TOP 8 bra­ti­slav­ských pod­ni­kov, v kto­rých sa opla­tí brains­tor­mo­vať o star­tu­poch

Alexandra Dulaková / 24. decembra 2015 / Zo Slovenska

Prí­jem­ná atmo­sfé­ra, pokoj, nevtie­ra­vá hud­ba, pohodl­né sede­nie a chut­né mož­nos­ti občerstve­nia. To sú v skrat­ke veci, kto­ré oča­ká­va­me od mies­ta ide­ál­ne­ho na prá­cu a pro­duk­ti­vi­tu. Našťas­tie, takých­to miest v našom hlav­nom mes­te vôbec nie je málo. Väč­ši­nou sú to rela­tív­ne mla­dé pod­ni­ky, kto­ré sa tešia veľ­kej popu­la­ri­te a náv­šte­vo­va­nos­ti. Tu je osem naj­lep­ších.

Urban Hou­se

Urban Hou­se od Gori­ly je poho­do­vým mies­tom, kvá­zi ihris­kom pre dospe­lých, kde sa náj­du rôz­ne povr­chy na sede­nie a ešte zau­jí­ma­vej­šie hrač­ky: nápo­je, jed­lá, či malé snac­ky všet­kých dru­hov. Na tom­to mies­te sa dá pra­co­vať, no rov­na­ko aj baviť sa s kama­rát­mi a dob­re fun­gu­je počas dňa i v noci. Pries­to­ry sú naozaj veľ­ké, čo má za výsle­dok zau­jí­ma­vú zmes­ku všet­kých prí­tom­ných a mest­ské­ho ruchu, kto­rý niko­ho nene­chá len tak na poko­ji. 

f9819735-e13d-4f89-a60a-f2ec43c58164

Bis­tro Soho 

Rela­tív­ne mla­dý pod­nik dosa­hu­je na bra­ti­slav­skej scé­ne neví­da­né úspe­chy a dôka­zom toho je neus­tá­la potre­ba rezer­vá­cie, bez kto­rej si v ňom väč­ši­nou ani neškrt­ne­te. Nie je to len skve­lým jed­lom, ale aj zau­jí­ma­vý­mi indus­triál­ny­mi pries­tor­mi, kto­ré sú momen­tál­ne vše­obec­ne veľ­mi obľú­be­né. Soho sta­vi­lo na osved­če­né kar­ty a vyšlo im to – mož­no to u nich rov­na­ko vyj­de aj tebe.

636b7648-40c0-4823-bf8e-e34e5b512a39

zdroj foto­gra­fie: welcometobratislava.eu

U Kubis­tu

Milá kaviar­nič­ka a reštau­rá­cia na menej ruš­nej uli­ci je síce mier­ne zastr­če­ná, ale napriek tomu o nej vedia tak­mer všet­ci. V lete je ešte atrak­tív­nej­šia vďa­ka malič­kej tera­se na uli­ci, ale ani inte­ri­ér v chlad­ných mesia­coch nes­kla­me. Na prog­ra­me môže byť jed­lo aj pitie a živá atmo­sfé­ra, kto­rá záro­veň nepô­so­bí ruši­vo.

2c5a40b8-7992-40cb-9ef3-c741c832fb9c

zdroj foto­gra­fie: natanieri.sk

Moods Bake­ry & Cof­fee 

V mno­hých poboč­kách po celej Bra­ti­sla­ve ponú­ka­jú Moods čerstvé peči­vo a chut­né maškr­ty na ráno a počas dňa, ako aj nor­mál­ne jed­lá na obed ale­bo veče­ru. Útul­né pries­to­ry sa vrám­ci ruš­nos­ti odli­šu­jú pod­ľa veľ­kos­ti pobo­čiek – od tých cel­kom malič­kých na Michal­skej až po veľ­kých na Košic­kej ale­bo na Kor­ze. Keď sa spo­ja lahod­nos­ti s dob­rou kávou, kre­a­ti­vi­ta zvyk­ne len tak pre­kvi­tať.

49071525-4bea-4f76-ada9-3b118f7aea7f

Kava.Bar

Malé a milé mies­to, v kto­rom je pokoj, hrá prí­jem­ná hud­ba a nena­chá­dza sa v tom naj­ruš­nej­šom cen­tre. Záru­kou je teda kľud­nej­šie pro­stre­die a v prí­pa­de potre­by poc­ti­vá dáv­ka kofe­ínu, skve­lé kolá­če a osvie­žu­jú­ce limo­ná­dy. Ak bude chý­bať inšpi­rá­cia, môžeš sa zahľa­dieť na popí­sa­né ste­ny, ale­bo sto­ly zdo­be­né výstriž­ka­mi sta­rých novín a mož­no ťa prá­ve cez ne kop­ne kre­a­tív­na múza. 

fe0a12db-cd8b-44c2-96c8-6eeee6ca90d4

zdroj foto­gra­fie: welcometobratislava.eu

Urban Bis­tro

Takis­to pat­rí do rodi­ny Urban Hou­se a Urban Spa­ce, ale je nov­šie a pria­mo v cen­tre na Michal­skej uli­ci. Ponu­ka je širo­ká a okrem den­né­ho majú hos­tia k dis­po­zí­cii aj raňaj­ko­vé menu, čo je u nás stá­le skôr rari­tou. Inte­ri­ér je retro indus­triál­ny a prí­jem­ný, pri­čom z pre­sk­len­né­ho výkla­du sa dá sle­do­vať ruch na uli­ci, no neo­mr­zí ani útul­né vnút­ro. 

d480e114-940d-4773-bb63-d01591445362

Obý­vač­ka

Kavia­reň až podoz­ri­vo podob­ná oby­čaj­ným slo­ven­ským obý­va­cím pries­to­rom, ako ich pozná­me od našich babi­čiek, či rodi­čov z čias socia­liz­mu. Sto­lí­ky a sedač­ky v sta­rom štý­le, kto­rý navo­dzu­je nos­tal­gic­kú atmo­sfé­ru domo­va a det­stva, svo­jou ori­gi­na­li­tou urči­te nes­kla­me. Cie­ľom kaviar­ne je, aby sa v nej ľudia cíti­li pohodl­ne – ako v domá­cej obý­vač­ke. A také pod­mien­ky sú na kre­a­tív­nu prá­cu ide­ál­ne. 

cf1c6213-2e79-4db2-b316-61ebde7d51b9

W Cafe

Štu­den­ti záh­rad­nej archi­tek­tú­ry to naj­skôr roz­beh­li v Nit­re a potom pre­sed­la­li na bra­ti­slav­ský trh, kto­ré­mu sľu­bu­jú viac než ostat­né kaviar­ne indus­triál­ne­ho štý­lu. Zatiaľ je jas­né, že na den­né menu v malej prí­jem­nej kaviar­ni pat­ria raňaj­ky, dob­rá káva a rých­le pokr­my vhod­né počas celé­ho dňa. Ilus­trá­cie na ste­nách a kre­a­tív­ne rie­še­né pries­to­ry sú záru­kou pohod­lia a prí­jem­nej atmo­sfé­ry, kto­rá sa mies­ta drží po celý deň – na sla­no, aj na slad­ko.

0c5230ac-3196-41d6-96f5-106d4eaeb54c
Pridať komentár (0)