To naj­lep­šie z lon­dýn­skej scény: Trans­fer­wise — star­tup, ktorý banky nako­páva do zadku

Simona Kusalova / 11. apríl 2014 / Tools a produktivita

Pá pá banky, vy ste si už svoje užili.” Týmito slo­vami sa na svo­jom webe pred časom pred­sta­vo­val lon­dýn­sko-estón­sky star­tup Trans­fer­wise, ktorý chce pre­nos peňazí medzi rôz­nymi menami uro­biť čo naj­lac­nej­ším a naj­po­hodl­nej­ším.

Pred­stavte si, že pra­cu­jete v Anglicku a časť peňazí chcete poslať domov na Slo­ven­sko. Ak pôj­dete kla­sic­kou ces­tou, teda cez svoju banku, bude to cesta pekne boľavá — vďaka poplat­kom, aj vďaka nemi­lému kon­verz­nému kurzu banky. Môžete namiesto bánk pou­žiť služby ako Wes­tern Union, no veľká výhra to nebude. Alebo môžete ísť cez Trans­fer­wise, vylo­žiť si nohy a tešiť sa, ako ste s tými nenaž­ra­nými ban­kami vybab­rali.

Naj­lep­šie star­tupy sú vraj tie, ktoré vznikli z osob­nej potreby zakla­da­te­ľov. Trans­fer­wise v tomto nie je výnim­kou. Keď sa jeho zakla­da­te­lia Taa­vet Hin­ri­kus (prvý zamest­na­nec Skype-u) a Kristo Kaar­mann (kon­zul­tant v Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­opers a mana­žér v Delo­itte) pred rokmi pre­sťa­ho­vali z Estón­ska do Lon­dýna, Kristo bol pla­tený Delo­it­tom v lib­rách. Musel však splá­cať hypo­téku doma v Estón­sku, ktorá bola vedená v eurách. Taa­vet mal zasa opačný prob­lém — hoci žil v Lon­dýne, plat dostá­val v eurách od Skype-u, ktorý mal office v Estón­sku.

Nech­celi pris­pie­vať na bonusy ban­ká­rom, a tak skú­sili na svoje finan­cie apli­ko­vať peer-to-peer sys­tém, ktorý zafun­go­val v Skype. Namiesto posie­la­nia peňazí z brit­ského účtu na estón­sky, Kristo vlo­žil peniaze na Taa­ve­tov brit­ský účet, za čo mu Taa­vet zasa vlo­žil peniaze na jeho účet v Estón­sku. Každý tak mal pros­triedky, ktoré potre­bo­val v správ­nej mene a ban­kám neza­pla­tili z marže na kur­zoch ani cent. Aby ani jeden z nich nepre­rá­bal na kurze, každý mesiac pou­ží­vali kurz uve­rej­nený agen­tú­rou Reuters (viac o tzv. “mid-mar­ket” kurze tu). Fun­go­valo to a zakrátko sa k nim v Lon­dýne pri­dali ďalší kama­ráti. Po dvoch rokoch takto spolu ušet­rili 10 až 20 tisíc libier a začali roz­mýš­ľať, ako z nápadu uro­biť obchodný model. Trans­fer­wise naplno spus­tili v roku 2011. Odvtedy cez nich kli­enti pre­viedli viac ako 100 mili­ó­nov libier. Trans­fer­wise odha­duje, že im na ban­ko­vých poplat­koch ušet­rili 3 až 5 mili­ó­nov libier.

Dnes má Trans­fer­wise nie­koľko desia­tok zamest­nan­cov, kan­ce­lá­rie v Lon­dýne, Tal­line a Čer­kasy a pod­po­ruje 23 mien.

Ak by vás zau­jí­mala bez­peč­nosť celého pro­cesu, “Robin Hood zme­nární” (Kristo Kaar­man si takto hovorí na Twit­teri) má Trans­fer­wise v UK zare­gis­tro­vaný ako finančnú inšti­tú­ciu a všetky trans­ak­cie sú kryp­to­vané podľa štan­dar­dov prie­myslu.

Star­tupu (a mimo­cho­dom, víťa­zovi Seed­campu) sa darí budo­vať dôveru nie­len u kli­en­tov, ale aj u inves­to­rov. Dnes je úspešný aj vďaka inves­to­rom ako Valar Ven­tu­res (na čele so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Pay­Palu a prvým inves­to­rom Face­bo­oku Pete­rom Thie­lom), Index Ven­tu­res, IA Ven­tu­res alebo Kima Ven­tu­res, a osob­ným inves­tí­ciám od ľudí ako David Yu (bývalý CEO Bet­fair), Xavier Niel (spo­lu­ma­ji­teľ novín Le Monde) a Max Lev­chin (ďalší spo­lu­za­kla­da­teľ Pay­Palu, ale tiež aj Yelpu a exe­cu­tive pro­du­cent filmu Ďaku­jeme, že faj­číte).

Dokopy 7,37 mili­óna ame­ric­kých dolá­rov by malo pod­po­riť nie­len roz­ši­ro­va­nie tímu, ale aj prob­lém s menami kra­jín, do kto­rých ešte len vstu­pujú a nie je v nej dosta­tok kli­en­tov, ktorí by na účty Trans­fer­wise vkla­dali potrebné pros­triedky.


Okrem rôz­nych expa­tov, digi­tál­nych nomá­dov, au-pai­riek, zahra­nič­ných štu­den­tov a ces­to­va­te­ľov vidí Trans­fer­wise naj­väčší poten­ciál v iných star­tu­poch. Preto sa ich roz­ho­dol pod­po­riť kam­pa­ňou, v rámci kto­rej tisíc európ­skych star­tu­pov malo mož­nosť využiť trans­fer do výšky 100-tisíc dolá­rov zadarmo. Vou­cher dostal na báze “first-in, first-ser­ved” aký­koľ­vek star­tup, ktorý exis­tuje menej ako dva roky a ešte nie je pou­ží­va­te­ľom Trans­fer­wise. Ak by vám ale teraz zažia­rili oči, musím vás skla­mať. Uzá­vierka kam­pane bola v máji 2013 a práve 10. apríla 2014 vypr­šala plat­nosť kupó­nov. Či sa vám napriek tomu oplatí využí­vať Trans­fer­wise namiesto bež­ných bánk, nechám už na vás.

Zdroj fotiek: Transferwise.com; inter­net

Sim Kusa­lova

Pridať komentár (0)