Too Good To Go — apli­ká­cia, ktorá bojuje proti plyt­va­niu jed­lom

Martina Horváthová / 18. augusta 2016 / Eko

Roz­mýš­ľal si nie­kedy nad tým, čo sa deje s jed­lom v reštau­rá­ciách či iných stra­vo­va­cích zaria­de­niach po záve­reč­nej? Vo väč­šine prí­pa­dov končí v koši. Tejto apli­ká­cii sa to ale nepáči.

Keď si pred­sta­víš, koľko reštau­rá­cií je len v Bra­ti­slave a koľko jedla môžu denne vyho­diť, zatočí sa ti hlava. Ročne to je nie­koľko ton kva­lit­ného jedla vhod­ného na spot­rebu.

Prob­le­ma­tika plyt­va­nia jedla trá­pila dvoch lon­dýn­ča­nov Chrisa Wil­sona a Jamieho Crum­mieho, ktorí pred­sta­vili apli­ká­ciu Too Good To Go. Appka umož­ňuje objed­nať si pre seba alebo pre ľudí v núdzi por­ciu jedla, ktorá by bola za iných okol­ností vyho­dená.

10399001_793881850717760_5209571680576996325_n

Hlav­nou moti­vá­ciou zakla­da­te­ľov tohto food star­tupu neboli zisky, ale pomoc svetu z eko­lo­gic­kého hľa­diska. Podľa šta­tis­tík vyho­dia brit­ské reštau­rá­cie okolo 600 000 ton jedla. Práve toto vyho­dené jedlo by mohlo plno­hod­notne poslú­žiť nie­len ľuďom v núdzi. Ďal­ším fak­to­rom je ušet­re­nie veľ­kej časti peňazí.

Plyt­va­nie jed­lom je jeden z najh­lú­pej­ších prob­lé­mov sveta. V Bri­tá­nií je asi milión ľudí, ktorí sú závislí na jedle z potra­vi­no­vých bánk. Je to jed­no­du­chá rov­nica: mili­óny ton vyho­de­ného jedla x mili­óny ľudí v núdzi = dva prob­lémy, na rie­še­nie kto­rých dote­raz nikto nepri­šiel. Smiešne čo?

12961518_802002339905711_1246898970983039184_n

Prob­lém je celo­sve­tový a apli­ká­cia Too Good To Go má záu­jem túto situ­áciu zlep­šiť, ide­álne úplne vyrie­šiť. Fun­guje to na jed­no­du­chom prin­cípe. Reštau­rá­cia, bis­tro, či iná gas­trop­re­vádzka sprí­stupní ľuďom také jedlo, ktoré by za iných okol­ností vyho­dili. Uží­va­teľ pomo­cou apli­ká­cie nájde pod­nik, kúpi si vybranú por­ciu jedla, ktorá je v ponuke a kúpi ju za polo­vicu pôvod­nej ceny, čo sa pohy­buje okolo troch libier.

Objed­návky sa pri­jí­majú v časoch medzi obe­dom a veče­rou, alebo po zatvá­ra­cej dobe, teda v čase, kedy už vedia, že jedlo zákaz­ní­kovi nepre­dajú. Nasle­duje zaba­le­nie por­cie do eko­lo­gic­kého boxu vyro­be­ného z cuk­ro­vej trs­tiny. Ak ale uží­va­teľ nemá chuť na nič pre seba a chce zaspá­vať s dob­rým poci­tom, môže pomôcť nie­komu v núdzi.

13580471_846942245411720_1583531930379695343_o

To, aký môže mať vplyv tento pro­jekt na celo­sve­tový prob­lém – hlad, asi ani nemu­síme rozo­be­rať. K dosia­hnu­tiu takýchto výsled­kov však čaká cha­la­nov ešte veľmi veľa práce. Appka je zatiaľ dostupná len v nie­koľ­kých kra­ji­nách, a to kon­krétne Veľká Bri­tá­nia, Dán­sko, Nór­sko, Nemecko, Fran­cúz­sko a Švaj­čiar­sko.

Ďal­ším “kame­ňom úrazu” sú veľké pod­niky, u kto­rých sa nestre­tá­vajú s veľ­kou pod­po­rou. Avšak aj veľké pod­niky a gas­tro sku­piny majú záu­jem byť čoraz viac ecof­riendly. Poten­ciál pro­jektu je obrov­ský a bude určite zau­jí­mavé sle­do­vať ako sa budú vyví­jať ďalej.

13590478_847271502045461_409836351999034109_n

Ak žiješ v nie­kto­rej zo spo­mí­na­ných kra­jín, pod­por túto myš­lienku aj ty. Appka je dostupná zadarmo na iOS, Android, ale aj online. Teším sa na to, ako túto apli­ká­ciu budeme môcť pou­ží­vať aj u nás na Slo­ven­sku. Cha­la­nom držíme palce. Save the pla­net!

zdroj: toogoodtogo.co.uk, zdroj foto­gra­fií: facebook.com/toogoodtogo

Pridať komentár (0)