Tesla otvára Giga­fac­tory, ktorá zdvoj­ná­sobí sve­tovú pro­duk­ciu baté­rií

Jakub Jablonický / 28. júla 2016 / Tech a inovácie

Tesla v uto­rok ofi­ciálne otvo­rila svoju zatiaľ naj­väč­šiu tová­reň v hod­note 5 miliárd dolá­rov.

Tová­reň sa nachá­dza v nevad­skej púšti a mohla by tak­mer zdvoj­ná­so­biť sve­tovú pro­duk­ciu lítium-ióno­vých baté­rií. Kon­štruk­cia začala pred dvoma rokmi a dnes je hotová na 14%. Po dokon­čení bude mať okolo 10 mili­ó­nov met­rov štvor­co­vých, čo z nej spraví jednu z naj­väč­ších budov sveta.

Táto nová tová­reň je kľú­čo­vým kro­kom v pláne Tesly prejsť od výroby luxus­ných áut ku maso­vej výrobe lac­nej­ších áut, pic­ku­pov a dokonca aj náklad­ných áut. Výroba svo­jich vlast­ných baté­rií v Giga­fac­tory by mala Tesle do roku 2018 zní­žiť náklady na baté­rie o viac ako tre­tinu.

Podľa Elona Muska by tová­reň počas najb­liž­ších troch až šty­roch rokov mala bez prob­lé­mov zamest­nať 10 000 ľudí.
gigafactory1b

Meno továrne je zalo­žené na slo­víčku „giga“, čo je merná jed­notka, ktorá ozna­čuje miliardy. Jedna giga­watt hodina je ekvi­va­len­tom vyge­ne­ro­va­nia jed­nej miliardy wat­tov počas jed­nej hodiny.

Tesla tvrdí, že tová­reň bude v roku 2018 pro­du­ko­vať 35 giga­watt hodín baté­rií. V roku 2014 bolo takéto množ­stvo vypro­du­ko­vané na celom svete. Musk tvrdí, že tová­reň bude mať kapa­citu na pro­duk­ciu 150 giga­watt hodín. Pre porov­na­nie, New York City spot­re­buje za rok 52 giga­watt hodín ener­gie.

Tesla teraz potre­buje baté­rie najmä do naj­nov­šieho Modelu 3, ktorý si za týž­deň od jeho odha­le­nia rezer­vo­valo vyše 325 000 ľudí. Aby rea­go­vala na obrov­ský dopyt, Tesla sa roz­hodla začať vyrá­bať 500 000 vozi­diel ročne od roku 2018.

gigafactory10b

A na to, aby sa tieto čísla dali dosiah­nuť, rých­losť výstavby Giga­fac­tory musí byť obrov­ská. Na jej roz­ší­rení pra­cuje tak­mer 1000 robot­ní­kov, kto­rých cie­ľom je dokon­čiť Giga­fac­tory na 31% do prvej polo­vice roku 2017.

Pro­duk­cia vlast­ných baté­rií pomôže Tesle zní­žiť náklady. No v prí­pade, že Model 3 bude musieť byť odlo­žený a rezer­vá­cie sa nepre­me­nia na reálne pre­dané kusy, sa môže Tesla ocit­núť v situ­ácii, že bude mať vyro­be­ných prí­liš veľa baté­rií a žia­den spô­sob ako pokryť náklady na ich výrobu.

gigafactorymodel_danab

Zdroj: bloomberg.com, Zdroj foto­gra­fií: bloomberg.com

Pridať komentár (0)