Tie najús­peš­nej­šie Kicks­tar­ter pro­jekty všet­kých čias

Lenka Haringová / 21. júna 2016 / Tech a inovácie

Dostať nápad a zly­hať pri jeho rea­li­zá­cii bolo typické pre minulé desať­ro­čia. Teraz, v dobe tech­niky a inter­netu, práve cro­wd­fun­di­gové por­tály umož­ňujú roz­vi­núť poten­ciál a vyzbie­rať peniaze pre per­fektné pro­jekty.

Cro­wd­fun­ding (davové finan­co­va­nie, davová pod­pora) je čas­tou témou pre roz­be­hnu­tie biz­nisu, nápadu, myš­lienky. Sve­tovo známy a jeden z najús­peš­nej­ších por­tá­lov je práve Kicks­tar­ter, pomo­cou kto­rého sa už vyzbie­ralo 2,447,506,367 dolá­rov – kam tieto peniaze popu­to­vali a aké sú tie TOP pro­jekty?

PEBBLE Time, 20,338,986$

Smart hodinky, ktoré ovládli svet. Sú vodo­odolné, s výdr­žou baté­rie až 7 dní a vlast­nou tzv. časo­vou osou, ktorá zobra­zuje aktu­ality, uda­losti, kalen­dár, poznámky, pri­po­mína úlohy a zazna­me­náva špor­tové akti­vity. A je jedno, či máš iOS, alebo Android, sú kom­pa­ti­bilné s kaž­dým zaria­de­ním!

46817a8c099133d5bf8b64aad282a696_original

PEBBLE 2, 11,507,097$

Tvor­co­via nezas­pali na vav­rí­noch a momen­tálne pre­bieha kam­paň pre vyzbie­ra­nie pros­tried­kov na ešte „vytu­nin­go­va­nej­šie“ hodinky (kraj­šie, ten­šie, ľah­šie, so sen­zo­rom mera­nia tepu, GPS loká­to­rom, pre­hrá­va­čom Spo­tify atď.). Dead­line je o 7 dní a zatiaľ je to tretí najús­peš­nejší pro­jekt na Kicks­tar­teri. Alert! Pod­po­re­ním zís­kaš hodinky so zľa­vou a lase­ro­vým gra­ví­ro­va­ním!

ecde3689093d8d13efb960778fa34d18_original

COOLEST COOLER, 13,285,226$

Viac než pre­nosná chlad­nička. Pri mori, na sta­no­vačke, párty či rybačke sa vždy zíde chla­diaci box na kolies­kach s nabí­jač­kou, otvá­ra­čom fliaš, drvi­čom ľadu, USB por­tom a vodo­odol­ným repro­duk­to­rom.

6a00d8341d71ad53ef01b7c6e3e7a7970b

BAU­BAX, 9,192,055$

Na prvý pohľad je to proste len bunda. Ale koľ­kým z nás robí prob­lém, do kto­rého vrecka napcháme tele­fón, peňa­ženku, oku­liare, kľúče, slú­chadlá? BAU­BAX to vyrie­šil super bun­dou, ktorá má vrecko snáď na všetko – dokonca aj na ple­chovku či pero. Plus máš van­kú­šik na krk, ruka­vice, malú deku a masku, ktorá ti zakryje oči pri spaní v MHD. Pre ženy aj mužov všet­kých veľ­kostí, v 4 štý­loch – špor­tová mikina, ele­gantné sako, nepre­mo­kavá vet­rovka a kla­sická bunda.

04

EXPLO­ADING KIT­TENS, 8,782,571$ 

Stra­te­gická hra s motí­vom mačia­tok na štýl rus­kej rulety. Karty sa polo­žia na stôl a každý si zara­dom ťahá jednu kartu, až kým si nie­kto nevy­tiahne explo­du­júce mačiatko – kto vytia­hol mačiatko, pre­hral. V balíku sú aj super-power karty, ktoré ti umož­nia zneš­kod­niť mačiatko lase­rom, tera­piou alebo send­vi­čom. Alebo môžeš kartu posu­núť spo­lu­hrá­čovi, zoslať „med­ve­ďo­dak­tyla“ a (par­don za výraz) prdia­cich neto­pie­rov. Dar­ček k naro­de­ni­nám ako vyšitý.

b779588b1040e4dff51197e48cedb997_original

OUYA, 8,596,474$

Minia­túrna herná kon­zola, fun­gu­júca na ope­rač­nom sys­téme Android. Za 99 dolá­rov dosta­neš kon­zolu, ovlá­dač, baterky a HDMI kábel. Ponúka množ­stvo hier z obchodu Ouya, väč­šina hier je zdarma, ostatné ponú­kajú zadarmo len demo ver­ziu alebo prvých 5 kapi­tol hry. Aj keď sa táto kon­zola nechytá na slávny Xbox, Pla­y­sta­tion či Wii, určite dis­po­nuje sil­ným poten­ciá­lom, ktorý sa v budúc­nosti môže efek­tívne roz­vi­núť.

aa5f379413c838d66ce78eee5fae97ce_original

SHEN­MUE 3, 6,333,295$

Fan­tasy hra pre Pla­y­sta­tion 4, teda jej tre­tie pokra­čo­va­nie, sa vďaka cro­wd­fun­dingu objaví na trhu v roku 2017. Hra obsa­huje série akč­ných adven­túr a odo­hráva sa v otvo­re­nom svete. Jej prvé vyda­nie prišlo na trh v roku 1999 a teraz slávi svoj come-back, k čomu jej dopo­mohla spo­loč­nosť SONY pro­pa­gá­ciou pred her­nou show E3, čím sa za prvé dve hodiny od zve­rej­ne­nia kam­pane napl­nil sta­no­vený ciel – 2 mili­óny dolá­rov.

maxresdefault

PONO MUSIC, 6,225,354$

Samotný FOR­BES ozna­čil túto kam­paň za bri­lantnú. Pred­sta­vuje nový spô­sob počú­va­nia hudby, ktorý pri­náša aj digi­tálny obraz, čiže pre­pája umelca –jeho pie­seň a video­k­lip, s jeho fanú­šikmi. Fun­guje na rov­na­kom prin­cípe ako kla­sický MP3 pre­hrá­vač, na počí­tači nav­ští­viš PONO MUSIC STORE, pri­po­jíš zaria­de­nie a skladby kla­sicky pre­su­nieš do zaria­de­nia.

96b2439121aefbc8cb0c87350851f6f5_original

MYS­TERY SCIENCE THE­ATRE, 5,764,229$

Ame­rický kome­diálny seriál o vrát­ni­kovi, drža­nom dvomi šia­le­nými ved­cami, proti svo­jej vôli na sate­lite lásky, ktorí ho nútia poze­rať „béč­kové“ filmy. V roku 1999 bol seriál zru­šený ale momen­tálne si vyzbie­rali finan­cie na nato­če­nie ďal­šej série. Ktorý film bude ozna­čený ako „béč­kový“ a vysta­vený na posmech?

mst3k_kickstarter

THE VERO­NICA MARS MOVIE, 5,702,153$

Každý pozná seriál Vero­nica Mar­sová. Ale vedeli ste, že sa natá­čal práve vďaka cro­wd­fun­dingu? A to nie je všetko. Zve­rej­nili kam­paň zame­ranú na tvorbu filmu o hlav­nej hrdinke seriálu. Práve táto kam­paň pre­ko­nala rekordy na plat­forme Kicks­tar­ter – pod­po­rilo ju naj­viac pris­pie­va­te­ľov, naj­rých­lej­šie vyzbie­rali 1 milión dolá­rov a je naj­pod­po­ro­va­nej­ším pro­jek­tom z kate­gó­rie fil­mov.

9e0a1fd046b781883cc111d25165670e_original

REA­DING RAIN­BOW, 5,408,916$

Dakedy kniha, ktorá pomá­hala deťom učiť sa. Teraz sa LeVar Bur­ton, známy zo seriálu Star Trek, roz­ho­dol rie­šiť prob­lém negra­mot­nost detí pre­ne­se­ním knihy Rea­ding Rain­bow do mobil­nej apli­ká­cie, ktorú vďaka cro­wd­fun­dingu roz­šíri do škôl po Ame­rike.

1299-reading-rainbow-kickstarter-amasses-5m-sets-record-for-most-backers-1

Aj Slo­váci skú­sili šťas­tie

Sú traja, vymys­leli pro­jekt, zve­rej­nili ho a vyzbie­rali viac ako čakali – 94,311 dolá­rov. Tým pro­jek­tom bol naj­menší nabí­jací a dátový kábel pre smart­fóny Cul­Charge. Samoz­rejme, nie je to všetko o tom, dostať nápad a dať ho na jeden z por­tá­lov. Za úspe­chom kaž­dej kam­pane stojí pre­pra­co­vaný mar­ke­ting, pre­tože práve ten bude repre­zen­to­vať pro­jekt počas celého trva­nia kam­pane. Po dôklad­nom pre­mýš­ľaní a „goog­lení“ sa doč­kali odmeny a konečne sa môže Slo­ven­sko pochvá­liť ďal­šími úspeš­nými ľuďmi.

13511620_1143338382372056_966447824_n

Len pre­pra­co­vané pro­jekty?

Prav­daže, úspech zožnú pre­važne pro­jekty, ktoré sú pre­mys­lené, zastre­šené kva­lit­ným mar­ke­tin­gom atď. Občas však motyka vystrelí, a tak sa stalo aj v prí­pade mla­díka, ktorý pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­dingu vyzbie­ral 55,000 dolá­rov na zemia­kový šalát. Áno. Zemia­kový šalát. Proste mal naň chuť, dal to na inter­net a tešil sa úspe­chu. Neskôr, z naz­bie­ra­ných peňazí uspo­ria­dal zemia­kovú párty pre cha­ritu.

Takže s akým pro­jek­tom uspe­ješ cez cro­wd­fun­ding ty?

zdroj: kickstarter.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kickstarter.com, zdroj foto­gra­fií: kickstarter.com/kickstarter.com

Pridať komentár (0)