Top 10 sli­dov, ktoré potre­bu­ješ pitc­hnúť aby si uspel!

Martin Kráľ / 5. júna 2015 / Tools a produktivita

Ak máš skvelý nápad a si práve vo fáze hľa­da­nia inves­tora, tak budeš potre­bo­vať abso­lútne skvelý a trefný pitch deck, taký kto­rým inves­to­rovi vyra­zíš dych. Ako na to?

Zabudni na roz­siahle blá­boty o veciach, ktoré sú nepot­rebné. Inves­tora zau­jí­majú len veci, ktoré sú rele­vantné a z kto­rých bude mať v momente pocit, že pred ním sedí star­tup, ktorý je výni­močný a zarobí mu obrov­ský balík. Ako sa hovorí 1/10 star­tu­pov uspeje a on musí mať pocit, že práve ty si ten desiaty star­tup, ktorý mu pokryje všet­kých jeho 9 neús­peš­ných inves­tí­cií a ešte k tomu mu pri­ne­sieš mini­málne nie­koľko násobný zisk.

Známy pod­ni­ka­teľ Guy Kawa­saki odpo­rúča toto pra­vidlo Power­Po­int pre­zen­tá­cie — 10/20/30. Práve teto pomer zaručí to aby bol tvoj pitch (pre­zka), krátka, trefná a výstižná.

A čo tie čísla vlastne zna­me­najú? 10 sli­dov, odpre­zen­to­va­telné v 20 minú­tach s 30-kou fon­tom. Kawa­sa­kiho info­gra­fika vysti­huje aj kon­krétne téma­tické body, kto­rých sa každý star­tu­pista musí držať, aby docie­lil druhé stret­nu­tie s inves­to­rom, na kto­rom sa dis­ku­tuje už o kon­krét­nych veciach.

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)