ča­nia to ale tiež nepôj­de. Neza­bud­la ani na správ­ne mar­ke­tin­go­vé ťahy „spre­ad the word“ a správ­ne podot­kla dôle­ži­tý bod zma­po­va­nia finanč­ných ponúk. Žia­da­ný úspech je pod­mie­ne­ný už len správ­nou nápl­ňou celé­ho die­la – ven­če­ním.

Čo mys­líš, pre­čo prá­ve taká­to „hlú­posť“ zau­ja­la pozor­nosť mili­ó­nov ľudí po celom sve­te? Odpo­veď sa skrý­va v jed­no­du­chos­ti. Prá­ve najp­re­hlia­da­nej­šia vlast­nosť z nás robí víťa­zov. A ako vidíš, nosí­me ju v sebe už od det­stva, len ško­da, že na ňu časom zabú­da­me. Nena­dar­mo sa hovo­rí, že v jed­no­du­chos­ti je krá­sa.

Zalo­žiť si vlast­né pod­ni­ka­nie je často­krát odstra­šu­jú­cim samo o sebe. Je roz­um­né si to teda ešte viac kom­pli­ko­vať nepre­hľad­nos­ťou? Urči­te nie. Pomôž si teda dostup­ný­mi pred­lo­ha­mi, nechaj sa inšpi­ro­vať. Nemu­síš vymýš­ľať za kaž­dú cenu nie­čo super ino­va­tív­ne. Aj tak si všet­ko v koneč­nom dôsled­ku pris­pô­so­bíš svo­jim pred­sta­vám. Zma­puj si toho čo naj­viac ak po tom tvo­je srd­ce a myseľ ráči. No neza­bú­daj, zby­toč­ne to s infor­má­cia­mi vo svo­jom biz­nis plá­ne nepre­há­ňaj. Menej je viac. V otáz­ke pro­pa­gá­cie sa riaď struč­nos­ťou a jas­nos­ťou aby sa ti nesta­lo to čo väč­ši­ne. Na úkor vysvet­ľo­va­nia či pod­rob­né­ho popi­su „ako to bude fun­go­vať“ veľ­mi ľah­ko zabud­neš na dôle­ži­té „pre­čo je to iné a úžas­né“. Keď sa už budeš chý­liť ku kon­cu, všet­ko si to kri­tic­ky pre­zri a zváž, čo môžeš uro­biť lep­šie. Lebo vždy to môže byť lep­šie!  

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)