Tento minimalistický dom je dôkazom, že bývanie mimo mesta, je tou najlepšou voľbou

Veronika Bartošová / 29. januára 2019 / Architektúra

  • Svieži ob­jekt. Veľmi dobrá al­ter­na­tíva k ob­vyk­lému viac­pod­laž­nému bý­va­niu
  • Všetko na jed­nej úrovni. Lo­gicky uspo­ria­dané. Bez­ba­ri­é­rové. Jed­no­du­ché a čisté vo svo­jej forme
  • Bez­pro­stredný, ni­čím ne­ru­šený kon­takt in­te­ri­éru a ex­te­ri­éru. Bez ná­znaku o von­kaj­šiu exhi­bí­ciu. Zrejmý je však vy­braný vkus in­ves­to­rov i tvor­cov
zdroj: What architects
  • Svieži ob­jekt. Veľmi dobrá al­ter­na­tíva k ob­vyk­lému viac­pod­laž­nému bý­va­niu
  • Všetko na jed­nej úrovni. Lo­gicky uspo­ria­dané. Bez­ba­ri­é­rové. Jed­no­du­ché a čisté vo svo­jej forme
  • Bez­pro­stredný, ni­čím ne­ru­šený kon­takt in­te­ri­éru a ex­te­ri­éru. Bez ná­znaku o von­kaj­šiu exhi­bí­ciu. Zrejmý je však vy­braný vkus in­ves­to­rov i tvor­cov
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. To­máš Kriš­tek, Ing. arch. Laura Pas­to­re­ková, Mgr. art, Ing. arch. On­drej Ku­rek

Hoci je v sú­čas­nosti bý­va­nie na pe­ri­fé­rii často dis­ku­to­va­nou té­mou, mno­hým jej oby­va­te­ľom po­sky­tuje ne­sporné vý­hody. Ok­rem mož­nosti trá­ve­nia voľ­ného času v blíz­kosti prí­rody, či upro­stred vlast­nej záh­rady, im do­vo­ľuje zís­kať do­stupné bý­va­nie podľa vlast­ných po­žia­da­viek. A to najmä vtedy, ak sa bu­dúci ma­ji­teľ ro­din­ného domu ne­roz­hodne siah­nuť po tri­viál­nom rie­šení ka­ta­ló­go­vého pro­jektu, ale svoju pred­stavu pre­mietne do in­di­vi­du­ál­neho ná­vrhu. V pro­cese príp­ravy kon­ceptu ro­din­ného domu v Krá­ľo­vej bol práve špe­ci­fický lo­ka­litný prog­ram s dô­ra­zom na veľ­ko­ry­sosť obyt­ného pries­toru zá­sad­ným de­ter­mi­nan­tom jeho po­doby.

Viac o diele od au­to­rov:

Cie­ľom bolo vy­tvo­riť vý­tvarne mi­ni­ma­lis­tickú a úče­lovú stavbu, ktorá môže podľa po­treby slú­žiť pre jedno alebo dvoj­ge­ne­račné bý­va­nie. Jed­no­pod­lažná hmota pô­do­rys­ného tvaru T je funkčne roz­de­lená na tri zá­kladné celky. Vstupnú časť s ga­rá­žou dis­po­zične pre­pája dielňa spolu s tech­nic­kou miest­nos­ťou, ktorá zá­ro­veň slúži ako do­da­točný úložný pries­tor. Za pred­sie­ňou sa pries­tor ďa­lej roz­vet­vuje na dva obytné trakty. Po pra­vej strane sa na­chá­dza men­šie „štú­dio“, za­hŕňa­júce spálňu s obý­va­cou iz­bou. Táto miest­nosť je vi­zu­álne a kon­štrukčne od­de­lená len vsta­va­ným na mieru vy­ro­be­ným ná­byt­kom, a tak sa môže ča­som trans­for­mo­vať aj na hos­ťov­skú izbu s pra­cov­ňou alebo ate­liér. Väčší trakt domu ná­sledne ob­sa­huje hlavný obytný pries­tor spo­je­nej ku­chyne, je­dálne, se­de­nia s kr­bom a prí­stu­pom na krytú te­rasu. Pre­vádz­kovo ob­jekt uzat­vára pri­vátna zóna jeho ma­ji­te­ľov. Keďže celá stavba ne­slúži iba ma­ji­te­ľom domu a ich štvor­no­hým psím pria­te­ľom, „bý­va­nie v prí­rode“ tu do­tvára aj spe­vavé vtác­tvo, vďaka kto­rému je zimná záh­rada od­čle­nená od spálne (a tak čias­točne zvu­kovo izo­lo­vaná) prie­stran­nou kú­peľ­ňou.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Z ar­chi­tek­to­nic­kého hľa­diska ref­lek­tuje hmota a ma­te­riá­lové stvár­ne­nie domu blízky vzťah ma­ji­te­ľov k prv­kom ja­pon­skej kul­túry. Tú re­pre­zen­tuje najmä fa­rebná jed­no­du­chosť – kom­bi­ná­cia bie­lej farby s prí­rod­ným od­tie­ňom dreva je po­u­žitá rov­nako v ex­te­ri­éri, ako aj v in­te­ri­éri. Hlavný obytný trakt ako kom­po­zičné a pre­vádz­kové cen­trum ce­lého pries­toru zvý­raz­ňuje „le­vi­tu­júca“ be­tó­nová stropná do­ska, ktorá spolu so svet­lí­kom pre­bie­ha­jú­cim po ce­lom jej ob­vode vy­tvára v miest­nosti priam chrá­movú at­mo­sféru. Ok­rem toho za­bez­pe­čuje do­sta­točné a rov­no­merné osvet­le­nie aj v zim­ných me­sia­coch. Ro­z­hra­nie me­dzi in­te­ri­é­rom a roz­siah­lou záh­ra­dou tvorí krytá te­rasa spolu so sys­té­mom po­suv­ných dre­ve­ných pa­ne­lov. Pa­nely slú­žia podľa po­treby najmä po­čas sl­neč­ných let­ných dní na tie­ne­nie zim­nej záh­rady, po­čas zimy na­opak pre­važne ako ve­terná clona te­rasy. Vi­zu­álnu jed­no­du­chosť a prí­rodný cha­rak­ter tejto pa­vi­ló­no­vej prí­zem­nej stavby má na­po­kon do­tvo­riť aj bam­bu­sová záh­rada, ktorá sa za­čne re­a­li­zo­vať v najb­liž­ších me­sia­coch.

Pro­jekt ro­din­ného domu Krá­ľová tak po­núka rie­še­nie na spl­ne­nie in­di­vi­du­ál­nych po­žia­da­viek pri za­cho­vaní funkč­nej a vý­tvarne čis­tej ar­chi­tek­túry.


Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)