Top 5 bra­ti­slav­ských pod­ni­kov vhod­ných na biz­nis obed

Marianna Mikešová / 7. októbra 2016 / Zo Slovenska

Tie naj­lep­šie veci sa zvy­čaj­ne dejú pri jed­le. Spo­loč­ný obed či veče­ra spá­ja ľudí, a to nie len pri rodin­nej uda­los­ti, ale aj pri pra­cov­nom stret­nu­tí. Pozri sa, kde sa dá v Bra­ti­sla­ve naj­lep­šie najesť a v pon­de­lok tam vziať svoj­ho biz­nis par­tne­ra.

Keď chce­me rie­šiť uzat­vá­ra­nie nových zmlúv, spon­zo­ring a spo­lu­prá­ce s par­tner­mi, stret­nu­tie pri jed­le ale­bo káve je zvy­čaj­ne prvou voľ­bou. Káva však nie­ke­dy až prí­liš nefor­mál­na, rých­la a málo nóbl. Pozva­nie do reštau­rá­cie môže na kli­en­ta či poten­ciál­ne­ho par­tne­ra zapô­so­biť lep­ším doj­mom. Záro­veň posky­tu­je viac času na pre­kon­zul­to­va­nie všet­ké­ho, čo tre­ba.

Samoz­rej­me je vhod­né poznať nie­kto­ré zása­dy takých­to pra­cov­ných stret­nu­tí, aby všet­ko pre­beh­lo hlad­ko a bez tráp­nos­ti. Tipy, ako naprí­klad počkať na par­tne­ra, kým si objed­náš, pozvať ho, keď stret­nu­tie ini­ciu­ješ, či naplá­no­vať si základ­né body kon­ver­zá­cie, sú úpl­ným zákla­dom. No to, čo také­to stret­nu­tie naj­viac ovplyv­ní, je prá­ve výber vhod­né­ho pod­ni­ku a samoz­rej­me jed­la, kto­ré si dáš. Reštau­rá­cia by nema­la spa­dať do kate­gó­rie výva­rov­ne a záro­veň ani nad­mie­ru luxus­ný pod­nik nemu­sí byť kom­fort­ný. Kto­ré pod­ni­ky ti odpo­rú­ča­me?

Edo­kin

Čo môže byť sofis­ti­ko­va­nej­šie, než pra­vé japon­ské sus­hi. Táto voľ­ba je vhod­ná, ak je tvo­jim par­tne­rom nie­kto, kto vyze­rá, že pre­fe­ru­je ľah­kú zdra­vú stra­vu. Zau­jí­ma­vé môže byť vziať na sus­hi pod­ni­ka­te­ľa z Ázie, no záro­veň ris­ku­ješ, že ho málo auten­tic­kým japon­ským jed­lom ura­zíš. Pre­to vsaď na isto­tu a zober ho naprí­klad do bra­ti­slav­ské­ho sus­hi baru Edo­kin v Cubi­co­ne ale­bo v Bory Mall, kde si na príp­ra­ve poc­ti­vé­ho jed­la dajú zále­žať. Obed v tej­to exo­tic­kej reštau­rá­cii bude rých­ly, sofis­ti­ko­va­ný a záro­veň nie pre­dra­že­ný. Nehro­zí ti ani to, že sa z neho prí­liš pre­ješ. To všet­ko pod­trh­ne štý­lo­vý inte­ri­ér, v kto­rom aj zabud­neš, že si v Bra­ti­sla­ve a nie v Tokiu.

13315601_849500405196711_2872499682475560150_n14457475_928100330670051_8083507869436187267_n

D.Steakhouse

Poc­ti­vý kus mäsa v kom­bi­ná­cii s prvo­tried­nym vínom odmiet­ne málo­kto­rý biz­nis­men, pre­dov­šet­kým muž­ské­ho pohla­via. Skve­lou voľ­bou je v tom prí­pa­de luxus­ný bra­ti­slav­ský D.Steakhouse na Hviez­do­sla­vo­vom námes­tí. Pro­stre­die reštau­rá­cie ula­ho­dí milov­ní­kom luxu­su a nadš­tan­dard­né­ho prí­stu­pu, zauj­me gigan­tic­ký obraz hviezd­nej oblo­hy na stro­pe a výho­dou je tiež polo­ha v cen­tre mes­ta. Samoz­rej­mos­ťou je príp­ra­va mäsa pres­ne pod­ľa váš­ho žela­nia. Za to všet­ko sa však logic­ky pla­tí, pre­to by sme ten­to pod­nik zara­di­li do drah­šie­ho spek­tra. Neza­bud­ni si ove­riť, či tvoj hosť náho­dou nie je vege­ta­rián, aby si sa vyhol faux pas.

10300248_884384258253713_1586905536015284738_n1743551_1020622847963186_8445008875654476449_n

Urban Bis­tro

Ak je tvo­jím obe­do­vým par­tne­rom člo­vek z kre­a­tív­ne­ho pro­stre­dia, kto­rý nemu­sí dra­hé pokr­my, inšpi­ra­tív­ny pries­tor Urban Bis­tra by mu mohol pad­núť do nôty. Mož­no by si pod­nik defi­no­val ako hips­ter­ský, a my sa tomu neb­rá­ni­me, no musíš, uznať že jeho fun­kci­ona­lis­tic­ký dizajn má nie­čo do seba. Neho­vo­riac o skve­lom jed­le v bis­tro štý­le, kto­ré urči­te nebu­de nud­né. Veď kto už by pri biz­nis stret­nu­tí vyhľa­dá­val socia­lis­tic­kú kom­bi­ná­ciu mäso plus ryža s rezan­co­vou poliev­kou? S Urba­nom zabo­du­ješ aj v prí­pa­de fan­cy biz­nis raňa­jok, vajíč­ka bene­dict ale­bo brus­che­ta s kozím syrom znie cel­kom cool, nie? K raňaj­kám pat­rí aj káva a Urban má skve­lú spe­cial­ty cof­fee.

12038562_1675906652627756_3939341965628856732_n12321685_1731097197108701_3670851099257550619_n

Gre­en Budd­ha

Špe­ciál­ne prí­le­ži­tos­ti si vyža­du­jú špe­ciál­ne mies­to, a táto exo­tic­ká reštau­rá­cia, situ­ova­ná príz­nač­ne na Zele­nej uli­ci, ním urči­te je. Už pri vstu­pe ťa oča­rí ori­gi­nál­ny a vkus­ný inte­ri­ér, pozdra­ví ťa nad­roz­mer­ný zla­tý budd­ha na ste­ne a ova­nie vôňa ďale­kej Ázie. Ľah­ké jed­lá sú ide­ál­ne pre pra­cov­ný obed aj veče­ru a z menu si vybe­rie milov­ník mäsa aj vege­ta­rián. Ako prí­lo­hu mož­no rad­šej zvoľ ryžu, nebu­deš tak ris­ko­vať, že ti pred par­tne­rom budú z úst trčať rezan­ce. Odpo­rú­ča­me orien­to­vať sa aj pod­ľa iko­niek čili pap­ri­čiek v menu, pre­to­že kto by chcel kaš­ľať a slziť pri roz­ho­vo­re o finan­co­va­ní dôle­ži­té­ho pro­jek­tu?

14203293_1359700710725593_6257965190084561800_n14183875_1360775870618077_3220097937402827692_n

Zylin­der

V prí­pa­de, že obe­du­ješ so zahra­nič­ným kli­en­tom či par­tne­rom, mož­no by pre neho bolo zau­jí­ma­vé okú­siť nie­čo z chut­nej slo­ven­skej kuchy­ne, no vo väč­šom štý­le. Do kariet mu hrá opäť polo­ha v cen­tre na Hviez­do­sla­vo­vom námes­tí. Na tvoj­ho hos­ťa urči­te zapô­so­bí čaro­vný inte­ri­ér evo­ku­jú­ci sta­rý pre­špor­ský pod­nik, kto­rý kedy­si nav­šte­vo­va­la smo­tán­ka, rov­na­ko ako menu ponú­ka­jú­ce prvo­tried­ne haluš­ky, piro­hy, kač­ku aj chut­né dezer­ty. Nie kaž­dé stret­nu­tie je však vhod­né spo­jiť s kon­zu­má­ci­ou ťaž­ších domác­kej­ších jedál, pre­to zváž, či to tvoj­mu stret­nu­tiu pros­pe­je. Nemu­síš sa však báť, že náv­šte­va Zylin­dra extrém­ne odľah­čí tvo­ju peňa­žen­ku, je to skôr super stred­ná voľ­ba.

12509735_1024146617646521_2912295478666835596_n1377360_857964707598047_1178297236216964218_n

zdroj fotiek: facebook.com, zdroj titul­nej fot­ky: facebook.com, businessinsider.com

Pridať komentár (0)