Tieto inšpi­ra­tívne zábery uka­zujú, prečo je náš svet omnoho zau­jí­ma­vejší, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 24. augusta 2016 / Zaujímavosti

Nevieš si ani len pred­sta­viť aké úžasné a dych vyrá­ža­júce veci a miesta sú okolo nás. Náš svet je ich plný a ty si ich teraz môžeš vychut­nať.

Redak­cia Vedeli ste, že? pre teba zhro­maž­dila 21 fotiek, ktoré ti ukážu, prečo je náš svet úžasný a zau­jí­mavý.

1. Most pre­chá­dza­júci nad rie­kou plnou ľado­vých krýh

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_01foto: art-on.ru

2. Izba v hoteli pod vodou, Dubaj

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_02foto: onedio.com

3. Skle­nená lávka, Čína (výška: 1430 m)

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_03foto: kak2z.ru

4. Naj­čis­tej­šie jazero na svete, Melis­sani Lake, Grécko

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_04foto: lewerta.com

5. Cesta vedúca Údo­lím smrti, USA

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_05foto: 500px.org

6. 

Tieň lie­tadla pre­miet­nutý na vrstvy hmly, Logan Air­port, Bos­ton, USA

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_06foto: teostie.ro

7. 1000-ročný dub s kapl­n­kou v jeho vnútri, Fran­cúz­sko

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_07foto: vivefeliz.es

8. 

Kresba vytvo­rená iba z rov­ných čiar

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_08foto: imgur.com

9. Dizajn pre­sk­le­ného bazénu medzi dvoma budo­vami

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_09foto: guim.co.uk

10. Pohľad na Mount Eve­rest z lie­tadla

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_10foto: infoglaz.ru

11. Socha vytvo­rená z plas­to­vých fliaš. Nachá­dza sa na jed­nej z pláží v Rio de Jane­iro

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_11foto: blogspot.com

12. Most vytvo­rený z kore­ňov stromu, Indo­né­zia (“výstavba” trvala 26 rokov)

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_12foto: blog.platechno.com

13. Chod­ník smrti, Čína (výška: 2130 m)

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_13foto: izismile.com

14. Prí­stre­šok na par­ko­va­nie vytvo­rený z 1500 plas­to­vých fliaš, USA

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_14foto: astuces-de-mamie.com

15. Odraz mesač­ného svetla od hôr

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_15foto: drunktiki.com

16. Tová­ren­ské komíny

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_16foto: vs.hu

17. Biele útesy ostrova Itu­rup, Rusko

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_17foto: Ale­xey Kha­ri­to­nov, nationalgeographic.com

18. Jedno z najv­zác­nej­ších psích ple­mien – Tibet­ský Mas­tiff

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_18foto: via youtube.com

19. Kresba vytvo­rená iba za pomoci fareb­ných ceru­ziek

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_19foto: blogspot.com

20. Obloha ordá­ža­júca sa v jazere Salar de Uyuni. Bolí­via

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_20foto: vetton.ru

21. Zátoka v rezorte Novyi Svet, Krym

20160823_Vedelisteze_UzasnySvet2_21foto: trashin.ru

vedeliSteZe_banner

foto:zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: trashin.ru / guim.co.uk

Pridať komentár (0)