Tomáš Ležo­vič — Slo­vák, kto­ré­ho vyná­lez sa posta­rá o to, aby ti už žiad­na rast­li­na nezväd­la

Linda Cebrová / 2. septembra 2016 / Startupy

Je tu ďal­ší slo­ven­ský nápad s veľ­kým poten­ciá­lom. Hodí sa do domác­nos­tí, ale pomôcť môže aj ško­lám, kan­ce­lá­riám ale­bo iným mies­tam, kde je nároč­ne udr­žať rast­li­ny pri živo­te. Chil­lio pri­chá­dza s pre­pra­co­va­ným vyná­le­zom, kto­rý ťa zba­ví sta­ros­tí a spra­ví z kaž­dej rast­li­ny auto­nóm­ny orga­niz­mus.

Zažil si už nie­ke­dy ten pocit, keď ti napa­dol skve­lý nápad, ale mal si oba­vy, či bude dosť dob­rý aj v očiach ostat­ných? Toto bol aj prí­pad mla­dé­ho pod­ni­ka­te­ľa Tomá­ša Ležo­vi­ča z Mali­no­va. Pre­ko­nal prvot­né oba­vy a svoj­mu nápa­du sa roz­ho­dol dať reál­nu podo­bu a vlo­žiť do neho úsi­lie. Nápad, kto­rý dostal pri­tom vychá­dzal z bež­ných situ­ácií s kto­rý­mi sa stre­tá­va väč­ši­na z nás. Vši­mol si vo svo­jom oko­lí prob­lém, kto­rý sa však pokú­sil pre­me­niť na pod­ni­ka­teľ­skú prí­le­ži­tosť.

ch22

Na sve­te je mno­ho ľudí, kto­rí sa pokú­ša­jú vypes­to­vať si vlast­nú rast­lin­ku ale­bo aspoň udr­žať pri živo­te tú, kto­rú dosta­li do daru. Čas­to to však skon­čí tak, že aj tá naj­me­nej nároč­ná rast­li­na za pár dni vyschne, pre­po­lie­va sa ale­bo jed­no­du­cho rezig­nu­je na život s tebou v jed­nom byte.

Taký­to prob­lém mala aj Tomá­šo­va man­žel­ka. On, ako vzor­ný man­žel, sa pre­to pokú­sil jej prob­lém vyrie­šiť a zostro­jil Chil­lio. Ide o prí­stroj, v kto­rom sa aj tá naj­ná­roč­nej­šia rast­li­na sta­ne úpl­ne sebes­tač­nou. Chil­lio je pri­tom aj super kuchyn­ský gad­get, môžeš si v ňom vypes­to­vať krí­ček s chil­li pap­rič­ka­mi, rôz­ne bylin­ky ale­bo hoci­čo iné závis­lé na foto­syn­té­ze.

Ten­to vyná­lez ti umož­ní kon­tro­lo­vať a regu­lo­vať rast tvo­jej bylin­ky. Môžeš si vybrať pres­nú mie­ru vlh­kos­ti, vhod­nú tep­lo­tu, množ­stvo svet­la aj jeho fareb­ný tón. Chil­lio je tak pres­ný, že doká­že ove­riť, ako tvo­ja rast­li­na dýcha kys­lík a vydy­chu­je CO2. A čo viac, všet­ko budeš mať pod kon­tro­lou vďa­ka smart­fó­nu ale­bo web pre­hlia­da­ču cez špe­ciál­nu sociál­nu sieť pre Chil­lio.

Chil­lio sám rast­li­nu zavla­ží a v prí­pa­de potre­by dopl­ní pres­né množ­stvo hno­ji­va. Tiež auto­ma­tic­ky upra­ví svet­lo aj tep­lo­tu. Prí­stroj doká­že kon­tro­lo­vať rast bylin­ky v reál­nom čase a pomo­cou kame­ry môžeš svo­ju rast­li­nu skon­tro­lo­vať kde­koľ­vek prá­ve si. So svo­jím úspe­chom sa môžeš násled­ne pochvá­liť a inšpi­ro­vať sa na sociál­nej sie­ti Chil­lio.

chi2

Chil­lio sa bude vyrá­bať v troch roz­diel­nych ver­ziách, pod­ľa kaž­dé­ho potrieb. Kaž­dý si bude môcť vybrať veľ­kosť a fun­kcie, kto­ré potre­bu­je. Ak ink­li­nu­ješ skôr k drob­nej­ším rast­lin­kám, posta­čí ti aj mini ver­zia s men­ším počtom fun­kcií.

Všet­ko na tom­to pro­jek­te uro­bil Tomáš Ležo­vič svoj­po­moc­ne, až kým nespus­til kam­paň na Indie­go­go.

zdroj:indiegogo.com zdroj fotografií:indiegogo.com

Pridať komentár (0)