Tie­to inšpi­ra­tív­ne zábe­ry uka­zu­jú, pre­čo je náš svet omno­ho zau­jí­ma­vej­ší, než by sa moh­lo na prvý pohľad zdať

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 24. augusta 2016 / Zaujímavosti

Nevieš si ani len pred­sta­viť aké úžas­né a dych vyrá­ža­jú­ce veci a mies­ta sú oko­lo nás. Náš svet je ich plný a ty si ich teraz môžeš vychut­nať.

Redak­cia Vede­li ste, že? pre teba zhro­maž­di­la 21 fotiek, kto­ré ti uká­žu, pre­čo je náš svet úžas­ný a zau­jí­ma­vý.

1. Most pre­chá­dza­jú­ci nad rie­kou plnou ľado­vých krýh

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_01foto: art-on.ru

2. Izba v hote­li pod vodou, Dubaj

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_02foto: onedio.com

3. Skle­ne­ná láv­ka, Čína (výš­ka: 1430 m)

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_03foto: kak2z.ru

4. Naj­čis­tej­šie jaze­ro na sve­te, Melis­sa­ni Lake, Gréc­ko

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_04foto: lewerta.com

5. Ces­ta vedú­ca Údo­lím smr­ti, USA

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_05foto: 500px.org

6. 

Tieň lie­tad­la pre­miet­nu­tý na vrstvy hmly, Logan Air­port, Bos­ton, USA

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_06foto: teostie.ro

7. 1000-roč­ný dub s kapl­n­kou v jeho vnút­ri, Fran­cúz­sko

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_07foto: vivefeliz.es

8. 

Kres­ba vytvo­re­ná iba z rov­ných čiar

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_08foto: imgur.com

9. Dizajn pre­sk­le­né­ho bazé­nu medzi dvo­ma budo­va­mi

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_09foto: guim.co.uk

10. Pohľad na Mount Eve­rest z lie­tad­la

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_10foto: infoglaz.ru

11. Socha vytvo­re­ná z plas­to­vých fliaš. Nachá­dza sa na jed­nej z plá­ží v Rio de Jane­i­ro

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_11foto: blogspot.com

12. Most vytvo­re­ný z kore­ňov stro­mu, Indo­né­zia (“výstav­ba” trva­la 26 rokov)

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_12foto: blog.platechno.com

13. Chod­ník smr­ti, Čína (výš­ka: 2130 m)

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_13foto: izismile.com

14. Prí­stre­šok na par­ko­va­nie vytvo­re­ný z 1500 plas­to­vých fliaš, USA

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_14foto: astuces-de-mamie.com

15. Odraz mesač­né­ho svet­la od hôr

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_15foto: drunktiki.com

16. Tová­ren­ské komí­ny

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_16foto: vs.hu

17. Bie­le úte­sy ostro­va Itu­rup, Rus­ko

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_17foto: Ale­xey Kha­ri­to­nov, nationalgeographic.com

18. Jed­no z najv­zác­nej­ších psích ple­mien – Tibet­ský Mas­tiff

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_18foto: via youtube.com

19. Kres­ba vytvo­re­ná iba za pomo­ci fareb­ných ceru­ziek

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_19foto: blogspot.com

20. Oblo­ha ordá­ža­jú­ca sa v jaze­re Salar de Uyuni. Bolí­via

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_20foto: vetton.ru

21. Záto­ka v rezor­te Novyi Svet, Krym

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_21foto: trashin.ru

vedeliSteZe_banner

foto:zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trashin.ru / guim.co.uk

Pridať komentár (0)