Cro­wd­fun­ding s Cul­charge — čo spra­viť, aby si bol naj­lepší?

Veronika Švecová / 8. septembra 2015 / Tools a produktivita

Cul­charge je slo­ven­ským prie­kop­ní­kom vo via­ce­rých oblas­tiach. Vrhli sa na zahra­ničný cro­wd­fun­ding, usku­toč­nili už dve úspešné kam­pane, vďaka kto­rým vyzbie­rali najprv tak­mer 95 tisíc a druhý raz viac než 114 tisíc dolá­rov. Ako jeden z prvých star­tu­pov na svete spo­lu­pra­co­vali počas cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane s medzi­ná­rod­nou spo­loč­nos­ťou Slo­vak Tele­kom. O ich skú­se­nos­tiach z cro­wd­fun­dingu sa s nami pode­lil jeden zo zakla­da­te­ľov, Vik­tor Revi­liak.

Vik­tor, cez cro­wd­fun­ding sa Vám poda­rilo zís­kať dokopy cez 200.000 dolá­rov. Môžem ťa už volať cro­wd­fun­din­go­vým expert?

Cro­wd­fun­din­go­vým exper­tom by som sa nena­zý­val, vo svete sú oveľa väčší znalci ako my. Skôr by som pove­dal, že s danou for­mou finan­co­va­nia máme dosť skú­se­nosti na to, aby sme vedeli spra­viť dobrú kam­paň. Samoz­rejme, toto ide ruka v ruke s rele­vant­ným pro­duk­tom. Mnoho ľudí má pocit, že vyzbie­rať plnú sumu v kam­pani je vrchol. Pri­tom je to iba prvý krok. Nasle­duje rea­li­zá­cia, výroba, dis­tri­bú­cia – fak­tory, v kto­rých aj kam­pane, ktoré vyzbie­rali mili­óny, zly­hali. Treba byť stále v obraze, cro­wd­fun­ding pro­stre­die sa prog­re­sívne mení a stále pri­chá­dzajú nové metódy a stra­té­gie ako zís­kať bac­ke­rov (fanú­ši­kov, pod­po­ro­va­te­ľov, dono­rov kam­pane, pozn. autorky) a expo­sure (vidi­teľ­nosť, pozor­nosť, ktorú kam­paň získa, pozn. autorky) na svoju stranu.

Kto Vás inšpi­ro­val, ako ste prišli na nápad vyzbie­rať potrebné finan­cie na rea­li­zá­ciu cez por­tál Indie­gogo?

Na Slo­ven­sku pred dvomi rokmi ešte nebol touto metó­dou úspešne finan­co­vaný žia­den tech­no­lo­gický pro­jekt. S kole­gom sme rie­šili small scale pro­jekty a vždy sme sa poze­rali po nie­čom novom. Fas­ci­no­vala nás táto forma a chceli sme vedieť či pro­jekt so Slo­ven­ska bude mať šancu na úspech.

Prečo ste si vybrali Indie­gogo? Pre aké pro­jekty sa podľa teba hodí naj­viac?

Indie­gogo sme si vybrali z via­ce­rých dôvo­dov. Kam­paň sa dá spus­tiť zo Slo­ven­ska, čo pri väč­šine ostat­ných cro­wdo­vých por­tá­loch nie je možné. Nemali sme zdroje rie­šiť firmu, štu­do­vať legis­la­tívu a účtov­níc­tvo, keby sme kam­paň robili napr. cez pobočku v Ame­rike. Indie­gogo tiež od začiatku dávalo mož­nosti pre­dá­vať viac pro­duk­tov naraz aj dis­tri­bú­to­rom. To pri Kicks­tar­teri nebolo možné. Mám pocit, že to sa už teraz zme­nilo a aj Kicks­tar­ter povo­lil pre­dá­va­nie dis­tri­bú­to­rom. My sme pri oboch kam­pa­niach zís­kali z B2B balíč­kov (pre dis­tri­bú­to­rov, pozn. autorky) od 20 – 30% z cel­ko­vej vyzbie­ra­nej sumy. Preto bola táto mož­nosť pre nás naozaj zau­jí­mavá.

Koľko času sa skrýva za príp­ra­vou úspeš­nej kam­pane? A uro­bil by si druhý krát niečo inak?

Obe kam­pane sme pri­pra­vo­vali mesiace. Ono sa to nezdá, ale keď sa člo­vek dostane do hĺbky, zistí, že v hre je strašne veľa fak­to­rov. Je na jed­not­liv­covi, koľko z týchto pre­men­ných je ochotný pre­ta­viť vo svoj pros­pech. Naše kam­pane by sme mohli „tuniť“ dote­raz. Vždy je čo zlep­šo­vať, ale potom by sme to nikdy nespus­tili (smiech). Cro­wd­fun­ding nám osobne vyho­vuje. Dôka­zom je aj to, že sme pred­ne­dáv­nom úspešne ukon­čili ďal­šiu kam­paň. Veľmi si pochva­ľu­jeme spo­lu­prácu so slo­ven­ským Tele­ko­mom, vďaka kto­rému sme mohli uká­zať jednu z prvých koope­rá­cií medzi­ná­rod­nej firmy a star­tupu počas cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane.

Kto bol u vás za celú kam­paň zod­po­vedný? Ako ste mali pode­lené úlohy? Dá sa vôbec vyví­jať nový pro­dukt a popri tom viesť úspešnú kam­paň na Indie­gogo? 

Za kam­paň sme boli zod­po­vední 2 foun­deri a náš známy, externý kon­zul­tant. Ten pred­tým pra­co­val na 3 cro­wd­fun­din­go­vých kam­pa­niach a dokopy vyzbie­rali pár sto­ti­síc dolá­rov. Dali sme dokopy plán všet­kých stra­té­gií a časový har­mo­no­gram, kedy sa ktorá bude imple­men­to­vať, roz­ho­dili sme si úlohy. Mali sme výrobcu v Číne, mali sme prvotné pro­to­typy hotové. Prak­ticky všetky dôle­žité veci sme zais­tili pred kam­pa­ňou, mar­gi­nálne veci dokáže člo­vek rie­šiť simul­tánne aj počas cro­wd­fun­dingu.

Čo ťa naj­viac prek­va­pilo pri vedení kam­pane? 

Za dva roky sa cro­wd­fun­ding ako taký zme­nil. Kam­pane sú kva­lit­nej­šie a je ich pod­statne viac. Toto všetko je vaša kon­ku­ren­cia, s kto­rou počas beža­nia Vašej kam­pane súpe­ríte v reál­nom čase. Takisto to je aj s médiami, médiá nezau­jí­majú samos­tatné pro­dukty, pokiaľ nie sú naozaj revo­lučné. Chcú story, prí­beh, ktorý čita­te­ľov zaujme alebo vypro­vo­kuje, čo má následne spus­tiť lavínu na sociál­nych sie­ťach.

Čo by ste pora­dili ostat­ným, ktorí nad takýmto spô­so­bom zís­ka­va­nia finan­cií ešte len uva­žujú? Na čo neza­bud­núť?

Goog­liť, vzde­lá­vať sa v prob­le­ma­tike, porov­ná­vať úspešné a neús­pešné kam­pane. Zame­rať sa na to, čo je rele­vantné pre váš pro­jekt a čo nie. Veľa ľudí si myslí, že stačí spra­viť „videjko“, pekné fotky, „obkec“, zave­siť to na Indie­gogo a ideme zbie­rať peniaze. Tak to nefun­guje. Musíte mať pri­pra­ve­ných desiatky metód ako doslova dohnať rele­vant­ných záu­jem­cov, aby si všimli práve Vašu kam­paň. Dá sa stiah­nuť strašne veľa guide-ov a case stu­dies, ktoré Vám pomôžu vypi­lo­vať Vašu kam­paň. Na dru­hej strane je veľmi potrebné, byť pri­pra­vený na fázu po kam­pani. Treba si všetko poriadne vyrá­tať – výrobné náklady, logis­tiku, marže pre dis­tri­bú­to­rov a retail, ope­račné náklady a k tomu pri­dať cel­kom slušnú rezervu. Ak naprí­klad budete chcieť regis­tro­vať medzi­ná­rodnú ochrannú známku, tá samotná vás bude stáť tisíce eur.

Aké sú Vaše ďal­šie plány? Čo sa teraz v Cul­Charge deje?

Fina­li­zu­jeme veci pre masovú výrobu dru­hého pro­duktu Cul­Charge – naj­men­šiu 1000mAh 3-v-1 nabí­jačku, nabí­jací a dátový kábel na kľú­čoch. Ďalej plá­nu­jeme PR a výstavy na pod­poru pre­daja. V nepo­sled­nom rade pra­cu­jeme ešte na jed­nom zau­jí­ma­vom biz­nis modely, ktorý by mohol byť istým spô­so­bom revo­lučný, ale to ešte pár mesia­cov potrvá.

Kde Vás možno teraz stret­núť? Ešte na kúpa­lis­kách a pri mori? Či ste stále zavretí v kancli a makáte?

Dovo­lenky spá­jame s obchod­nými ces­tami – najb­liž­šie nás čaká Čína a Ázia a potom Ame­rika. Idea spá­jať prí­jemné s uži­toč­ným nám je veľmi blízka. Inak sme väč­ši­nou v kancli a keď je čas a pekné poča­sie, tak vybeh­neme na Wake­lake. 

Vik­to­rovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a želáme ďaľ­šie úspe­chy!

zdroj foto: etrend.sk

Pridať komentár (0)