Tesla sa naro­dil pred 160 rokmi a tu sú jeho menej známe nápady

Lýdia Repová / 15. júla 2016 / Zaujímavosti

Je to už 160 rokov od naro­de­nia celo­sve­tovo uzná­va­ného fyzika, kon­štruk­téra a vyná­lezcu prí­stro­jov, ktoré pomohli vytvo­riť svet, ako ho dnes poznáme. Pozri si pár jeho nápa­dov o kto­rých si možno neve­del.

Nikola Tesla, ktorý sa naro­dil 10.7.1856, sa pre­slá­vil vo svete svo­jimi patentmi a vyná­lezmi, ktoré vytvá­rali základy pre moderné sys­témy z oblasti elek­tro­tech­niky, robo­tiky, jad­ro­vej fyziky či teore­tic­kej fyziky. No v týchto menej zná­mych 6 paten­toch pred­po­ve­dal dnešnú modernú tech­no­ló­giu.

foto: yurope.com

1. Tesla pri­šiel s prvým kon­cep­tom smart­fónu už v roku 1920

Tesla pred­po­ve­dal, kam by mal sme­ro­vať vývoj tele­ko­mu­ni­ká­cií, už v roku 1920. Podľa jeho výroku by sme sa mali doro­zu­mie­vať okam­žite, bez toho aby nám v tom pre­ká­žala diaľka. Tak­tiež opí­sal zaria­de­nie podobné dneš­nému smart­fónu, ktoré by spá­jalo obraz tele­ví­zie a vlast­nosti tele­fó­nov, takže ľudia by sa mohli vidieť aj počuť naraz. Tiež sa vyjad­ril, že toto zaria­de­nie bude oveľa men­šie ako dovtedy známe tele­fóny. Samoz­rejme, dnes sa nad jeho vtedy odváž­nymi výrokmi len pous­me­jeme. No čo by sa stalo, keby mal v dobe, kedy žil, k dis­po­zí­cii dnešnú tech­no­ló­giu?

2. Vytvo­ril “prí­stroj na zeme­tra­se­nia”

Tak­tiež skon­štru­oval prí­stroj, s kto­rým vyvo­lal v danej dobe obrov­ský roz­ruch. Jedná sa o malý osci­lá­tor, ktorý porov­ná­val rôzne rých­losti a rezo­nan­cie vib­rá­cií. Ako sa neskôr vyjad­ril na svo­jej oslave, práve tento prí­stroj spô­so­bil malé zeme­tra­se­nia v jeho labo­ra­tó­riu a vyvo­lal tak roz­ruch na ulici. V jed­nom z roz­ho­vo­rov, v kto­rom sa ho spý­tali, ako by sa dala zni­čiť Empire State Buil­ding, sa vyjad­ril, že práve vib­rá­cie dokážu nepred­sta­vi­teľné veci.

3. Paten­to­val si nápad pre elek­trickú želez­nicu

Nikola Tesla Was Born 160 Years Ago — Here Are His Lesser-Known Ideas and Inventions

foto: teslauniverse.com

Podľa slov, kto­rými opí­sal patent, sa jedná o sys­tém, ktorý by dodá­val elek­trickú ener­giu do moto­rov zaria­dení, ktoré by bráz­dili ulice. Tento sys­tém by využí­val prin­cíp kĺza­nia alebo rolo­va­nia kon­tak­tov medzi vodi­čom, ktorý by sa nachá­dzal na zemi a tým, ktorý by bol napo­jený na motor.

4. Vyna­šiel prí­stroj podobný solár­nym pane­lom

To, čo v dneš­nej dobe mon­tu­jeme na stre­chy domov, sa v minu­losti pokú­sil vyro­biť práve Tesla. Jeho prí­stroj sa pri­bli­žo­val práve ku dneš­ným solár­nym pane­lom. Vytvo­ril anténu na kto­rej konci bola kovová platňa, ktorá bola napo­jená na kon­den­zá­tor polo­žený na zemi.

5. Vyro­bil prvú diaľ­kovo ovlá­danú loď

foto: luebird-electric.net

Vďaka využi­tiu rádi­ových vĺn mohol kon­tro­lo­vať smer malej loďky, ktorú vypus­til do bazéna na Madi­son Squ­are Gar­den. Ľudia začali postupne špe­ku­lo­vať o využití toho vyná­lezu vo vojen­skom prie­mysle.

6. Paten­to­val si stroj, ktorý by vedel ver­ti­kálne vzliet­nuť

foto: teslauniverse.com

Málo­kto by si pomys­lel, že aj Tesla špe­ku­lo­val o ver­ti­kál­nom vzliet­nutí. Tento nápad si dal dokonca aj paten­to­vať.

zdroj:mic.com zdroj titul­nej foto: theeventchronicle.com

Pridať komentár (0)