Tes­la sa naro­dil pred 160 rok­mi a tu sú jeho menej zná­me nápa­dy

Lýdia Repová / 15. júla 2016 / Zaujímavosti

Je to už 160 rokov od naro­de­nia celo­sve­to­vo uzná­va­né­ho fyzi­ka, kon­štruk­té­ra a vyná­lez­cu prí­stro­jov, kto­ré pomoh­li vytvo­riť svet, ako ho dnes pozná­me. Pozri si pár jeho nápa­dov o kto­rých si mož­no neve­del.

Niko­la Tes­la, kto­rý sa naro­dil 10.7.1856, sa pre­slá­vil vo sve­te svo­ji­mi patent­mi a vyná­lez­mi, kto­ré vytvá­ra­li zákla­dy pre moder­né sys­té­my z oblas­ti elek­tro­tech­ni­ky, robo­ti­ky, jad­ro­vej fyzi­ky či teore­tic­kej fyzi­ky. No v tých­to menej zná­mych 6 paten­toch pred­po­ve­dal dneš­nú moder­nú tech­no­ló­giu.

foto: yurope.com

1. Tes­la pri­šiel s prvým kon­cep­tom smart­fó­nu už v roku 1920

Tes­la pred­po­ve­dal, kam by mal sme­ro­vať vývoj tele­ko­mu­ni­ká­cií, už v roku 1920. Pod­ľa jeho výro­ku by sme sa mali doro­zu­mie­vať okam­ži­te, bez toho aby nám v tom pre­ká­ža­la diaľ­ka. Tak­tiež opí­sal zaria­de­nie podob­né dneš­né­mu smart­fó­nu, kto­ré by spá­ja­lo obraz tele­ví­zie a vlast­nos­ti tele­fó­nov, tak­že ľudia by sa moh­li vidieť aj počuť naraz. Tiež sa vyjad­ril, že toto zaria­de­nie bude ove­ľa men­šie ako dovte­dy zná­me tele­fó­ny. Samoz­rej­me, dnes sa nad jeho vte­dy odváž­ny­mi výrok­mi len pous­me­je­me. No čo by sa sta­lo, keby mal v dobe, kedy žil, k dis­po­zí­cii dneš­nú tech­no­ló­giu?

2. Vytvo­ril “prí­stroj na zeme­tra­se­nia”

Tak­tiež skon­štru­oval prí­stroj, s kto­rým vyvo­lal v danej dobe obrov­ský roz­ruch. Jed­ná sa o malý osci­lá­tor, kto­rý porov­ná­val rôz­ne rých­los­ti a rezo­nan­cie vib­rá­cií. Ako sa neskôr vyjad­ril na svo­jej osla­ve, prá­ve ten­to prí­stroj spô­so­bil malé zeme­tra­se­nia v jeho labo­ra­tó­riu a vyvo­lal tak roz­ruch na uli­ci. V jed­nom z roz­ho­vo­rov, v kto­rom sa ho spý­ta­li, ako by sa dala zni­čiť Empi­re Sta­te Buil­ding, sa vyjad­ril, že prá­ve vib­rá­cie doká­žu nepred­sta­vi­teľ­né veci.

3. Paten­to­val si nápad pre elek­tric­kú želez­ni­cu

Nikola Tesla Was Born 160 Years Ago — Here Are His Lesser-Known Ideas and Inventions

foto: teslauniverse.com

Pod­ľa slov, kto­rý­mi opí­sal patent, sa jed­ná o sys­tém, kto­rý by dodá­val elek­tric­kú ener­giu do moto­rov zaria­de­ní, kto­ré by bráz­di­li uli­ce. Ten­to sys­tém by využí­val prin­cíp kĺza­nia ale­bo rolo­va­nia kon­tak­tov medzi vodi­čom, kto­rý by sa nachá­dzal na zemi a tým, kto­rý by bol napo­je­ný na motor.

4. Vyna­šiel prí­stroj podob­ný solár­nym pane­lom

To, čo v dneš­nej dobe mon­tu­je­me na stre­chy domov, sa v minu­los­ti pokú­sil vyro­biť prá­ve Tes­la. Jeho prí­stroj sa pri­bli­žo­val prá­ve ku dneš­ným solár­nym pane­lom. Vytvo­ril anté­nu na kto­rej kon­ci bola kovo­vá plat­ňa, kto­rá bola napo­je­ná na kon­den­zá­tor polo­že­ný na zemi.

5. Vyro­bil prvú diaľ­ko­vo ovlá­da­nú loď

foto: luebird-electric.net

Vďa­ka využi­tiu rádi­ových vĺn mohol kon­tro­lo­vať smer malej loď­ky, kto­rú vypus­til do bazé­na na Madi­son Squ­are Gar­den. Ľudia zača­li postup­ne špe­ku­lo­vať o využi­tí toho vyná­le­zu vo vojen­skom prie­mys­le.

6. Paten­to­val si stroj, kto­rý by vedel ver­ti­kál­ne vzliet­nuť

foto: teslauniverse.com

Málo­kto by si pomys­lel, že aj Tes­la špe­ku­lo­val o ver­ti­kál­nom vzliet­nu­tí. Ten­to nápad si dal dokon­ca aj paten­to­vať.

zdroj:mic.com zdroj titul­nej foto: theeventchronicle.com

Pridať komentár (0)