Títo slovenskí manželia opustili stresujúci život v paneláku a založili mliečnu farmu. Vyrábajú kvalitné husté jogurty svetovej triedy

Jakub Jablonický / 10. júla 2017 / Eko

Mi­nim­lie­ka­reň Malý gazda vznikla ako od­po­veď man­že­lov Šev­co­vých na ne­zdravý ži­votný štýl.

Mi­nim­lie­ka­reň Malý gazda vznikla ako od­po­veď man­že­lov Šev­co­vých na ne­zdravý ži­votný štýl.

Man­že­lia Zu­zana a Jo­zef Šev­covci spolu žili v pa­ne­láku štý­lom bež­ným pre množ­stvo Slo­vá­kov. No keď za­čali plá­no­vať prvé dieťa, prišlo aj na pre­hod­no­te­nie ži­vot­ného štýlu. Zhon, stres a ne­zdravé stra­vo­va­nie ne­tvo­rili pro­stre­die, v kto­rom chceli svoje deti vy­cho­vá­vať.

V roku 2010 teda prišlo zá­sadné roz­hod­nu­tie za­lo­žiť si gaz­dov­stvo. Vy­užili na to opus­tené maš­taľné pries­tory po sta­rých ro­di­čoch. Obaja ne­chali pô­vodné za­mest­na­nia, kú­pili si 50 oviec a idyla sa mohla za­čať.

„Voda z les­ného pra­meňa, vlastná ze­le­nina a ovo­cie, mäso  a čerstvé vý­robky z ov­čieho mlieka ne­smeli chý­bať na stole každý deň. Zá­u­jem o kva­litné vý­robky vy­ús­til k roz­hod­nu­tiu, že si po­sta­víme malú mlie­ka­reň a za­čneme vy­rá­bať a pre­dá­vať mliečne vý­robky. Vy­rá­bali sme čerstvú bryn­dzu, čerstvý ovčí a údený syr, nite, kor­bá­čiky, syry v oleji a pa­re­nice. To všetko vý­lučne z čerstvého mlieka poc­ti­vou ruč­nou prá­cou,“ tvr­dia man­že­lia na svo­jej stránke.

foto: FB/Mi­nim­lie­ka­reň Malý gazda

Ne­skôr pre­šli z ov­čieho mlieka na krav­ské z ne­ďa­le­kej farmy. Ná­pad vy­ro­biť jo­gurt vzni­kol pô­vodne ako spô­sob ako do­stať do svo­jich detí váp­nik a biel­ko­viny z kva­lit­ného zdroja. Ne­skôr z neho vzni­kol pl­no­hod­notný pro­dukt, ktorý už ne­bol ur­čený iba de­ťom, ale kaž­dému kto mal zá­u­jem.

“V tom čase jo­gurt ne­mal meno ani logo. Na­ko­niec všetko prišlo akoby samo. Starší syn sa vo­lal Jožko a veľmi rád sa okolo farmy vo­zil na ma­lom elek­tric­kom trak­tore. Každý kto ho vi­del, ho vo­lal „malý gazda“. Práve on sa stal pred­lo­hou pre ná­zov jo­gurtu a logo do­tvo­rila pro­fe­si­onálna di­zaj­nér­ska spo­loč­nosť. Chla­pec s oveč­kou pô­so­bia zo sk­le­ne­nej fľaše milo, jed­no­du­cho a evo­kujú prí­jemné spo­mienky na det­stvo,” tvr­dia Šev­covci na svo­jej stránke.

foto: FB/Mi­nim­lie­ka­reň Malý gazda

Ta­jom­stvom úspe­chu Ma­lého gazdu je ne­kom­pro­misné za­me­ra­nie na kva­litu. Jo­gurty vy­rá­bajú vý­lučne z čerstvého krav­ského mlieka bez akých­koľ­vek kon­zer­van­tov. Kon­zis­ten­ciu, ktorá z Ma­lého gazdu robí jo­gurt a nie iba ďal­šiu vodu s mlieč­nou prí­chu­ťou, do­sa­hujú vďaka kva­lit­nej jo­gur­to­vej kul­túre a pra­vého su­še­ného pl­no­tuč­ného krav­ského mlieka. Žiadne za­hus­ťo­vadlá, žiadne sta­bi­li­zá­tory.

V spo­jení s pr­vo­tried­nym sk­le­ne­ným oba­lom od slo­ven­ského štú­dia Per­ga­men De­sign Stu­dio vzniká pro­dukt, ktorý sa ne­musí han­biť ani pred sve­to­vou kon­ku­ren­ciou. Svedčí o tom aj zlatá me­daila z di­zaj­no­vej sú­ťaže Pent Awards 2014 a umiest­ne­nie vo fi­nále ce­lo­sve­to­vej kva­li­ta­tív­nej sú­ťaže.

foto: per­ga­men.sk

Malý gazda je in­špi­rá­ciou pre všet­kých, ktorí sú ne­spo­kojní a vy­stre­so­vaní vo svo­jom upo­náh­ľa­nom ži­vote. Ne­mu­síme te­raz všetci hro­madne za­kla­dať farmy, no prí­beh tohto jo­gurtu do­ka­zuje, že vždy sa dá nájsť cesta ku lep­šej si­tu­ácii. Len sa ne­smieme báť tvr­dej práce, ktorú to vy­ža­duje.

foto: ma­ly­gazda.sk

Pridať komentár (0)