Tesla Model S letela 24 met­rov a skon­čila na šrot, nikomu sa však nič nestalo!

Martin Bohunický / 9. mája 2016 / Business

Tesla je naj­dis­ku­to­va­nej­ším výrob­com áut súčas­nosti, mnohí sú oča­rení najmä dizaj­nom.

Ten­to­krát však nebu­deme hovo­riť o kráse Tesly, skôr o jej neuve­ri­teľ­nej kva­lite a odol­nosti. Tesla Model S mala v Nemecku hro­zivú nehodu, napriek tomu odišlo všet­kých 5 pasa­žie­rov prak­ticky po svo­jich. Vodič auta stra­til v zákrute kon­trolu nad autom a auto letelo vzdu­chom šia­le­ných 24 met­rov a v plnej rých­losti sa nie­koľ­ko­krát pre­vrá­tilo.

Foto­gra­fie z miesta nehody sú dôka­zom, o akú bru­tálnu nehodu išlo, záro­veň hovo­ria mnoho aj o kva­lite spra­co­va­nia auta.

Vodi­čom auta bolo 18-ročné dievča, ktoré si nedalo pozor na rých­losť a otcovi Teslu poslala do več­ných lovíšť. Všetci piati po nehode sami opus­tili auto a nikto neu­tr­pel život ohro­zu­júce zra­ne­nie. Pre istotu však boli všetci heli­kop­té­rou pre­ve­zení do nemoc­nice.

tesla-model-s-accident-germany-8tesla-model-s-accident-germany-5tesla-model-s-accident-germany-7tesla-model-s-accident-germany-4tesla-model-s-accident-germany-2tesla-model-s-accident-germany-3

Zdroj: bgr.com, foto­gra­fie: Mer­kur

Pridať komentár (0)