Tes­la Model S lete­la 24 met­rov a skon­či­la na šrot, niko­mu sa však nič nesta­lo!

Martin Bohunický / 9. mája 2016 / Business

Tes­la je naj­dis­ku­to­va­nej­ším výrob­com áut súčas­nos­ti, mno­hí sú oča­re­ní naj­mä dizaj­nom.

Ten­to­krát však nebu­de­me hovo­riť o krá­se Tes­ly, skôr o jej neuve­ri­teľ­nej kva­li­te a odol­nos­ti. Tes­la Model S mala v Nemec­ku hro­zi­vú neho­du, napriek tomu odiš­lo všet­kých 5 pasa­žie­rov prak­tic­ky po svo­jich. Vodič auta stra­til v zákru­te kon­tro­lu nad autom a auto lete­lo vzdu­chom šia­le­ných 24 met­rov a v plnej rých­los­ti sa nie­koľ­ko­krát pre­vrá­ti­lo.

Foto­gra­fie z mies­ta neho­dy sú dôka­zom, o akú bru­tál­nu neho­du išlo, záro­veň hovo­ria mno­ho aj o kva­li­te spra­co­va­nia auta.

Vodi­čom auta bolo 18-roč­né diev­ča, kto­ré si neda­lo pozor na rých­losť a otco­vi Tes­lu posla­la do več­ných lovíšť. Všet­ci pia­ti po neho­de sami opus­ti­li auto a nikto neu­tr­pel život ohro­zu­jú­ce zra­ne­nie. Pre isto­tu však boli všet­ci heli­kop­té­rou pre­ve­ze­ní do nemoc­ni­ce.

tesla-model-s-accident-germany-8tesla-model-s-accident-germany-5tesla-model-s-accident-germany-7tesla-model-s-accident-germany-4tesla-model-s-accident-germany-2tesla-model-s-accident-germany-3

Zdroj: bgr.com, foto­gra­fie: Mer­kur

Pridať komentár (0)