Top 5 bra­ti­slav­ských pod­ni­kov vhod­ných na biz­nis obed

Marianna Mikešová / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Tie naj­lep­šie veci sa zvy­čajne dejú pri jedle. Spo­ločný obed či večera spája ľudí, a to nie len pri rodin­nej uda­losti, ale aj pri pra­cov­nom stret­nutí. Pozri sa, kde sa dá v Bra­ti­slave naj­lep­šie najesť a v pon­de­lok tam vziať svojho biz­nis par­tnera.

Keď chceme rie­šiť uzat­vá­ra­nie nových zmlúv, spon­zo­ring a spo­lu­práce s par­tnermi, stret­nu­tie pri jedle alebo káve je zvy­čajne prvou voľ­bou. Káva však nie­kedy až prí­liš nefor­málna, rýchla a málo nóbl. Pozva­nie do reštau­rá­cie môže na kli­enta či poten­ciál­neho par­tnera zapô­so­biť lep­ším doj­mom. Záro­veň posky­tuje viac času na pre­kon­zul­to­va­nie všet­kého, čo treba.

Samoz­rejme je vhodné poznať nie­ktoré zásady takýchto pra­cov­ných stret­nutí, aby všetko pre­behlo hladko a bez tráp­nosti. Tipy, ako naprí­klad počkať na par­tnera, kým si objed­náš, pozvať ho, keď stret­nu­tie ini­ciu­ješ, či naplá­no­vať si základné body kon­ver­zá­cie, sú úpl­ným zákla­dom. No to, čo takéto stret­nu­tie naj­viac ovplyvní, je práve výber vhod­ného pod­niku a samoz­rejme jedla, ktoré si dáš. Reštau­rá­cia by nemala spa­dať do kate­gó­rie výva­rovne a záro­veň ani nad­mieru luxusný pod­nik nemusí byť kom­fortný. Ktoré pod­niky ti odpo­rú­čame?

Edo­kin

Čo môže byť sofis­ti­ko­va­nej­šie, než pravé japon­ské sushi. Táto voľba je vhodná, ak je tvo­jim par­tne­rom nie­kto, kto vyzerá, že pre­fe­ruje ľahkú zdravú stravu. Zau­jí­mavé môže byť vziať na sushi pod­ni­ka­teľa z Ázie, no záro­veň ris­ku­ješ, že ho málo auten­tic­kým japon­ským jed­lom ura­zíš. Preto vsaď na istotu a zober ho naprí­klad do bra­ti­slav­ského sushi baru Edo­kin v Cubi­cone alebo v Bory Mall, kde si na príp­rave poc­ti­vého jedla dajú zále­žať. Obed v tejto exo­tic­kej reštau­rá­cii bude rýchly, sofis­ti­ko­vaný a záro­veň nie pre­dra­žený. Nehrozí ti ani to, že sa z neho prí­liš pre­ješ. To všetko pod­trhne štý­lový inte­riér, v kto­rom aj zabud­neš, že si v Bra­ti­slave a nie v Tokiu.

13315601_849500405196711_2872499682475560150_n14457475_928100330670051_8083507869436187267_n

D.Steakhouse

Poc­tivý kus mäsa v kom­bi­ná­cii s prvo­tried­nym vínom odmietne málo­ktorý biz­nis­men, pre­dov­šet­kým muž­ského pohla­via. Skve­lou voľ­bou je v tom prí­pade luxusný bra­ti­slav­ský D.Steakhouse na Hviez­do­sla­vo­vom námestí. Pro­stre­die reštau­rá­cie ula­hodí milov­ní­kom luxusu a nadš­tan­dard­ného prí­stupu, zaujme gigan­tický obraz hviezd­nej oblohy na strope a výho­dou je tiež poloha v cen­tre mesta. Samoz­rej­mos­ťou je príp­rava mäsa presne podľa vášho žela­nia. Za to všetko sa však logicky platí, preto by sme tento pod­nik zara­dili do drah­šieho spek­tra. Neza­budni si ove­riť, či tvoj hosť náho­dou nie je vege­ta­rián, aby si sa vyhol faux pas.

10300248_884384258253713_1586905536015284738_n1743551_1020622847963186_8445008875654476449_n

Urban Bis­tro

Ak je tvo­jím obe­do­vým par­tne­rom člo­vek z kre­a­tív­neho pro­stre­dia, ktorý nemusí drahé pokrmy, inšpi­ra­tívny pries­tor Urban Bis­tra by mu mohol pad­núť do nôty. Možno by si pod­nik defi­no­val ako hips­ter­ský, a my sa tomu neb­rá­nime, no musíš, uznať že jeho fun­kci­ona­lis­tický dizajn má niečo do seba. Neho­vo­riac o skve­lom jedle v bis­tro štýle, ktoré určite nebude nudné. Veď kto už by pri biz­nis stret­nutí vyhľa­dá­val socia­lis­tickú kom­bi­ná­ciu mäso plus ryža s rezan­co­vou poliev­kou? S Urba­nom zabo­du­ješ aj v prí­pade fancy biz­nis raňa­jok, vajíčka bene­dict alebo brus­cheta s kozím syrom znie cel­kom cool, nie? K raňaj­kám patrí aj káva a Urban má skvelú spe­cialty cof­fee.

12038562_1675906652627756_3939341965628856732_n12321685_1731097197108701_3670851099257550619_n

Green Buddha

Špe­ciálne prí­le­ži­tosti si vyža­dujú špe­ciálne miesto, a táto exo­tická reštau­rá­cia, situ­ovaná príz­načne na Zele­nej ulici, ním určite je. Už pri vstupe ťa očarí ori­gi­nálny a vkusný inte­riér, pozdraví ťa nad­roz­merný zlatý buddha na stene a ova­nie vôňa ďale­kej Ázie. Ľahké jedlá sú ide­álne pre pra­covný obed aj večeru a z menu si vybe­rie milov­ník mäsa aj vege­ta­rián. Ako prí­lohu možno rad­šej zvoľ ryžu, nebu­deš tak ris­ko­vať, že ti pred par­tne­rom budú z úst trčať rezance. Odpo­rú­čame orien­to­vať sa aj podľa iko­niek čili pap­ri­čiek v menu, pre­tože kto by chcel kaš­ľať a slziť pri roz­ho­vore o finan­co­vaní dôle­ži­tého pro­jektu?

14203293_1359700710725593_6257965190084561800_n14183875_1360775870618077_3220097937402827692_n

Zylin­der

V prí­pade, že obe­du­ješ so zahra­nič­ným kli­en­tom či par­tne­rom, možno by pre neho bolo zau­jí­mavé okú­siť niečo z chut­nej slo­ven­skej kuchyne, no vo väč­šom štýle. Do kariet mu hrá opäť poloha v cen­tre na Hviez­do­sla­vo­vom námestí. Na tvojho hosťa určite zapô­sobí čaro­vný inte­riér evo­ku­júci starý pre­špor­ský pod­nik, ktorý kedysi nav­šte­vo­vala smo­tánka, rov­nako ako menu ponú­ka­júce prvo­triedne halušky, pirohy, kačku aj chutné dezerty. Nie každé stret­nu­tie je však vhodné spo­jiť s kon­zu­má­ciou ťaž­ších domác­kej­ších jedál, preto zváž, či to tvojmu stret­nu­tiu pros­peje. Nemu­síš sa však báť, že náv­števa Zylin­dra extrémne odľahčí tvoju peňa­ženku, je to skôr super stredná voľba.

12509735_1024146617646521_2912295478666835596_n1377360_857964707598047_1178297236216964218_n

zdroj fotiek: facebook.com, zdroj titul­nej fotky: facebook.com, businessinsider.com

Pridať komentár (0)