Tomáš Var­ga z GoUP: Dnes je onli­ne mar­ke­ting jed­no­znač­ne ťahú­ňom budúc­nos­ti

Veronika Horváthová / 2. októbra 2016 / Rozhovory

Tomáš Var­ga zalo­žil onli­ne agen­tú­ru GoUP ešte v roku 2008, keď sa ani nechy­ro­va­lo o tom, že sociál­ne sie­te bude­me raz využí­vať ako mar­ke­tin­go­vý kanál. Entu­zias­tic­ky sle­du­je všet­ky novin­ky, kto­ré prej­du onli­ne sve­tom a stal sa drži­te­ľom pia­tich Goog­le cer­ti­fi­ká­tov.

GoUP pôso­bí na trhu už 8 rokov. Bolo ľah­ké pre­sved­čiť fir­my na taký­to druh pro­pa­gá­cie? 

Pre slo­ven­ské fir­my éra sociál­nych sie­tí hro­mad­ne ešte len začí­na. Veľ­ké znač­ky a para­dox­ne aj naj­men­ší pod­ni­ka­te­lia a star­tu­pis­ti ich využí­va­jú dáv­no, stred­né a malé fir­my ešte len začí­na­jú chá­pať, že to nie je nut­né zlo. A to doslo­va.

Čím je ten­to para­dox spô­so­be­ný?

Veľ­ké znač­ky potre­bu­jú kaž­dý pries­tor na pro­pa­gá­ciu. Malič­ké fir­my zasa rady využi­jú pries­tor zadar­mo. Pre zabe­hnu­té stred­né fir­my je toto náklad navy­še, pre­to­že nema­jú čas sa tomu veno­vať, netu­šia aký prí­nos pre sociál­ne sie­te majú a čo s nimi vôbec robiť. A toto sa teraz prud­ko mení.

goup

Špe­cia­li­zu­je­te sa na onli­ne mar­ke­ting. Ako sa teda zme­ni­lo mys­le­nie firiem v oblas­ti mar­ke­tin­gu za posled­né roky?

V roku 2008 bol onli­ne mar­ke­ting nie­čo mys­tic­ké, čo aj tak nefun­gu­je, ale je to lac­né. Dnes je onli­ne mar­ke­ting jed­no­znač­ne ťahú­ňom budúc­nos­ti. 80% mar­ke­tin­go­vých roz­poč­tov slo­ven­ských a čes­kých firiem sme­ru­je stá­le do kla­sic­kých „off­li­ne“ médii, no onli­ne si doká­že uzur­po­vať stá­le viac. Ten­to trend bude pokra­čo­vať, aj keď do 2020 to urči­te nebu­de 50:50.

Spo­lie­ha­jú sa fir­my na inter­ný mar­ke­tin­go­vý tím ale­bo sa rad­šej obrá­tia na odbor­ní­kov z reklam­ných agen­túr?

Agen­tú­ra je o špe­cia­li­zo­va­ných odbor­ní­koch. Naši ľudia sú špe­cia­lis­ti na nie­čo: PPC-čkar nero­bí copy­wri­te­ra a naopak. Fir­my si to uve­do­mu­jú, a pokiaľ nema­jú naozaj veľ­ký mar­ke­tin­go­vý tím, zve­ria sa onli­ne agen­tú­re.

goup6

Mar­ke­ting je do veľ­kej mie­ry o šta­tis­ti­kách a čís­lach. Nakoľ­ko je teda prá­ca v onli­ne agen­tú­re kre­a­tív­na?

Zásad­ný roz­diel je výko­no­vý (per­for­man­ce) mar­ke­ting a budo­va­nie znač­ky (bran­ding). Výko­no­vé kam­pa­ne musia byť kre­a­tív­ne v hľa­da­ní spô­so­bov ako, kde a kedy oslo­viť zákaz­ní­ka. Je to taká tech­nic­ká kre­a­ti­vi­ta pod­lo­že­ná tvr­dý­mi čís­la­mi. Bran­do­vé kam­pa­ne zasa rie­šia čím oslo­viť, aby to vytvo­ri­lo vzťah k znač­ke. Teda onlaj­nov­ka musí mať dob­ré nápa­dy a hlav­ne skú­se­nos­ti, ale o zla­té klin­ce tu nej­de.

Roz­diel medzi gene­rá­cia­mi na Slo­ven­sku a ich tech­nic­kou gra­mot­nos­ťou je znač­ný. Ako sa to odzr­kad­ľu­je na mar­ke­tin­gu firiem?

Výraz­ne. Keď si uve­do­mí­me, že na mobi­le trá­vi­me v prie­me­re 147 aktív­nych minút den­ne, je jas­né, že aj mar­ke­tin­go­vé akti­vi­ty firiem sa tomu musia pris­pô­so­biť.

goup3

Svet je v oblas­ti mar­ke­tin­gu ove­ľa viac pop­re­du ako u nás. Máme však na Slo­ven­sku fir­mu, kto­rá by svo­jim mar­ke­tin­gom vyni­ka­la nad ostat­ný­mi?

Lidl. Doko­na­le zvlád­nu­tý a pre­po­je­ný onli­ne a off­li­ne mar­ke­ting zme­nil uva­žo­va­nie slo­ven­ských spot­re­bi­te­ľov. Zvlášť sa mi páči ich ini­cia­tí­va Kuchy­ňa Lid­la, to je krás­ne spo­je­nie pro­duk­tu s obsa­hom a amba­sa­do­rom a násled­né napo­je­nie na onli­ne pro­stre­die.

Minu­lý rok ste sa sta­li Pre­mier par­tne­rom Goog­lu, čo je naj­vyš­šia for­ma spo­lu­prá­ce s Goog­lom. Čo ste muse­li spl­niť, aby ste toto par­tner­stvo zís­ka­li?

Na zís­ka­nie toh­to typu par­tner­stva nie sú pev­ne sta­no­ve­né pra­vid­lá, Goog­le si nás vybral a oslo­vil, a to na zákla­de výsled­kov kam­pa­ní našich kli­en­tov, skú­se­nos­tí na trhu a cel­ko­vé­ho roz­poč­tu, kto­rý pre kli­en­tov spra­vu­je­me.

12698409_965709820163754_5559213566891288969_o

Čo to pre vás zna­me­ná?

Máme pek­ný čer­ve­ný bad­ge ;) Ale hlav­ne špe­ciál­ne vzde­lá­va­nie pre našich špe­cia­lis­tov, pre vybra­ných zákaz­ní­kov máme nové služ­by vo ver­zii Beta, ove­ľa pod­rob­nej­šie a hlav­ne neve­rej­né úda­je pre plá­no­va­nie kam­pa­ní – máme s Goog­lom ove­ľa užší vzťah ako štan­dard­ná agen­tú­ra, z čoho ťažia hlav­ne naši kli­en­ti.

Aké chy­by robia spo­loč­nos­ti naj­čas­tej­šie pri svo­jom onli­ne mar­ke­tin­gu? 

Neme­ra­jú výsled­ky, aj keď by moh­li. Potom neskú­ša­jú roz­ši­ro­vať kam­pa­ne, lebo neve­dia, či to má neja­ký poten­ciál. Tým im ute­ka­jú zákaz­ní­ci. Dru­hou výraz­nou chy­bou je, že chá­pu onli­ne rekla­mu ako náklad a nie pre­daj­ný kanál.

Done­dáv­na tu bol veľ­ký boom blo­gov, teraz ľudia pre­chá­dza­jú na videá a you­tu­be. Je jas­né, že všet­ci chcú infor­má­cie hneď a čo naj­rých­lej­šie. Do kedy bude mož­né túto rých­losť udr­žo­vať?

Navž­dy. To, že sa to mení tak rých­lo je dôsle­dok rých­le­ho vývo­ja tech­no­ló­gii. Všet­ky tren­dy sú vopred zná­me, tre­ba ich ale sle­do­vať. Fir­my musia pocho­piť, že tla­čiť letá­ky a vyve­siť bill­bo­ard už dáv­no nesta­čí. Občas nie je na ško­du zavo­lať svo­jej agen­tú­re a spý­tať sa, čo by sme ešte moh­li vymys­lieť? Ver­te mi, onli­ne má rád výzvy a vždy má pre vás nie­čo nové.

goup4

Čo si teda mys­líš, že prí­de ďal­šie? 

Skrá­ti sa „život­ný cyk­lus“ našej onli­ne prí­tom­nos­ti. Tre­ba si uve­do­miť, že inter­net je na kon­ci našej ruky. Už to nebu­de o hľa­da­ní pro­duk­tu ale­bo služ­by, ale o rie­še­ní pre aktu­ál­nu potre­bu. Ak si Nike, nesta­čí byť tam, kde sa hľa­da­jú tenis­ky, tre­ba byť tam, kde sa hľa­dá beh. Člo­vek hľa­dá pro­dukt, tre­ba byť tam, kde má potre­bu. Nebu­de fun­go­vať nič, čo je vzdia­le­nej­šie ako jeden klik.

Nako­niec nám teda povedz, kto­ré­mu tren­du v oblas­ti onli­ne mar­ke­tin­gu by teraz mali fir­my veno­vať zvý­še­nú pozor­nosť. 

Con­tent mar­ke­tin­gu – tvor­te obsah, tvor­te nie­čo hod­not­né pre vašich zákaz­ní­kov. Učte ich, vycho­vá­vaj­te, vzde­lá­vaj­te a bav­te. Oni vás budú milo­vať.

Zdroj fot­ky: archív GoUP

Pridať komentár (0)