Tento biz­nis plán 9 roč­ného diev­čatka ťa dostane

Tatiana Rumanovská / 4. novembra 2015 / Business

Hovorí sa, že deti sú ako čistý papier. Neza­ťa­žené prob­lé­mami dneš­nej doby. Všetko vidia jed­no­du­cho, účelne a bez záťaže. Zato my dospelí si aj jed­no­du­ché veci zby­točne kom­pli­ku­jeme.

Vezmi si len oby­čajný návrh pod­ni­ka­teľ­ského plánu. Dumáš nad ním celé hodiny, plá­nu­ješ až ti život nestačí. Nie že by to nebolo dôle­žité, ale komu sa chce čítať 40 stra­nový biz­nis plán a sle­do­vať x- slide-ovú power­po­in­tovú pre­zen­tá­ciu? Dôle­žitá je pod­stata, srdce pro­jektu, ktorý robí teba aj tvoju myš­lienku odliš­nou od iných. To je recept na úspech. Stav na pointu!

Len nedávno dobyl por­tál Red­dit roz­košný pod­ni­ka­teľ­ský plán 9 roč­nej Rylee, ktorá by svo­jou pros­to­du­chos­ťou zatie­nila aj biz­nis mach­rov. Veď posúď sám. 

http://www.inc.com/uploaded_files/inlineimage/630x0/rylee%20correct_32043.jpg

Nebyť sta­rost­li­vej mamky, tento det­ský skvost by možno oči verej­nosti nikdy neuvi­deli. Prak­tická Rylee si svoj plán zalo­žila na jed­no­du­chom nápade – ven­čení psov. Ako pro­fíčka si sta­no­vila 7 hie­rar­chicky uspo­ria­da­ných pod­mie­nok, ktoré na konci vedú jed­no­značne k úspe­chu.

Malá pod­ni­ka­teľka však na to išla viac ako raci­onálne. Bola si vedomá naj­zá­klad­nej­šej veci. Bez pomoci skú­se­nej­ších to pôjde len ťažko. Samoz­rejme, v jej podaní – ocino a mamka zohrá­vajú neza­stu­pi­teľnú rolu. Bez neja­kého toho pre­svied­ča­nia to ale tiež nepôjde. Neza­budla ani na správne mar­ke­tin­gové ťahy „spread the word“ a správne podot­kla dôle­žitý bod zma­po­va­nia finanč­ných ponúk. Žia­daný úspech je pod­mie­nený už len správ­nou nápl­ňou celého diela – ven­če­ním.

Čo mys­líš, prečo práve takáto „hlú­posť“ zau­jala pozor­nosť mili­ó­nov ľudí po celom svete? Odpo­veď sa skrýva v jed­no­du­chosti. Práve najp­re­hlia­da­nej­šia vlast­nosť z nás robí víťa­zov. A ako vidíš, nosíme ju v sebe už od det­stva, len škoda, že na ňu časom zabú­dame. Nena­darmo sa hovorí, že v jed­no­du­chosti je krása.

Zalo­žiť si vlastné pod­ni­ka­nie je často­krát odstra­šu­jú­cim samo o sebe. Je roz­umné si to teda ešte viac kom­pli­ko­vať nepre­hľad­nos­ťou? Určite nie. Pomôž si teda dostup­nými pred­lo­hami, nechaj sa inšpi­ro­vať. Nemu­síš vymýš­ľať za každú cenu niečo super ino­va­tívne. Aj tak si všetko v koneč­nom dôsledku pris­pô­so­bíš svo­jim pred­sta­vám. Zma­puj si toho čo naj­viac ak po tom tvoje srdce a myseľ ráči. No neza­bú­daj, zby­točne to s infor­má­ciami vo svo­jom biz­nis pláne nepre­há­ňaj. Menej je viac. V otázke pro­pa­gá­cie sa riaď struč­nos­ťou a jas­nos­ťou aby sa ti nestalo to čo väč­šine. Na úkor vysvet­ľo­va­nia či pod­rob­ného popisu „ako to bude fun­go­vať“ veľmi ľahko zabud­neš na dôle­žité „prečo je to iné a úžasné“. Keď sa už budeš chý­liť ku koncu, všetko si to kri­ticky pre­zri a zváž, čo môžeš uro­biť lep­šie. Lebo vždy to môže byť lep­šie!  

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)