Z nuly do sve­ta: Slo­ven­skú apli­ká­ciu Pro­fi­fox pou­ží­va celý svet!

Martin Bohunický / 11. februára 2016 / Rozhovory

Pro­fi­fox sme v roz­ho­vo­re vyspo­ve­da­li nie­koľ­ko mesia­cov doza­du. Spo­loč­nos­ti sa však darí a veľa vecí sa v prie­be­hu času zme­nil. Lep­šie pove­da­né, posu­nu­lo dopre­du. O úspeš­ných začiat­koch nám poroz­prá­val samot­ný CEO Tomáš Voj­tek.

Tomáš, v máji minu­lé­ho roku vyšiel na Star­ti­tup o vás prvý člá­nok. Vte­dy ste prá­ve dokon­čo­va­li inves­tí­ciu od Neulo­gy Ven­tu­res, ráta­li prvých 20 000 down­lo­adov a roz­ši­ro­va­li apli­ká­ciu o nové plat­for­my. Kde sa dnes Pro­fi­fox nachá­dza a koľ­ko nových pou­ží­va­te­ľov sa vám odvte­dy poda­ri­lo onbo­ar­do­vať?

Od mája sme pri­da­li ďal­ších tak­mer 9 000 stia­hnu­tí ale čo je dôle­ži­tej­šie, poda­ri­lo sa nám roz­be­hnúť nie­koľ­ko pilot­ných nasa­de­ní v nad­ná­rod­ných výrob­ných spo­loč­nos­tiach, kto­rým naše rie­še­nie má pri­orit­ne pomá­hať.
Dá sa teda o Pro­fi­fox pove­dať, že sa jed­ná o vali­do­va­ný pro­dukt, kto­rý si našiel svo­ju kli­en­te­lu?

Čo sa týka jed­not­liv­com, mys­lím si, že áno. Vali­dá­cia vo výrob­ných spo­loč­nos­tiach ešte pokra­ču­je, ale zatiaľ s pozi­tív­nym ohla­som a vidí­me, že ľudia v tých­to fir­mách o nás majú záu­jem a rie­ši­me skôr tech­nic­ké detai­ly a nové fun­kcie.

Profifox
Mať pro­dukt sťa­ho­va­ný a pou­ží­va­ný po celom sve­te od Nemec­ka, Thaj­ska, Indo­né­ziu až po USA je úspech. Kto­rá kra­ji­na momen­tál­ne vytvá­ra naj­viac down­lo­adov?

Momen­tál­ne z pohľa­du jed­not­liv­cov je USA. Čo sa týka firem­né­ho nasa­dzo­va­nia, tu je to Slo­ven­sko a postu­pu­je­me sme­rom do Čes­kej repub­li­ky, keď­že tam prí­stup ku kli­en­tom úpl­ne iný a nedá sa robiť maso­vo.
Pre­čo si mys­líš, že tomu tak je? Máte tam sil­nej­ší mar­ke­ting?

Áno, mar­ke­tin­go­vé kaná­ly sú nasta­ve­né pri­orit­ne na USA, kde si aj inšta­lá­cie držia sta­bil­né hod­no­ty on-boar­ding pro­ce­su. Skú­ša­li sme naprí­klad aj Čínu, ale pod­ľa čísel to vyze­ra­lo, že tam žije kopec botov, kto­rí apli­ká­ciu stiah­li a nikdy neza­ča­li pou­ží­vať.
Aký bol naj­dô­le­ži­tej­ší feed­back, kto­rý ste dosta­li od svo­jich prvých pou­ží­va­te­ľov?

Naj­dô­le­ži­tej­ší feed­back bol ten pozi­tív­ny, keď nám napí­sal nie­kto, že má rád našu apku a pomá­ha mu. To je to čo nás hna­lo a stá­le ženie dopre­du. Na dru­hej stra­ne nega­tív­ny feed­back je zame­ra­ný hlav­ne na chý­ba­jú­cu fun­kci­ona­li­tu, a ten využí­va­me na vytvá­ra­nie zozna­mu fun­kcií, kto­ré chce­me pri­dať a ďalej o nich komu­ni­ku­je­me s naši­mi firem­ný­mi kli­ent­mi.


Ako vní­maš kon­ku­ren­ciu v tom­to seg­men­te? Ďale­ko hľa­dať nemu­sí­me, zober­me si rov­no také­ho gigan­ta akým je Slack. V čom je lep­ší, resp. hor­ší?

Slack v prvom rade nie je naša kon­ku­ren­cia, a je zame­ra­ný na zefek­tív­ne­nie komu­ni­ká­cie vo fir­mách. Naša kon­ku­ren­cia je skôr vo for­me Exce­lu ale­bo naozaj veľ­kých kor­po­rát­nych rie­še­ní, či už vytvo­re­ných na mie­ru ale­bo iných. Ale aj tie prob­le­ma­ti­ku ria­de­nia úloh a akcií vo výrob­nom seg­men­te rie­šia len veľ­mi okra­jo­vo a vôbec nebe­rú do úva­hy naprí­klad mobil­né zaria­de­nia.

Slack je pre­to pre nás skôr vzo­rom, ako sa dopra­co­vať k také­mu úspe­chu aký majú oni. V budúc­nos­ti bude­me hľa­dať aj spô­so­by ako sa pre­po­jiť s ich sys­té­mom, ako aj množ­stvom iných. Nakoľ­ko si mys­lím, že budúc­nosť je prá­ve v integ­rá­cii sa so všet­kým čo sa dá a pre­pá­ja­ní dát.

Profifox funkcie

S prí­le­vom ven­tu­re kapi­tá­lu ste pred­po­kla­dám roz­ši­ro­va­li aj svoj tím. Koľ­ko vás v súčas­nos­ti je a kto je tým naj­dô­le­ži­tej­ším zamest­nan­com, na kto­rom to sto­jí ma padá? ☺

Momen­tál­ne nás je 7. Nemô­žem pove­dať, že by sme mali nie­ko­ho na kom to celé sto­jí a padá. Z pohľa­du vývo­ja, cha­la­ni sú naozaj vše­stran­ní a doká­žu sa navzá­jom zastú­piť a z pohľa­du pre­da­ja sme pri­bra­li skú­se­né­ho sales mana­žé­ra, pre­to už ani na túto akti­vi­tu nie som sám a tým pádom sa vie­me zastú­piť a už ani cho­ro­ba ale­bo iný prob­lém nás neroz­ho­dí a neza­brz­dí.
Stá­le pla­tí, že do mar­ke­tin­gu ide 70% vašich zdro­jov? U väč­ši­ny star­tu­pov ide pod­stat­ná časť peňa­zí okrem nákla­dov na zamest­nan­cov prá­ve na clou­do­vé rie­še­nia, ako je tomu u vás?

Toto nepla­tí, keď­že sme pre­hod­no­co­va­li našu mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu na zákla­de výsled­kov a tým pádom sme aj zní­ži­li finanč­nú nároč­nosť. Našťas­tie sme si vybra­li dob­ré­ho clou­do­vé­ho posky­to­va­te­ľa, kto­rý má aj prog­ra­my pre star­tu­py a tým pádom nám dotu­je služ­by, kto­ré využí­va­me. Samoz­rej­me hovo­rím o Win­do­ws Azu­re od Mic­ro­sof­tu. Pre­to hlav­ne v počia­toč­nej fáze nemu­sí­me rie­šiť nákla­dy na back-end.

Via­ce­ré slo­ven­ské star­tu­py nám do redak­cie pra­vi­del­ne píšu a pýta­jú sa nás, na čom majú vysta­vať svoj back-end a čo bude pre nich naje­fek­tív­nej­šia voľ­ba. Čo by si im odpo­ru­čil?

Zále­ží, čo robia. V tom štan­dard­nom spek­tre urči­te Win­do­ws Azu­re. Hlav­ne kvô­li bez­peč­nos­ti, sta­bi­li­te a ponú­ka­ným služ­bám. Ceno­vo sa držia tak aby nebo­li drah­ší, ako kon­ku­ren­cia, mys­lím, že v tej­to oblas­ti zvá­dza­jú všet­ky cloud plat­for­my tvr­dý kon­ku­renč­ný boj ☺ Neho­vo­riac o pod­po­re Star­tu­pov cez Bizs­park, kde star­tup prvé tri roky nemu­sí rie­šiť licen­cie na soft­wa­re a auto­ma­tic­ky má aj Azu­re doto­va­ný urči­tou čias­t­kou.

Pre­čo pod­ľa teba viac ako polo­vi­ca nových star­tu­pov v BizS­par­ku pou­ží­va Azu­re?

Pod­ľa mňa je to via­ce­ro fak­to­rov. Prvým je urči­te to, že auto­ma­tic­ky kaž­dý BizS­par­kis­ta dostá­va 150 dolá­rov mesač­ne na pre­vádz­ku Azu­re slu­žieb, čo pokry­je počia­toč­né nákla­dy počas vývo­ja úpl­ne v poho­de. Táto pod­po­ra však môže dosiah­nuť až 10 000 USD na mesiac, ak je star­tup schvá­le­ný do BizS­park plus prog­ra­mu, ako sa to poda­ri­lo nám.

Dru­hým fak­to­rom je urči­te jed­no­du­chá integ­rá­cia s iný­mi služ­ba­mi, ako je Visu­al stu­dio onli­ne a podob­ne. A tre­tím fak­to­rom je samot­ný Azu­re, že ponú­ka služ­by, kto­ré sa jed­no­du­cho spra­vu­jú, vytvá­ra­jú a šká­lu­jú v sta­bil­nom a bez­peč­nom pries­to­re vhod­nom aj pre firem­né apli­ká­cie.


Akú rolu zohral kre­dit, kto­rý ste od Mic­ro­sof­tu na Azu­re dosta­li?

Urči­te nám pomo­hol pri vývo­ji a pre­vádz­ke náš­ho rie­še­nia. Tým, že nemu­sí­me rie­šiť, koľ­ko čo sto­jí, si môže­me vyskú­šať rôz­ne nasta­ve­nia, dedi­ko­va­né ser­ve­ry a nájsť to, čo naj­lep­šie fun­gu­je pre naše apli­ká­cie. Robiť záťa­žo­vé tes­ty a podob­ne.
Pokiaľ dob­re viem, tak rov­na­ko kre­dit posky­tu­je aj Goog­le pre svoj App engi­ne, no je prob­le­ma­tic­kej­šie sa k nemu dostať. Pre­zraď mi pre­to, ako sa vám poda­ri­lo nakon­tak­to­vať na Mic­ro­soft a zís­kať ho?

Zís­kať základ­ný kre­dit a ďal­šie bene­fi­ty cez BizS­park môže kaž­dá spo­loč­nosť a pro­jekt, kto­rý nie je star­ší ako 3 roky a sta­čí sa zare­gis­tro­vať. Pre účasť na BizS­park plus je nut­né byť nomi­no­va­ný pria­mo Mic­ro­sof­tom, v našom prí­pa­de slo­ven­ským. Dob­rá sprá­va je, že cha­la­ni zo slo­ven­ské­ho MS sú aktív­ni a radi pomô­žu. Ja som ich tiež spoz­nal cez pred­náš­ky a akcie, kto­ré orga­ni­zo­va­li. Pomoh­li nám aj s množ­stvom tech­nic­kých otá­zok a prob­lé­mov, nasme­ro­va­li dob­re mie­re­ný­mi rada­mi na správ­nu ces­tu. Čiže netre­ba sa báť poroz­prá­vať sa na pred­náš­kach a akciách so zástup­ca­mi MS, a som si istý, že radi pomô­žu a nasme­ru­jú na tú správ­nu ces­tu aj iných.

Keď už pro­jekt má za sebou neja­kú vali­dá­ciu, má trak­ciu a je to funkč­né rie­še­nie, tak ho urči­te nomi­nu­jú na BizS­park plus.

Profifox
V čom majú pod­ľa teba slo­ven­ské star­tu­py naj­väč­ší prob­lém. Je to sales ale­bo pro­dukt?

Osob­ne si mys­lím, že slo­ven­ské star­tu­py majú tri kom­pli­ká­cie. Prvá je vše­obec­ná pre všet­ky star­tu­py, vrá­ta­ne nás a to je pre­daj, nájsť zákaz­ní­kov a ďalej zväč­šo­vať pre­da­je. Dru­hým je pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku, kto­ré samo o sebe je nároč­né a mám pocit, že kaž­dým rokom je to zlo­ži­tej­šie (pod­ni­kám od roku 2012, čiže hod­no­tím posled­né 3 roky). Tre­tím je to, že na Slo­ven­sku máme ešte len prvú gene­rá­ciu star­tu­pov a tým pádom aj eko­sys­tém sa ešte len vytvá­ra. Verím však, že mini­mál­ne posled­né dve kom­pli­ká­cie budú z roka na rok men­šie, až zmiz­nú.
Pro­fi­fox je jas­ným dôka­zom toho, že aj z Košíc sa dá exe­ku­ovať sve­to­vý biz­nis. Ako dnes teda vyze­rá star­tu­po­vá scé­na v Koši­ciach?

Neviem, či som vhod­ný na zod­po­ve­da­nie tej­to otáz­ky, keď­že my sme ju cel­kom obiš­li. Viem, že neja­ké akti­vi­ty tu sú, ale zatiaľ len v plien­kach sto­ja­ce na nie­koľ­kých nad­šen­coch. Uvi­dí­me, či sa to bude roz­ví­jať a akým sme­rom.
Kto je slo­ven­skou IT osob­nos­ťou, kto­rú si naj­viac vážiš a uzná­vaš?

Naj­viac ma zatiaľ oslo­vil Michal Tru­ban z Web­sup­por­tu.
Tvoj záve­reč­ný odkaz mla­dým Koši­ča­nom a čita­te­ľom Star­ti­tup?
Urči­te, aby sa nevzdá­va­li pri pre­káž­kach a sna­ži­li si vali­do­vať už myš­lien­ku u poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov. Tak pre­dí­du prob­lé­mom v budúc­nos­ti.

Zdroj foto­gra­fií: pro­fi­fox

Pridať komentár (0)