Tim Cook: “Najús­peš­nej­šie spo­loč­nosti Sili­con Val­ley pre­dá­vajú dáta o svo­jich uží­va­te­ľoch”

Tomáš Kahn / 3. júna 2015 / Tools a produktivita

Aktu­álny CEO spo­loč­nosti Apple sa dnes vo svo­jom noč­nom pre­jave vyjad­ril k ochrane osob­ných úda­jov a pre­zra­dil ako s tzv. big data nakla­dajú úspešné spo­loč­nosti síd­liace v Sili­con Val­ley.

Tim Cook neta­jil svoje opo­vr­hnu­tie online spo­loč­nos­ťami, ktoré prak­ticky žijú z pre­daja dát o svo­jich uží­va­te­ľoch, V pre­jave nazval momen­tálnu situ­áciu ako ohro­ze­nie spô­sobu života, ktorý žijeme dote­raz. Cookov pre­jav odznel pri prí­le­ži­tosti stret­nu­tia Elect­ro­nic Pri­vacy Infor­ma­tion Cen­ter, kto­rým bol Tim Cook vyme­no­vaný ako bojov­ník za slo­bodu.

Pri­ho­vá­ram sa k vám zo Sili­con Val­ley, kde nie­ktoré z naj­väč­ších a najús­peš­nej­ších spo­loč­ností, ktoré posta­vili svoj biz­nis spo­čiatku na uspo­ko­jo­vaní zákaz­níka, zme­nili svoje sme­ro­va­nie a momen­tálne sa sna­žia posky­to­va­ním úda­jov o svo­jich pou­ží­va­te­ľoch, uspo­ko­jo­vať potreby tre­tích strán. Sna­žia sa tak spe­ňa­žiť kom­pletne všetky infor­má­cie, ktoré o vás vedia. Mys­líme si, že je to zlé a Apple určite nechce byť spo­loč­nos­ťou tohto typu. Nemys­líme si, že by ste v nie­kto­rých prí­pa­doch mali za službu, ktorá je zadarmo, pla­tiť svo­jimi osob­nými údajmi, ktoré majú oveľa vyš­šiu hod­notu. Pre­dov­šet­kým tým mám na mysli ukla­da­nie úda­jov o našom zdraví, finan­ciách či našich domo­voch.”

Veríme, že zákaz­ník by mal mať plne pod kon­tro­lou svoje dôverné infor­má­cie. Momen­tálne totižto abso­lútne nevie, čo sa s nimi deje. Naprí­klad vaše rodinné fotky, aj tie sú mnoho krát pou­žité na mar­ke­tin­gové účely.”

Tim Cook vo svo­jom pre­jave pokra­čo­val a pre­zra­dil, že Apple posky­tuje už roky šif­ro­va­nie úda­jov svo­jich pro­duk­tov a určite sa toho neplá­nujú ani v budúc­nosti vzdať. “Mys­líme si, že pre našich zákaz­ní­kov je kľú­čové mať svoje dáta pod kon­tro­lou. Naprí­klad naše služby ako iMes­sage či Face­Time sú od samého začiatku vysoko šif­ro­vané, pre­tože si mys­líme, že vaše správy či video­ho­vory by mali zostať iba pre vás.”

V tomto bode sa zame­ral najmä na Google, ktorý ana­ly­zuje všetky vaše správy, emaily či video­ho­vory (Han­gouts). Pre­zra­dil, že Googlu to dokonca ide veľmi dobre, keďže jeho busi­ness model je posta­vený na rekla­mách, ktoré vie pro­stred­níc­tvom týchto dát veľmi dobre zacie­liť. Podobne je na tom aj Face­book či Twit­ter, ktorí svoje služby poky­tujú takisto bez­platne, ale z nie­čoho predsa žiť musia. A je to práve pre­daj tzv. big data.

Hlav­nou zárob­ko­vou čin­nos­ťou Apple je pre­dov­šet­kým pre­daj hard­véru a toho sa chceme naďa­lej držať. Spro­stred­ko­vá­vame však aj pre­daj apli­ká­cií či hudby, a reklama nám takisto nie je cudzia. S isto­tou však môžem pove­dať, že náš nástroj iAds nevy­užíva vaše dáta na reklamné účely.”

Tim Cook má jed­no­značnú pravdu, že s ochra­nou a pre­da­jom osob­ných dát by sa malo niečo robiť. Mini­málne nasta­viť medze, čo je povo­lené a čo nie. Všetci by sme si záro­veň mali byť vedomí, že ak sa do akej­koľ­vek bez­plat­nej služby regis­tru­jeme, naše dáta sú auto­ma­ticky ohro­zené, pre­tože aj tieto spo­loč­nosti musia z nie­čoho žiť. Často krát je práve z pre­daja týchto dát. Nechá­vam teda už na vás, aby ste sa roz­hodli a zvá­žili, komu poskytne nabu­dúce svoje osobné údaje.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)