Tesla Model X vs Model S: Pri pre­te­koch na rých­lost­nej dráhe padol sve­tový rekord!

Martin Bohunický / 18. februára 2016 / Tech a inovácie

Na dráhu v Palm Beach sa posta­vili autá, ktoré sú snom kaž­dého tech­no­lo­gic­kého nad­šenca.

Tesla Model X (SUV) a Model S P90D zdie­ľajú rov­naký duálny motor, preto bolo ťažké odhad­núť, kto je na rých­lost­nej rovinke favo­ri­tom. Ja som favo­ri­zo­val Model S, pre jeho aero­dy­na­mic­kejší vzhľad a špor­tový nádych, keďže SUV je predsa len SUV a je o pri­bližne 250 kilo­gra­mov ťažší.

Obe autá boli navyše vyba­vené “Ludic­rous mode”, ktorý im k limi­to­va­nému výkonu 463 kon­ských síl pri­dal ďal­ších 69 koňov navyše. Výkon majú Tesly až 762 kon­ských síl, ten je však s ohľa­dom na baté­riu výrazne limi­to­vaný.

Ešte jedna drob­nosť. V Modeli X sedela žena, v S-ku muž. Man­že­lia. Takže o moti­vá­ciu bolo posta­rané.

Model X napo­kon všet­kých prek­va­pil. 1/4 míle za 11.61 sekundy je nie­len že skvelý čas, ale dokonca sve­tový rekord — Tesla Model X je ofi­ciálne naj­rých­lej­šie SUV na svete!

Hoci Model S dosa­ho­val o máličko rých­lej­šie časy — vždy okolo 11.3 — 11.5 sekundy a Model X stále okolo 11.6 sekundy, vzhľa­dom na roz­diely v aero­dy­na­mike a váhe môžeme s isto­tou tvr­diť, že X dosa­huje vyšší výkon.

Model S teda má poten­ciál, uvi­díme, čo s ním spraví najb­liž­šia aktu­ali­zá­cia.

Tesla-Model-X-Model-S-supercharging

foto: dragtimes.com

zdroj: dragtimes.com, titulná foto: dragtimes.com

Pridať komentár (0)