Tie najús­peš­nej­šie Kicks­tar­ter pro­jek­ty všet­kých čias

Lenka Haringová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

Dostať nápad a zly­hať pri jeho rea­li­zá­cii bolo typic­ké pre minu­lé desať­ro­čia. Teraz, v dobe tech­ni­ky a inter­ne­tu, prá­ve cro­wd­fun­di­go­vé por­tá­ly umož­ňu­jú roz­vi­núť poten­ciál a vyzbie­rať penia­ze pre per­fekt­né pro­jek­ty.

Cro­wd­fun­ding (davo­vé finan­co­va­nie, davo­vá pod­po­ra) je čas­tou témou pre roz­be­hnu­tie biz­ni­su, nápa­du, myš­lien­ky. Sve­to­vo zná­my a jeden z najús­peš­nej­ších por­tá­lov je prá­ve Kicks­tar­ter, pomo­cou kto­ré­ho sa už vyzbie­ra­lo 2,447,506,367 dolá­rov – kam tie­to penia­ze popu­to­va­li a aké sú tie TOP pro­jek­ty?

PEBB­LE Time, 20,338,986$

Smart hodin­ky, kto­ré ovlád­li svet. Sú vodo­odol­né, s výdr­žou baté­rie až 7 dní a vlast­nou tzv. časo­vou osou, kto­rá zobra­zu­je aktu­ali­ty, uda­los­ti, kalen­dár, poznám­ky, pri­po­mí­na úlo­hy a zazna­me­ná­va špor­to­vé akti­vi­ty. A je jed­no, či máš iOS, ale­bo Andro­id, sú kom­pa­ti­bil­né s kaž­dým zaria­de­ním!

46817a8c099133d5bf8b64aad282a696_original

PEBB­LE 2, 11,507,097$

Tvor­co­via nezas­pa­li na vav­rí­noch a momen­tál­ne pre­bie­ha kam­paň pre vyzbie­ra­nie pros­tried­kov na ešte „vytu­nin­go­va­nej­šie“ hodin­ky (kraj­šie, ten­šie, ľah­šie, so sen­zo­rom mera­nia tepu, GPS loká­to­rom, pre­hrá­va­čom Spo­ti­fy atď.). Dead­li­ne je o 7 dní a zatiaľ je to tre­tí najús­peš­nej­ší pro­jekt na Kicks­tar­te­ri. Alert! Pod­po­re­ním zís­kaš hodin­ky so zľa­vou a lase­ro­vým gra­ví­ro­va­ním!

ecde3689093d8d13efb960778fa34d18_original

COOLEST COOLER, 13,285,226$

Viac než pre­nos­ná chlad­nič­ka. Pri mori, na sta­no­vač­ke, pár­ty či rybač­ke sa vždy zíde chla­dia­ci box na kolies­kach s nabí­jač­kou, otvá­ra­čom fliaš, drvi­čom ľadu, USB por­tom a vodo­odol­ným repro­duk­to­rom.

6a00d8341d71ad53ef01b7c6e3e7a7970b

BAU­BAX, 9,192,055$

Na prvý pohľad je to pros­te len bun­da. Ale koľ­kým z nás robí prob­lém, do kto­ré­ho vrec­ka napchá­me tele­fón, peňa­žen­ku, oku­lia­re, kľú­če, slú­chad­lá? BAU­BAX to vyrie­šil super bun­dou, kto­rá má vrec­ko snáď na všet­ko – dokon­ca aj na ple­chov­ku či pero. Plus máš van­kú­šik na krk, ruka­vi­ce, malú deku a mas­ku, kto­rá ti zakry­je oči pri spa­ní v MHD. Pre ženy aj mužov všet­kých veľ­kos­tí, v 4 štý­loch – špor­to­vá miki­na, ele­gant­né sako, nepre­mo­ka­vá vet­rov­ka a kla­sic­ká bun­da.

04

EXPLO­ADING KIT­TENS, 8,782,571$ 

Stra­te­gic­ká hra s motí­vom mačia­tok na štýl rus­kej rule­ty. Kar­ty sa polo­žia na stôl a kaž­dý si zara­dom ťahá jed­nu kar­tu, až kým si nie­kto nevy­tiah­ne explo­du­jú­ce mačiat­ko – kto vytia­hol mačiat­ko, pre­hral. V balí­ku sú aj super-power kar­ty, kto­ré ti umož­nia zneš­kod­niť mačiat­ko lase­rom, tera­pi­ou ale­bo send­vi­čom. Ale­bo môžeš kar­tu posu­núť spo­lu­hrá­čo­vi, zoslať „med­ve­ďo­dak­ty­la“ a (par­don za výraz) prdia­cich neto­pie­rov. Dar­ček k naro­de­ni­nám ako vyši­tý.

b779588b1040e4dff51197e48cedb997_original

OUYA, 8,596,474$

Minia­túr­na her­ná kon­zo­la, fun­gu­jú­ca na ope­rač­nom sys­té­me Andro­id. Za 99 dolá­rov dosta­neš kon­zo­lu, ovlá­dač, bater­ky a HDMI kábel. Ponú­ka množ­stvo hier z obcho­du Ouya, väč­ši­na hier je zdar­ma, ostat­né ponú­ka­jú zadar­mo len demo ver­ziu ale­bo prvých 5 kapi­tol hry. Aj keď sa táto kon­zo­la nechy­tá na sláv­ny Xbox, Pla­y­sta­ti­on či Wii, urči­te dis­po­nu­je sil­ným poten­ciá­lom, kto­rý sa v budúc­nos­ti môže efek­tív­ne roz­vi­núť.

aa5f379413c838d66ce78eee5fae97ce_original

SHEN­MUE 3, 6,333,295$

Fan­ta­sy hra pre Pla­y­sta­ti­on 4, teda jej tre­tie pokra­čo­va­nie, sa vďa­ka cro­wd­fun­din­gu obja­ví na trhu v roku 2017. Hra obsa­hu­je série akč­ných adven­túr a odo­hrá­va sa v otvo­re­nom sve­te. Jej prvé vyda­nie priš­lo na trh v roku 1999 a teraz slá­vi svoj come-back, k čomu jej dopo­moh­la spo­loč­nosť SONY pro­pa­gá­ci­ou pred her­nou show E3, čím sa za prvé dve hodi­ny od zve­rej­ne­nia kam­pa­ne napl­nil sta­no­ve­ný ciel – 2 mili­ó­ny dolá­rov.

maxresdefault

PONO MUSIC, 6,225,354$

Samot­ný FOR­BES ozna­čil túto kam­paň za bri­lant­nú. Pred­sta­vu­je nový spô­sob počú­va­nia hud­by, kto­rý pri­ná­ša aj digi­tál­ny obraz, čiže pre­pá­ja umel­ca –jeho pie­seň a video­k­lip, s jeho fanú­šik­mi. Fun­gu­je na rov­na­kom prin­cí­pe ako kla­sic­ký MP3 pre­hrá­vač, na počí­ta­či nav­ští­viš PONO MUSIC STO­RE, pri­po­jíš zaria­de­nie a sklad­by kla­sic­ky pre­su­nieš do zaria­de­nia.

96b2439121aefbc8cb0c87350851f6f5_original

MYS­TE­RY SCIEN­CE THE­AT­RE, 5,764,229$

Ame­ric­ký kome­diál­ny seriál o vrát­ni­ko­vi, drža­nom dvo­mi šia­le­ný­mi ved­ca­mi, pro­ti svo­jej vôli na sate­li­te lás­ky, kto­rí ho nútia poze­rať „béč­ko­vé“ fil­my. V roku 1999 bol seriál zru­še­ný ale momen­tál­ne si vyzbie­ra­li finan­cie na nato­če­nie ďal­šej série. Kto­rý film bude ozna­če­ný ako „béč­ko­vý“ a vysta­ve­ný na posmech?

mst3k_kickstarter

THE VERO­NI­CA MARS MOVIE, 5,702,153$

Kaž­dý pozná seriál Vero­ni­ca Mar­so­vá. Ale vede­li ste, že sa natá­čal prá­ve vďa­ka cro­wd­fun­din­gu? A to nie je všet­ko. Zve­rej­ni­li kam­paň zame­ra­nú na tvor­bu fil­mu o hlav­nej hrdin­ke seriá­lu. Prá­ve táto kam­paň pre­ko­na­la rekor­dy na plat­for­me Kicks­tar­ter – pod­po­ri­lo ju naj­viac pris­pie­va­te­ľov, naj­rých­lej­šie vyzbie­ra­li 1 mili­ón dolá­rov a je naj­pod­po­ro­va­nej­ším pro­jek­tom z kate­gó­rie fil­mov.

9e0a1fd046b781883cc111d25165670e_original

REA­DING RAIN­BOW, 5,408,916$

Dake­dy kni­ha, kto­rá pomá­ha­la deťom učiť sa. Teraz sa LeVar Bur­ton, zná­my zo seriá­lu Star Trek, roz­ho­dol rie­šiť prob­lém negra­mot­nost detí pre­ne­se­ním kni­hy Rea­ding Rain­bow do mobil­nej apli­ká­cie, kto­rú vďa­ka cro­wd­fun­din­gu roz­ší­ri do škôl po Ame­ri­ke.

1299-reading-rainbow-kickstarter-amasses-5m-sets-record-for-most-backers-1

Aj Slo­vá­ci skú­si­li šťas­tie

Sú tra­ja, vymys­le­li pro­jekt, zve­rej­ni­li ho a vyzbie­ra­li viac ako čaka­li – 94,311 dolá­rov. Tým pro­jek­tom bol naj­men­ší nabí­ja­cí a dáto­vý kábel pre smart­fó­ny Cul­Char­ge. Samoz­rej­me, nie je to všet­ko o tom, dostať nápad a dať ho na jeden z por­tá­lov. Za úspe­chom kaž­dej kam­pa­ne sto­jí pre­pra­co­va­ný mar­ke­ting, pre­to­že prá­ve ten bude repre­zen­to­vať pro­jekt počas celé­ho trva­nia kam­pa­ne. Po dôklad­nom pre­mýš­ľa­ní a „goog­le­ní“ sa doč­ka­li odme­ny a koneč­ne sa môže Slo­ven­sko pochvá­liť ďal­ší­mi úspeš­ný­mi ľuď­mi.

13511620_1143338382372056_966447824_n

Len pre­pra­co­va­né pro­jek­ty?

Prav­da­že, úspech zožnú pre­važ­ne pro­jek­ty, kto­ré sú pre­mys­le­né, zastre­še­né kva­lit­ným mar­ke­tin­gom atď. Občas však moty­ka vystre­lí, a tak sa sta­lo aj v prí­pa­de mla­dí­ka, kto­rý pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­din­gu vyzbie­ral 55,000 dolá­rov na zemia­ko­vý šalát. Áno. Zemia­ko­vý šalát. Pros­te mal naň chuť, dal to na inter­net a tešil sa úspe­chu. Neskôr, z naz­bie­ra­ných peňa­zí uspo­ria­dal zemia­ko­vú pár­ty pre cha­ri­tu.

Tak­že s akým pro­jek­tom uspe­ješ cez cro­wd­fun­ding ty?

zdroj: kickstarter.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kickstarter.com, zdroj foto­gra­fií: kickstarter.com/kickstarter.com

Pridať komentár (0)