Tomáš Ležo­vič — Slo­vák, kto­rého vyná­lez sa postará o to, aby ti už žiadna rast­lina nezvädla

Linda Cebrová / 2. septembra 2016 / Startupy

Je tu ďalší slo­ven­ský nápad s veľ­kým poten­ciá­lom. Hodí sa do domác­ností, ale pomôcť môže aj ško­lám, kan­ce­lá­riám alebo iným mies­tam, kde je náročne udr­žať rast­liny pri živote. Chil­lio pri­chá­dza s pre­pra­co­va­ným vyná­le­zom, ktorý ťa zbaví sta­rostí a spraví z kaž­dej rast­liny auto­nómny orga­niz­mus.

Zažil si už nie­kedy ten pocit, keď ti napa­dol skvelý nápad, ale mal si obavy, či bude dosť dobrý aj v očiach ostat­ných? Toto bol aj prí­pad mla­dého pod­ni­ka­teľa Tomáša Ležo­viča z Mali­nova. Pre­ko­nal prvotné obavy a svojmu nápadu sa roz­ho­dol dať reálnu podobu a vlo­žiť do neho úsi­lie. Nápad, ktorý dostal pri­tom vychá­dzal z bež­ných situ­ácií s kto­rými sa stre­táva väč­šina z nás. Vši­mol si vo svo­jom okolí prob­lém, ktorý sa však pokú­sil pre­me­niť na pod­ni­ka­teľ­skú prí­le­ži­tosť.

ch22

Na svete je mnoho ľudí, ktorí sa pokú­šajú vypes­to­vať si vlastnú rast­linku alebo aspoň udr­žať pri živote tú, ktorú dostali do daru. Často to však skončí tak, že aj tá naj­me­nej náročná rast­lina za pár dni vyschne, pre­po­lieva sa alebo jed­no­du­cho rezig­nuje na život s tebou v jed­nom byte.

Takýto prob­lém mala aj Tomá­šova man­želka. On, ako vzorný man­žel, sa preto pokú­sil jej prob­lém vyrie­šiť a zostro­jil Chil­lio. Ide o prí­stroj, v kto­rom sa aj tá naj­ná­roč­nej­šia rast­lina stane úplne sebes­tač­nou. Chil­lio je pri­tom aj super kuchyn­ský gad­get, môžeš si v ňom vypes­to­vať krí­ček s chilli pap­rič­kami, rôzne bylinky alebo hocičo iné závislé na foto­syn­téze.

Tento vyná­lez ti umožní kon­tro­lo­vať a regu­lo­vať rast tvo­jej bylinky. Môžeš si vybrať presnú mieru vlh­kosti, vhodnú tep­lotu, množ­stvo svetla aj jeho farebný tón. Chil­lio je tak presný, že dokáže ove­riť, ako tvoja rast­lina dýcha kys­lík a vydy­chuje CO2. A čo viac, všetko budeš mať pod kon­tro­lou vďaka smart­fónu alebo web pre­hlia­daču cez špe­ciálnu sociálnu sieť pre Chil­lio.

Chil­lio sám rast­linu zavlaží a v prí­pade potreby doplní presné množ­stvo hno­jiva. Tiež auto­ma­ticky upraví svetlo aj tep­lotu. Prí­stroj dokáže kon­tro­lo­vať rast bylinky v reál­nom čase a pomo­cou kamery môžeš svoju rast­linu skon­tro­lo­vať kde­koľ­vek práve si. So svo­jím úspe­chom sa môžeš následne pochvá­liť a inšpi­ro­vať sa na sociál­nej sieti Chil­lio.

chi2

Chil­lio sa bude vyrá­bať v troch roz­diel­nych ver­ziách, podľa kaž­dého potrieb. Každý si bude môcť vybrať veľ­kosť a fun­kcie, ktoré potre­buje. Ak ink­li­nu­ješ skôr k drob­nej­ším rast­lin­kám, postačí ti aj mini ver­zia s men­ším počtom fun­kcií.

Všetko na tomto pro­jekte uro­bil Tomáš Ležo­vič svoj­po­mocne, až kým nespus­til kam­paň na Indie­gogo.

zdroj:indiegogo.com zdroj fotografií:indiegogo.com

Pridať komentár (0)