Tes­lu Model S môžu šofé­ro­vať už aj deti

Rišo Néveri / 16. februára 2016 / Tech a inovácie

Kým väč­ši­na z nás netr­pez­li­vo čaká na pred­sta­ve­nie zatiaľ naj­do­stu­penj­šej a vôbec naj­lac­nej­šej Tes­ly — Mode­lu 3, kto­ré sa usku­toč­ní už 31. mar­ca, na trhu sa s porov­na­teľ­ne men­ším roz­ru­chom obja­vi­la nová varian­ta Mode­lu S.

Nejed­ná sa ale o ori­gi­nál­ny elek­tro­mo­bil, vyro­be­ný Tes­lou. Naj­nov­ší “Model S” na trhu od spo­loč­nos­ti Radio Fly­er je v pod­sta­te veľ­mi ver­nou kópi­ou ori­gi­ná­lu, kto­rej by neodo­lal žiad­ny fanú­šik malý Elo­na Mus­ka.
Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.55

Byť tak dnes die­ťa­ťom…” Naj­nov­šiu Tes­lu môžeš kúpiť za zlo­mok reál­ne­ho mode­lu. Sto­jí iba $500 a nie, nemá v sebe ani duál­ne moto­ry a nedo­ká­že zrých­liť z 0 na 100 za 2.8 sekun­dy. Stá­le však má čo ponúk­nuť.

Naj­men­ší sedan nesú­ci meno po sláv­nom vyná­lez­co­vi je urče­ný pre deti od 3 do 8 rokov, má nos­nosť 37 kg a dosa­hu­je maxi­mál­ku 9,6 km/h. Túto rých­losť s kľu­dom môže­me nazvať aj módom “Rých­lo a Zbe­si­lo”, jed­no­du­chým tla­čid­lom ju totiž vieš obme­dziť na polo­vi­cu.

Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.16

Auto má iko­nic­ký pred­ný kufor, typic­ké svet­lá v tva­re ori­gi­ná­lu a dokon­ca veľ­mi podob­né nabí­ja­nie. Radio Fly­er ale doká­za­la Tes­lu “pora­ziť” vo vlast­nej hre. Auto sa nabi­je za 3 hodi­ny, ale, čo je dôle­ži­tej­šie, jeho baté­rie sa dajú meniť — spo­loč­nosť tak ponú­ka nie­čo, čo nám Elon Musk a Tes­la sľu­bo­va­li od začiat­ku a dokon­ca aj naži­vo pred­sta­vi­li, ale tech­no­ló­gia sa nedos­ta­la medzi zákaz­ní­kov. Mož­no raz.

Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.41Screen Shot 2016-02-16 at 08.24.30Screen Shot 2016-02-16 at 08.24.14

Jed­ná sa síce o kab­ri­olet, ale pomer­ne funkč­ný. Nechý­ba ani AUX vstup na pre­hrá­va­nie vlast­né­ho bea­tu cez smart­fón, či iný pre­hrá­vač.

Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.47Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.02Screen Shot 2016-02-16 at 08.24.49

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: Radio Fly­er

Pridať komentár (0)