TIP: Apli­ká­cia Vodi­čák pre budú­cich aj exis­tu­jú­cich šofé­rov (zdar­ma)

Tomáš Benetin / 17. januára 2016 / Tech a inovácie

Do redak­cie nám pri­šiel tip na skve­lú app­ku.

Odpo­rú­ča­me všet­kým, kto­rí sa chys­tá­te v blíz­kej dobe na zria­de­nie vodičs­ké­ho opráv­ne­nia, pop­rí­pa­de na otes­to­va­nie svo­jich schop­nos­tí. Pred­sa len, ak už máš vodi­čák neja­ký čas, záko­ny a pra­vid­lá cest­nej pre­máv­ky sa neus­tá­le menia a keď nesle­du­ješ sprá­vy, či už v tele­ví­zii, ale­bo na webe, tie­to infor­má­cie ti môžu jed­no­du­cho ujsť. Opa­ko­va­nie je mat­ka múd­ros­ti a rov­na­ko je tomu aj pri šofé­ro­va­ní. Sprav si pár tes­tov a podel sa s výsled­kom v komen­tá­roch.

Sn-mka-obrazovky-2016-01-17-o-8-53-05

Apli­ká­cia neob­sa­hu­je len 35 tes­tov pre vodi­čov sku­pi­ny A a B, ale aj 25 tes­tov pre vodi­čov sku­pi­ny C, D či T. V app­ke budeš mať tak­tiež šta­tis­ti­ku dokon­če­ných tes­tov s per­cen­tu­ál­nou úspeš­nos­ťou. V tes­toch náj­de­te samoz­rej­me aj znač­ky a kri­žo­vat­ky kto­ré sú iden­tic­ké v tes­toch a na skúš­kach.

A to naj­lep­šie na koniec, apli­ká­cia je k stia­hnu­tiu zdar­ma pre zaria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom iOS — Sťa­huj tu

(Poznáš kva­lit­nú alter­na­tí­vu pre Andro­id? Napíš nám v komen­tá­roch)

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)