Top 10 sli­dov, kto­ré potre­bu­ješ pitc­hnúť aby si uspel!

Martin Kráľ / 5. júna 2015 / Lifehacking

Ak máš skve­lý nápad a si prá­ve vo fáze hľa­da­nia inves­to­ra, tak budeš potre­bo­vať abso­lút­ne skve­lý a tref­ný pitch deck, taký kto­rým inves­to­ro­vi vyra­zíš dych. Ako na to?

Zabud­ni na roz­siah­le blá­bo­ty o veciach, kto­ré sú nepot­reb­né. Inves­to­ra zau­jí­ma­jú len veci, kto­ré sú rele­vant­né a z kto­rých bude mať v momen­te pocit, že pred ním sedí star­tup, kto­rý je výni­moč­ný a zaro­bí mu obrov­ský balík. Ako sa hovo­rí 1/10 star­tu­pov uspe­je a on musí mať pocit, že prá­ve ty si ten desia­ty star­tup, kto­rý mu pokry­je všet­kých jeho 9 neús­peš­ných inves­tí­cií a ešte k tomu mu pri­ne­sieš mini­mál­ne nie­koľ­ko násob­ný zisk.

Zná­my pod­ni­ka­teľ Guy Kawa­sa­ki odpo­rú­ča toto pra­vid­lo Power­Po­int pre­zen­tá­cie — 10/20/30. Prá­ve teto pomer zaru­čí to aby bol tvoj pitch (pre­zka), krát­ka, tref­ná a výstiž­ná.

A čo tie čís­la vlast­ne zna­me­na­jú? 10 sli­dov, odpre­zen­to­va­tel­né v 20 minú­tach s 30-kou fon­tom. Kawa­sa­ki­ho info­gra­fi­ka vysti­hu­je aj kon­krét­ne téma­tic­ké body, kto­rých sa kaž­dý star­tu­pis­ta musí držať, aby docie­lil dru­hé stret­nu­tie s inves­to­rom, na kto­rom sa dis­ku­tu­je už o kon­krét­nych veciach.

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)