Tesla príde s novým auto­pi­lo­tom!

Max Duzek, thinkapple.sk / 18. septembra 2016 / Tech a inovácie

Tesla koná a vydáva nový update, ktorý posu­nie auto­pi­lota na kilo­metre vpred. Ide o naj­väčší update od roku 2014 a my sa spo­ločne pozrieme, čo to bude zna­me­nať pre maji­te­ľov týchto krás­nych elek­tro­mo­bi­lov.

Brz­dový sys­tém

V prvom rade sa Tesla snaží o vylep­še­nie a zlep­še­nie kalib­rá­cie ich AEB (Auto­ma­tic Emer­gency Break), ide o brzdu, ktorá sa núdzovo zapne pri kolí­zii s iným vozid­lom alebo člo­ve­kom. Dis­ku­tuje sa, že v prí­pade toh­to­roč­nej smrti na diaľ­nici je na vine práve AEB. Tento brz­dový sys­tém totižto pra­cuje pri­márne na obra­zoch z pred­nej kamery a na základe rada­ro­vej pod­pory, čo je aktu­álne nepos­ta­ču­júce. Môžeme teda oča­ká­vať veľké zmeny v rámci AEB.

Zdroj: teslarati.comfoto: teslarati.com

TACC

TACC? Že čo to je? TACC alebo aj Traf­fic Aware Cru­ise Con­trol, je fun­kcia, ktorá napo­máha auto­pi­lo­tovi bez­pečne jaz­diť na ces­tách, a tak­tiež napo­máha pri sle­do­vaní toho, čo sa deje v okolí auta.

Zdroj: notey.comfoto: notey.com

TACC po novom bude vedieť lep­šie upres­niť polohu auta, ktoré ide pred Tes­lou a odhad­núť lep­šie vzdia­le­nosť. V prí­pa­doch brz­de­nia alebo prud­kého brz­de­nia bude opäť vylep­šený auto­pi­lot, ktorý vypo­číta situ­áciu tak, aby čo naj­viac zvý­šil bez­peč­nosť posádky.

TACC dokonca bude vidieť o dve autá dopredu, to zna­mená, že ak nie­kto začne brz­diť, auto­pi­lot to bude vedieť oveľa skôr ako vodič!

Na diaľ­nici

Tesla už istú dobu vie bez­pečne meniť pruhy. Nový update však pri­ne­sie abso­lútnu novinku, a to v podobe výberu exitu z diaľ­nice, pri­čom auto­pi­lot sám diaľ­nicu opustí. Ide prav­de­po­dobne o najo­ča­ká­va­nej­šiu fun­kciu z nového Auto­pi­lota 8 a zna­mená aj krô­čik vpred k úpl­nej auto­nóm­nosti vozidla.

Zdroj: teslarati.comfoto: teslarati.com

Dalo by sa pove­dať, že Tesla robí všetko pre to, aby zvý­šila bez­peč­nosť auto­pi­lota. Už teraz je ich práca úcty­hodná a mys­lím, že sa môžeme tešiť na najb­liž­šie roky.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: teslarati.com

Pridať komentár (0)