Tomáš Varga z GoUP: Dnes je online mar­ke­ting jed­no­značne ťahú­ňom budúc­nosti

Veronika Horváthová / 2. októbra 2016 / Rozhovory

Tomáš Varga zalo­žil online agen­túru GoUP ešte v roku 2008, keď sa ani nechy­ro­valo o tom, že sociálne siete budeme raz využí­vať ako mar­ke­tin­gový kanál. Entu­zias­ticky sle­duje všetky novinky, ktoré prejdu online sve­tom a stal sa drži­te­ľom pia­tich Google cer­ti­fi­ká­tov.

GoUP pôsobí na trhu už 8 rokov. Bolo ľahké pre­sved­čiť firmy na takýto druh pro­pa­gá­cie? 

Pre slo­ven­ské firmy éra sociál­nych sietí hro­madne ešte len začína. Veľké značky a para­doxne aj naj­menší pod­ni­ka­te­lia a star­tu­pisti ich využí­vajú dávno, stredné a malé firmy ešte len začí­najú chá­pať, že to nie je nutné zlo. A to doslova.

Čím je tento para­dox spô­so­bený?

Veľké značky potre­bujú každý pries­tor na pro­pa­gá­ciu. Maličké firmy zasa rady využijú pries­tor zadarmo. Pre zabe­hnuté stredné firmy je toto náklad navyše, pre­tože nemajú čas sa tomu veno­vať, netu­šia aký prí­nos pre sociálne siete majú a čo s nimi vôbec robiť. A toto sa teraz prudko mení.

goup

Špe­cia­li­zu­jete sa na online mar­ke­ting. Ako sa teda zme­nilo mys­le­nie firiem v oblasti mar­ke­tingu za posledné roky?

V roku 2008 bol online mar­ke­ting niečo mys­tické, čo aj tak nefun­guje, ale je to lacné. Dnes je online mar­ke­ting jed­no­značne ťahú­ňom budúc­nosti. 80% mar­ke­tin­go­vých roz­poč­tov slo­ven­ských a čes­kých firiem sme­ruje stále do kla­sic­kých „off­line“ médii, no online si dokáže uzur­po­vať stále viac. Tento trend bude pokra­čo­vať, aj keď do 2020 to určite nebude 50:50.

Spo­lie­hajú sa firmy na interný mar­ke­tin­gový tím alebo sa rad­šej obrá­tia na odbor­ní­kov z reklam­ných agen­túr?

Agen­túra je o špe­cia­li­zo­va­ných odbor­ní­koch. Naši ľudia sú špe­cia­listi na niečo: PPC-čkar nerobí copy­wri­tera a naopak. Firmy si to uve­do­mujú, a pokiaľ nemajú naozaj veľký mar­ke­tin­gový tím, zve­ria sa online agen­túre.

goup6

Mar­ke­ting je do veľ­kej miery o šta­tis­ti­kách a čís­lach. Nakoľko je teda práca v online agen­túre kre­a­tívna?

Zásadný roz­diel je výko­nový (per­for­mance) mar­ke­ting a budo­va­nie značky (bran­ding). Výko­nové kam­pane musia byť kre­a­tívne v hľa­daní spô­so­bov ako, kde a kedy oslo­viť zákaz­níka. Je to taká tech­nická kre­a­ti­vita pod­lo­žená tvr­dými čís­lami. Bran­dové kam­pane zasa rie­šia čím oslo­viť, aby to vytvo­rilo vzťah k značke. Teda onlaj­novka musí mať dobré nápady a hlavne skú­se­nosti, ale o zlaté klince tu nejde.

Roz­diel medzi gene­rá­ciami na Slo­ven­sku a ich tech­nic­kou gra­mot­nos­ťou je značný. Ako sa to odzr­kad­ľuje na mar­ke­tingu firiem?

Výrazne. Keď si uve­do­míme, že na mobile trá­vime v prie­mere 147 aktív­nych minút denne, je jasné, že aj mar­ke­tin­gové akti­vity firiem sa tomu musia pris­pô­so­biť.

goup3

Svet je v oblasti mar­ke­tingu oveľa viac pop­redu ako u nás. Máme však na Slo­ven­sku firmu, ktorá by svo­jim mar­ke­tin­gom vyni­kala nad ostat­nými?

Lidl. Doko­nale zvlád­nutý a pre­po­jený online a off­line mar­ke­ting zme­nil uva­žo­va­nie slo­ven­ských spot­re­bi­te­ľov. Zvlášť sa mi páči ich ini­cia­tíva Kuchyňa Lidla, to je krásne spo­je­nie pro­duktu s obsa­hom a amba­sa­do­rom a následné napo­je­nie na online pro­stre­die.

Minulý rok ste sa stali Pre­mier par­tne­rom Googlu, čo je naj­vyš­šia forma spo­lu­práce s Goog­lom. Čo ste museli spl­niť, aby ste toto par­tner­stvo zís­kali?

Na zís­ka­nie tohto typu par­tner­stva nie sú pevne sta­no­vené pra­vidlá, Google si nás vybral a oslo­vil, a to na základe výsled­kov kam­paní našich kli­en­tov, skú­se­ností na trhu a cel­ko­vého roz­počtu, ktorý pre kli­en­tov spra­vu­jeme.

12698409_965709820163754_5559213566891288969_o

Čo to pre vás zna­mená?

Máme pekný čer­vený badge ;) Ale hlavne špe­ciálne vzde­lá­va­nie pre našich špe­cia­lis­tov, pre vybra­ných zákaz­ní­kov máme nové služby vo ver­zii Beta, oveľa pod­rob­nej­šie a hlavne neve­rejné údaje pre plá­no­va­nie kam­paní – máme s Goog­lom oveľa užší vzťah ako štan­dardná agen­túra, z čoho ťažia hlavne naši kli­enti.

Aké chyby robia spo­loč­nosti naj­čas­tej­šie pri svo­jom online mar­ke­tingu? 

Neme­rajú výsledky, aj keď by mohli. Potom neskú­šajú roz­ši­ro­vať kam­pane, lebo neve­dia, či to má nejaký poten­ciál. Tým im ute­kajú zákaz­níci. Dru­hou výraz­nou chy­bou je, že chápu online reklamu ako náklad a nie pre­dajný kanál.

Done­dávna tu bol veľký boom blo­gov, teraz ľudia pre­chá­dzajú na videá a you­tube. Je jasné, že všetci chcú infor­má­cie hneď a čo naj­rých­lej­šie. Do kedy bude možné túto rých­losť udr­žo­vať?

Navždy. To, že sa to mení tak rýchlo je dôsle­dok rých­leho vývoja tech­no­ló­gii. Všetky trendy sú vopred známe, treba ich ale sle­do­vať. Firmy musia pocho­piť, že tla­čiť letáky a vyve­siť bill­bo­ard už dávno nestačí. Občas nie je na škodu zavo­lať svo­jej agen­túre a spý­tať sa, čo by sme ešte mohli vymys­lieť? Verte mi, online má rád výzvy a vždy má pre vás niečo nové.

goup4

Čo si teda mys­líš, že príde ďal­šie? 

Skráti sa „životný cyk­lus“ našej online prí­tom­nosti. Treba si uve­do­miť, že inter­net je na konci našej ruky. Už to nebude o hľa­daní pro­duktu alebo služby, ale o rie­šení pre aktu­álnu potrebu. Ak si Nike, nestačí byť tam, kde sa hľa­dajú tenisky, treba byť tam, kde sa hľadá beh. Člo­vek hľadá pro­dukt, treba byť tam, kde má potrebu. Nebude fun­go­vať nič, čo je vzdia­le­nej­šie ako jeden klik.

Nako­niec nám teda povedz, kto­rému trendu v oblasti online mar­ke­tingu by teraz mali firmy veno­vať zvý­šenú pozor­nosť. 

Con­tent mar­ke­tingu – tvorte obsah, tvorte niečo hod­notné pre vašich zákaz­ní­kov. Učte ich, vycho­vá­vajte, vzde­lá­vajte a bavte. Oni vás budú milo­vať.

Zdroj fotky: archív GoUP

Pridať komentár (0)