Too Good To Go — apli­ká­cia, kto­rá boju­je pro­ti plyt­va­niu jed­lom

Martina Horváthová / 18. augusta 2016 / Eko

Roz­mýš­ľal si nie­ke­dy nad tým, čo sa deje s jed­lom v reštau­rá­ciách či iných stra­vo­va­cích zaria­de­niach po záve­reč­nej? Vo väč­ši­ne prí­pa­dov kon­čí v koši. Tej­to apli­ká­cii sa to ale nepá­či.

Keď si pred­sta­víš, koľ­ko reštau­rá­cií je len v Bra­ti­sla­ve a koľ­ko jed­la môžu den­ne vyho­diť, zato­čí sa ti hla­va. Roč­ne to je nie­koľ­ko ton kva­lit­né­ho jed­la vhod­né­ho na spot­re­bu.

Prob­le­ma­ti­ka plyt­va­nia jed­la trá­pi­la dvoch lon­dýn­ča­nov Chri­sa Wil­so­na a Jamie­ho Crum­mie­ho, kto­rí pred­sta­vi­li apli­ká­ciu Too Good To Go. App­ka umož­ňu­je objed­nať si pre seba ale­bo pre ľudí v núdzi por­ciu jed­la, kto­rá by bola za iných okol­nos­tí vyho­de­ná.

10399001_793881850717760_5209571680576996325_n

Hlav­nou moti­vá­ci­ou zakla­da­te­ľov toh­to food star­tu­pu nebo­li zis­ky, ale pomoc sve­tu z eko­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka. Pod­ľa šta­tis­tík vyho­dia brit­ské reštau­rá­cie oko­lo 600 000 ton jed­la. Prá­ve toto vyho­de­né jed­lo by moh­lo plno­hod­not­ne poslú­žiť nie­len ľuďom v núdzi. Ďal­ším fak­to­rom je ušet­re­nie veľ­kej čas­ti peňa­zí.

Plyt­va­nie jed­lom je jeden z najh­lú­pej­ších prob­lé­mov sve­ta. V Bri­tá­nií je asi mili­ón ľudí, kto­rí sú závis­lí na jed­le z potra­vi­no­vých bánk. Je to jed­no­du­chá rov­ni­ca: mili­ó­ny ton vyho­de­né­ho jed­la x mili­ó­ny ľudí v núdzi = dva prob­lé­my, na rie­še­nie kto­rých dote­raz nikto nepri­šiel. Smieš­ne čo?

12961518_802002339905711_1246898970983039184_n

Prob­lém je celo­sve­to­vý a apli­ká­cia Too Good To Go má záu­jem túto situ­áciu zlep­šiť, ide­ál­ne úpl­ne vyrie­šiť. Fun­gu­je to na jed­no­du­chom prin­cí­pe. Reštau­rá­cia, bis­tro, či iná gas­trop­re­vádz­ka sprí­stup­ní ľuďom také jed­lo, kto­ré by za iných okol­nos­tí vyho­di­li. Uží­va­teľ pomo­cou apli­ká­cie náj­de pod­nik, kúpi si vybra­nú por­ciu jed­la, kto­rá je v ponu­ke a kúpi ju za polo­vi­cu pôvod­nej ceny, čo sa pohy­bu­je oko­lo troch libier.

Objed­náv­ky sa pri­jí­ma­jú v časoch medzi obe­dom a veče­rou, ale­bo po zatvá­ra­cej dobe, teda v čase, kedy už vedia, že jed­lo zákaz­ní­ko­vi nepre­da­jú. Nasle­du­je zaba­le­nie por­cie do eko­lo­gic­ké­ho boxu vyro­be­né­ho z cuk­ro­vej trs­ti­ny. Ak ale uží­va­teľ nemá chuť na nič pre seba a chce zaspá­vať s dob­rým poci­tom, môže pomôcť nie­ko­mu v núdzi.

13580471_846942245411720_1583531930379695343_o

To, aký môže mať vplyv ten­to pro­jekt na celo­sve­to­vý prob­lém – hlad, asi ani nemu­sí­me rozo­be­rať. K dosia­hnu­tiu takých­to výsled­kov však čaká cha­la­nov ešte veľ­mi veľa prá­ce. App­ka je zatiaľ dostup­ná len v nie­koľ­kých kra­ji­nách, a to kon­krét­ne Veľ­ká Bri­tá­nia, Dán­sko, Nór­sko, Nemec­ko, Fran­cúz­sko a Švaj­čiar­sko.

Ďal­ším “kame­ňom úra­zu” sú veľ­ké pod­ni­ky, u kto­rých sa nestre­tá­va­jú s veľ­kou pod­po­rou. Avšak aj veľ­ké pod­ni­ky a gas­tro sku­pi­ny majú záu­jem byť čoraz viac ecof­riend­ly. Poten­ciál pro­jek­tu je obrov­ský a bude urči­te zau­jí­ma­vé sle­do­vať ako sa budú vyví­jať ďalej.

13590478_847271502045461_409836351999034109_n

Ak žiješ v nie­kto­rej zo spo­mí­na­ných kra­jín, pod­por túto myš­lien­ku aj ty. App­ka je dostup­ná zadar­mo na iOS, Andro­id, ale aj onli­ne. Teším sa na to, ako túto apli­ká­ciu bude­me môcť pou­ží­vať aj u nás na Slo­ven­sku. Cha­la­nom drží­me pal­ce. Save the pla­net!

zdroj: toogoodtogo.co.uk, zdroj foto­gra­fií: facebook.com/toogoodtogo

Pridať komentár (0)