TIP: Apli­ká­cia Vodi­čák pre budú­cich aj exis­tu­jú­cich šofé­rov (zdarma)

Tomáš Benetin / 17. januára 2016 / Tech a inovácie

Do redak­cie nám pri­šiel tip na skvelú appku.

Odpo­rú­čame všet­kým, ktorí sa chys­táte v blíz­kej dobe na zria­de­nie vodičs­kého opráv­ne­nia, pop­rí­pade na otes­to­va­nie svo­jich schop­ností. Predsa len, ak už máš vodi­čák nejaký čas, zákony a pra­vidlá cest­nej pre­mávky sa neus­tále menia a keď nesle­du­ješ správy, či už v tele­ví­zii, alebo na webe, tieto infor­má­cie ti môžu jed­no­du­cho ujsť. Opa­ko­va­nie je matka múd­rosti a rov­nako je tomu aj pri šofé­ro­vaní. Sprav si pár tes­tov a podel sa s výsled­kom v komen­tá­roch.

Sn-mka-obrazovky-2016-01-17-o-8-53-05

Apli­ká­cia neob­sa­huje len 35 tes­tov pre vodi­čov sku­piny A a B, ale aj 25 tes­tov pre vodi­čov sku­piny C, D či T. V appke budeš mať tak­tiež šta­tis­tiku dokon­če­ných tes­tov s per­cen­tu­ál­nou úspeš­nos­ťou. V tes­toch náj­dete samoz­rejme aj značky a kri­žo­vatky ktoré sú iden­tické v tes­toch a na skúš­kach.

A to naj­lep­šie na koniec, apli­ká­cia je k stia­hnu­tiu zdarma pre zaria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom iOS — Sťa­huj tu

(Poznáš kva­litnú alter­na­tívu pre Android? Napíš nám v komen­tá­roch)

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)