Tlačiarenská firma sa opäť zabáva, tentokrát na účet Ficovej kandidatúry

Veronika Bartošová / 8. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Tla­čia­ren­ska firma AN­well re­a­guje svo­jou re­klam­nou kam­pa­ňou opäť na kauzy, o kto­rých ho­vorí celé Slo­ven­sko
  • Ten­to­krát si be­rie na mušku roz­hod­nu­tie po­slan­kyne strany Most-Híd Irén Sár­közy, ktorá roz­hodla o tom, že môže kan­di­do­vať na post ústav­ného sudcu
zdroj: TASR/Facebook ANwell
  • Tla­čia­ren­ska firma AN­well re­a­guje svo­jou re­klam­nou kam­pa­ňou opäť na kauzy, o kto­rých ho­vorí celé Slo­ven­sko
  • Ten­to­krát si be­rie na mušku roz­hod­nu­tie po­slan­kyne strany Most-Híd Irén Sár­közy, ktorá roz­hodla o tom, že môže kan­di­do­vať na post ústav­ného sudcu

Bra­ti­slav­ská firma AN­well ďa­lej po­kra­čuje vo svo­jej re­klam­nej kam­pani, ktorú na­po­sledy po­sta­vila na škan­dále tý­ka­jú­com sa ri­go­róz­nej práce pred­sedu par­la­mentu An­dreja Danka. Tla­čia­ren­ská spo­loč­nosť vy­slala do sveta bil­bordy s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ktorá však ne­sie trefné a zá­ro­veň vtipné po­sols­tvo.

A vy­zerá to tak, že vo svo­jej ko­mu­ni­ká­cii po­kra­čuje a na mušku si be­rie ďal­šiu kauzu po­sled­ných dní. Na Fa­ce­bo­oku re­a­guje na roz­hod­nu­tie po­slan­kyne Mosta-Híd Irén Sár­közy, ktorá svo­jím hla­som roz­hodla o tom, že Ró­bert Fico spĺňa pod­mienky na to, aby mo­hol kan­di­do­vať na post ústav­ného sudcu.

Na to, aby kan­di­dát spl­nil pod­mienky, musí dis­po­no­vať 15-roč­nou práv­nic­kou pra­xou. Nie­ktorí po­slanci to však spo­chyb­ňujú a tvr­dia, že mu chýba rok a pol.

 

Pridať komentár (0)