Teslu Model S môžu šofé­ro­vať už aj deti

Rišo Néveri / 16. februára 2016 / Tech a inovácie

Kým väč­šina z nás netr­pez­livo čaká na pred­sta­ve­nie zatiaľ naj­do­stu­penj­šej a vôbec naj­lac­nej­šej Tesly — Modelu 3, ktoré sa usku­toční už 31. marca, na trhu sa s porov­na­teľne men­ším roz­ru­chom obja­vila nová varianta Modelu S.

Nejedná sa ale o ori­gi­nálny elek­tro­mo­bil, vyro­bený Tes­lou. Naj­novší “Model S” na trhu od spo­loč­nosti Radio Flyer je v pod­state veľmi ver­nou kópiou ori­gi­nálu, kto­rej by neodo­lal žiadny fanú­šik malý Elona Muska.
Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.55

Byť tak dnes die­ťa­ťom…” Naj­nov­šiu Teslu môžeš kúpiť za zlo­mok reál­neho modelu. Stojí iba $500 a nie, nemá v sebe ani duálne motory a nedo­káže zrých­liť z 0 na 100 za 2.8 sekundy. Stále však má čo ponúk­nuť.

Naj­menší sedan nesúci meno po sláv­nom vyná­lez­covi je určený pre deti od 3 do 8 rokov, má nos­nosť 37 kg a dosa­huje maxi­málku 9,6 km/h. Túto rých­losť s kľu­dom môžeme nazvať aj módom “Rýchlo a Zbe­silo”, jed­no­du­chým tla­čid­lom ju totiž vieš obme­dziť na polo­vicu.

Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.16

Auto má iko­nický predný kufor, typické svetlá v tvare ori­gi­nálu a dokonca veľmi podobné nabí­ja­nie. Radio Flyer ale doká­zala Teslu “pora­ziť” vo vlast­nej hre. Auto sa nabije za 3 hodiny, ale, čo je dôle­ži­tej­šie, jeho baté­rie sa dajú meniť — spo­loč­nosť tak ponúka niečo, čo nám Elon Musk a Tesla sľu­bo­vali od začiatku a dokonca aj naživo pred­sta­vili, ale tech­no­ló­gia sa nedos­tala medzi zákaz­ní­kov. Možno raz.

Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.41Screen Shot 2016-02-16 at 08.24.30Screen Shot 2016-02-16 at 08.24.14

Jedná sa síce o kab­ri­olet, ale pomerne funkčný. Nechýba ani AUX vstup na pre­hrá­va­nie vlast­ného beatu cez smart­fón, či iný pre­hrá­vač.

Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.47Screen Shot 2016-02-16 at 08.25.02Screen Shot 2016-02-16 at 08.24.49

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: Radio Flyer

Pridať komentár (0)