Z nuly do sveta: Slo­ven­skú apli­ká­ciu Pro­fi­fox pou­žíva celý svet!

Martin Bohunický / 11. februára 2016 / Rozhovory

Pro­fi­fox sme v roz­ho­vore vyspo­ve­dali nie­koľko mesia­cov dozadu. Spo­loč­nosti sa však darí a veľa vecí sa v prie­behu času zme­nil. Lep­šie pove­dané, posu­nulo dopredu. O úspeš­ných začiat­koch nám poroz­prá­val samotný CEO Tomáš Voj­tek.

Tomáš, v máji minu­lého roku vyšiel na Star­ti­tup o vás prvý člá­nok. Vtedy ste práve dokon­čo­vali inves­tí­ciu od Neulogy Ven­tu­res, rátali prvých 20 000 down­lo­adov a roz­ši­ro­vali apli­ká­ciu o nové plat­formy. Kde sa dnes Pro­fi­fox nachá­dza a koľko nových pou­ží­va­te­ľov sa vám odvtedy poda­rilo onbo­ar­do­vať?

Od mája sme pri­dali ďal­ších tak­mer 9 000 stia­hnutí ale čo je dôle­ži­tej­šie, poda­rilo sa nám roz­be­hnúť nie­koľko pilot­ných nasa­dení v nad­ná­rod­ných výrob­ných spo­loč­nos­tiach, kto­rým naše rie­še­nie má pri­oritne pomá­hať.
Dá sa teda o Pro­fi­fox pove­dať, že sa jedná o vali­do­vaný pro­dukt, ktorý si našiel svoju kli­en­telu?

Čo sa týka jed­not­liv­com, mys­lím si, že áno. Vali­dá­cia vo výrob­ných spo­loč­nos­tiach ešte pokra­čuje, ale zatiaľ s pozi­tív­nym ohla­som a vidíme, že ľudia v týchto fir­mách o nás majú záu­jem a rie­šime skôr tech­nické detaily a nové fun­kcie.

Profifox
Mať pro­dukt sťa­ho­vaný a pou­ží­vaný po celom svete od Nemecka, Thaj­ska, Indo­né­ziu až po USA je úspech. Ktorá kra­jina momen­tálne vytvára naj­viac down­lo­adov?

Momen­tálne z pohľadu jed­not­liv­cov je USA. Čo sa týka firem­ného nasa­dzo­va­nia, tu je to Slo­ven­sko a postu­pu­jeme sme­rom do Čes­kej repub­liky, keďže tam prí­stup ku kli­en­tom úplne iný a nedá sa robiť masovo.
Prečo si mys­líš, že tomu tak je? Máte tam sil­nejší mar­ke­ting?

Áno, mar­ke­tin­gové kanály sú nasta­vené pri­oritne na USA, kde si aj inšta­lá­cie držia sta­bilné hod­noty on-boar­ding pro­cesu. Skú­šali sme naprí­klad aj Čínu, ale podľa čísel to vyze­ralo, že tam žije kopec botov, ktorí apli­ká­ciu stiahli a nikdy neza­čali pou­ží­vať.
Aký bol naj­dô­le­ži­tejší feed­back, ktorý ste dostali od svo­jich prvých pou­ží­va­te­ľov?

Naj­dô­le­ži­tejší feed­back bol ten pozi­tívny, keď nám napí­sal nie­kto, že má rád našu apku a pomáha mu. To je to čo nás hnalo a stále ženie dopredu. Na dru­hej strane nega­tívny feed­back je zame­raný hlavne na chý­ba­júcu fun­kci­ona­litu, a ten využí­vame na vytvá­ra­nie zoznamu fun­kcií, ktoré chceme pri­dať a ďalej o nich komu­ni­ku­jeme s našimi firem­nými kli­entmi.


Ako vní­maš kon­ku­ren­ciu v tomto seg­mente? Ďaleko hľa­dať nemu­síme, zoberme si rovno takého giganta akým je Slack. V čom je lepší, resp. horší?

Slack v prvom rade nie je naša kon­ku­ren­cia, a je zame­raný na zefek­tív­ne­nie komu­ni­ká­cie vo fir­mách. Naša kon­ku­ren­cia je skôr vo forme Excelu alebo naozaj veľ­kých kor­po­rát­nych rie­šení, či už vytvo­re­ných na mieru alebo iných. Ale aj tie prob­le­ma­tiku ria­de­nia úloh a akcií vo výrob­nom seg­mente rie­šia len veľmi okra­jovo a vôbec neberú do úvahy naprí­klad mobilné zaria­de­nia.

Slack je preto pre nás skôr vzo­rom, ako sa dopra­co­vať k takému úspe­chu aký majú oni. V budúc­nosti budeme hľa­dať aj spô­soby ako sa pre­po­jiť s ich sys­té­mom, ako aj množ­stvom iných. Nakoľko si mys­lím, že budúc­nosť je práve v integ­rá­cii sa so všet­kým čo sa dá a pre­pá­janí dát.

Profifox funkcie

S prí­le­vom ven­ture kapi­tálu ste pred­po­kla­dám roz­ši­ro­vali aj svoj tím. Koľko vás v súčas­nosti je a kto je tým naj­dô­le­ži­tej­ším zamest­nan­com, na kto­rom to stojí ma padá? ☺

Momen­tálne nás je 7. Nemô­žem pove­dať, že by sme mali nie­koho na kom to celé stojí a padá. Z pohľadu vývoja, cha­lani sú naozaj vše­stranní a dokážu sa navzá­jom zastú­piť a z pohľadu pre­daja sme pri­brali skú­se­ného sales mana­žéra, preto už ani na túto akti­vitu nie som sám a tým pádom sa vieme zastú­piť a už ani cho­roba alebo iný prob­lém nás neroz­hodí a neza­brzdí.
Stále platí, že do mar­ke­tingu ide 70% vašich zdro­jov? U väč­šiny star­tu­pov ide pod­statná časť peňazí okrem nákla­dov na zamest­nan­cov práve na clou­dové rie­še­nia, ako je tomu u vás?

Toto neplatí, keďže sme pre­hod­no­co­vali našu mar­ke­tin­govú stra­té­giu na základe výsled­kov a tým pádom sme aj zní­žili finančnú nároč­nosť. Našťas­tie sme si vybrali dob­rého clou­do­vého posky­to­va­teľa, ktorý má aj prog­ramy pre star­tupy a tým pádom nám dotuje služby, ktoré využí­vame. Samoz­rejme hovo­rím o Win­dows Azure od Mic­ro­softu. Preto hlavne v počia­toč­nej fáze nemu­síme rie­šiť náklady na back-end.

Via­ceré slo­ven­ské star­tupy nám do redak­cie pra­vi­delne píšu a pýtajú sa nás, na čom majú vysta­vať svoj back-end a čo bude pre nich naje­fek­tív­nej­šia voľba. Čo by si im odpo­ru­čil?

Záleží, čo robia. V tom štan­dard­nom spek­tre určite Win­dows Azure. Hlavne kvôli bez­peč­nosti, sta­bi­lite a ponú­ka­ným služ­bám. Cenovo sa držia tak aby neboli drahší, ako kon­ku­ren­cia, mys­lím, že v tejto oblasti zvá­dzajú všetky cloud plat­formy tvrdý kon­ku­renčný boj ☺ Neho­vo­riac o pod­pore Star­tu­pov cez Bizs­park, kde star­tup prvé tri roky nemusí rie­šiť licen­cie na soft­ware a auto­ma­ticky má aj Azure doto­vaný urči­tou čias­t­kou.

Prečo podľa teba viac ako polo­vica nových star­tu­pov v BizS­parku pou­žíva Azure?

Podľa mňa je to via­cero fak­to­rov. Prvým je určite to, že auto­ma­ticky každý BizS­par­kista dostáva 150 dolá­rov mesačne na pre­vádzku Azure slu­žieb, čo pokryje počia­točné náklady počas vývoja úplne v pohode. Táto pod­pora však môže dosiah­nuť až 10 000 USD na mesiac, ak je star­tup schvá­lený do BizS­park plus prog­ramu, ako sa to poda­rilo nám.

Dru­hým fak­to­rom je určite jed­no­du­chá integ­rá­cia s inými služ­bami, ako je Visual stu­dio online a podobne. A tre­tím fak­to­rom je samotný Azure, že ponúka služby, ktoré sa jed­no­du­cho spra­vujú, vytvá­rajú a šká­lujú v sta­bil­nom a bez­peč­nom pries­tore vhod­nom aj pre firemné apli­ká­cie.


Akú rolu zohral kre­dit, ktorý ste od Mic­ro­softu na Azure dostali?

Určite nám pomo­hol pri vývoji a pre­vádzke nášho rie­še­nia. Tým, že nemu­síme rie­šiť, koľko čo stojí, si môžeme vyskú­šať rôzne nasta­ve­nia, dedi­ko­vané ser­very a nájsť to, čo naj­lep­šie fun­guje pre naše apli­ká­cie. Robiť záťa­žové testy a podobne.
Pokiaľ dobre viem, tak rov­nako kre­dit posky­tuje aj Google pre svoj App engine, no je prob­le­ma­tic­kej­šie sa k nemu dostať. Pre­zraď mi preto, ako sa vám poda­rilo nakon­tak­to­vať na Mic­ro­soft a zís­kať ho?

Zís­kať základný kre­dit a ďal­šie bene­fity cez BizS­park môže každá spo­loč­nosť a pro­jekt, ktorý nie je starší ako 3 roky a stačí sa zare­gis­tro­vať. Pre účasť na BizS­park plus je nutné byť nomi­no­vaný priamo Mic­ro­sof­tom, v našom prí­pade slo­ven­ským. Dobrá správa je, že cha­lani zo slo­ven­ského MS sú aktívni a radi pomôžu. Ja som ich tiež spoz­nal cez pred­nášky a akcie, ktoré orga­ni­zo­vali. Pomohli nám aj s množ­stvom tech­nic­kých otá­zok a prob­lé­mov, nasme­ro­vali dobre mie­re­nými radami na správnu cestu. Čiže netreba sa báť poroz­prá­vať sa na pred­náš­kach a akciách so zástup­cami MS, a som si istý, že radi pomôžu a nasme­rujú na tú správnu cestu aj iných.

Keď už pro­jekt má za sebou nejakú vali­dá­ciu, má trak­ciu a je to funkčné rie­še­nie, tak ho určite nomi­nujú na BizS­park plus.

Profifox
V čom majú podľa teba slo­ven­ské star­tupy naj­väčší prob­lém. Je to sales alebo pro­dukt?

Osobne si mys­lím, že slo­ven­ské star­tupy majú tri kom­pli­ká­cie. Prvá je vše­obecná pre všetky star­tupy, vrá­tane nás a to je pre­daj, nájsť zákaz­ní­kov a ďalej zväč­šo­vať pre­daje. Dru­hým je pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku, ktoré samo o sebe je náročné a mám pocit, že kaž­dým rokom je to zlo­ži­tej­šie (pod­ni­kám od roku 2012, čiže hod­no­tím posledné 3 roky). Tre­tím je to, že na Slo­ven­sku máme ešte len prvú gene­rá­ciu star­tu­pov a tým pádom aj eko­sys­tém sa ešte len vytvára. Verím však, že mini­málne posledné dve kom­pli­ká­cie budú z roka na rok men­šie, až zmiznú.
Pro­fi­fox je jas­ným dôka­zom toho, že aj z Košíc sa dá exe­ku­ovať sve­tový biz­nis. Ako dnes teda vyzerá star­tu­pová scéna v Koši­ciach?

Neviem, či som vhodný na zod­po­ve­da­nie tejto otázky, keďže my sme ju cel­kom obišli. Viem, že nejaké akti­vity tu sú, ale zatiaľ len v plien­kach sto­jace na nie­koľ­kých nad­šen­coch. Uvi­díme, či sa to bude roz­ví­jať a akým sme­rom.
Kto je slo­ven­skou IT osob­nos­ťou, ktorú si naj­viac vážiš a uzná­vaš?

Naj­viac ma zatiaľ oslo­vil Michal Tru­ban z Web­sup­portu.
Tvoj záve­rečný odkaz mla­dým Koši­ča­nom a čita­te­ľom Star­ti­tup?
Určite, aby sa nevzdá­vali pri pre­káž­kach a sna­žili si vali­do­vať už myš­lienku u poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov. Tak pre­dídu prob­lé­mom v budúc­nosti.

Zdroj foto­gra­fií: pro­fi­fox

Pridať komentár (0)