TOP 8 bra­ti­slav­ských pod­ni­kov, v kto­rých sa oplatí brains­tor­mo­vať o star­tu­poch

Alexandra Dulaková / 24. decembra 2015 / Zo Slovenska

Prí­jemná atmo­sféra, pokoj, nevtie­ravá hudba, pohodlné sede­nie a chutné mož­nosti občerstve­nia. To sú v skratke veci, ktoré oča­ká­vame od miesta ide­ál­neho na prácu a pro­duk­ti­vitu. Našťas­tie, takýchto miest v našom hlav­nom meste vôbec nie je málo. Väč­ši­nou sú to rela­tívne mladé pod­niky, ktoré sa tešia veľ­kej popu­la­rite a náv­šte­vo­va­nosti. Tu je osem naj­lep­ších.

Urban House

Urban House od Gorily je poho­do­vým mies­tom, kvázi ihris­kom pre dospe­lých, kde sa nájdu rôzne povr­chy na sede­nie a ešte zau­jí­ma­vej­šie hračky: nápoje, jedlá, či malé snacky všet­kých dru­hov. Na tomto mieste sa dá pra­co­vať, no rov­nako aj baviť sa s kama­rátmi a dobre fun­guje počas dňa i v noci. Pries­tory sú naozaj veľké, čo má za výsle­dok zau­jí­mavú zmesku všet­kých prí­tom­ných a mest­ského ruchu, ktorý nikoho nene­chá len tak na pokoji. 

f9819735-e13d-4f89-a60a-f2ec43c58164

Bis­tro Soho 

Rela­tívne mladý pod­nik dosa­huje na bra­ti­slav­skej scéne neví­dané úspe­chy a dôka­zom toho je neus­tála potreba rezer­vá­cie, bez kto­rej si v ňom väč­ši­nou ani neškrt­nete. Nie je to len skve­lým jed­lom, ale aj zau­jí­ma­vými indus­triál­nymi pries­tormi, ktoré sú momen­tálne vše­obecne veľmi obľú­bené. Soho sta­vilo na osved­čené karty a vyšlo im to – možno to u nich rov­nako vyjde aj tebe.

636b7648-40c0-4823-bf8e-e34e5b512a39

zdroj foto­gra­fie: welcometobratislava.eu

U Kubistu

Milá kaviar­nička a reštau­rá­cia na menej ruš­nej ulici je síce mierne zastr­čená, ale napriek tomu o nej vedia tak­mer všetci. V lete je ešte atrak­tív­nej­šia vďaka malič­kej terase na ulici, ale ani inte­riér v chlad­ných mesia­coch nes­klame. Na prog­rame môže byť jedlo aj pitie a živá atmo­sféra, ktorá záro­veň nepô­sobí rušivo. 

2c5a40b8-7992-40cb-9ef3-c741c832fb9c

zdroj foto­gra­fie: natanieri.sk

Moods Bakery & Cof­fee 

V mno­hých poboč­kách po celej Bra­ti­slave ponú­kajú Moods čerstvé pečivo a chutné maškrty na ráno a počas dňa, ako aj nor­málne jedlá na obed alebo večeru. Útulné pries­tory sa vrámci ruš­nosti odli­šujú podľa veľ­kosti pobo­čiek – od tých cel­kom malič­kých na Michal­skej až po veľ­kých na Košic­kej alebo na Korze. Keď sa spoja lahod­nosti s dob­rou kávou, kre­a­ti­vita zvykne len tak pre­kvi­tať.

49071525-4bea-4f76-ada9-3b118f7aea7f

Kava.Bar

Malé a milé miesto, v kto­rom je pokoj, hrá prí­jemná hudba a nena­chá­dza sa v tom naj­ruš­nej­šom cen­tre. Záru­kou je teda kľud­nej­šie pro­stre­die a v prí­pade potreby poc­tivá dávka kofe­ínu, skvelé koláče a osvie­žu­júce limo­nády. Ak bude chý­bať inšpi­rá­cia, môžeš sa zahľa­dieť na popí­sané steny, alebo stoly zdo­bené výstriž­kami sta­rých novín a možno ťa práve cez ne kopne kre­a­tívna múza. 

fe0a12db-cd8b-44c2-96c8-6eeee6ca90d4

zdroj foto­gra­fie: welcometobratislava.eu

Urban Bis­tro

Takisto patrí do rodiny Urban House a Urban Space, ale je nov­šie a priamo v cen­tre na Michal­skej ulici. Ponuka je široká a okrem den­ného majú hos­tia k dis­po­zí­cii aj raňaj­kové menu, čo je u nás stále skôr rari­tou. Inte­riér je retro indus­triálny a prí­jemný, pri­čom z pre­sk­len­ného výkladu sa dá sle­do­vať ruch na ulici, no neo­mrzí ani útulné vnútro. 

d480e114-940d-4773-bb63-d01591445362

Obý­vačka

Kavia­reň až podoz­rivo podobná oby­čaj­ným slo­ven­ským obý­va­cím pries­to­rom, ako ich poznáme od našich babi­čiek, či rodi­čov z čias socia­lizmu. Sto­líky a sedačky v sta­rom štýle, ktorý navo­dzuje nos­tal­gickú atmo­sféru domova a det­stva, svo­jou ori­gi­na­li­tou určite nes­klame. Cie­ľom kaviarne je, aby sa v nej ľudia cítili pohodlne – ako v domá­cej obý­vačke. A také pod­mienky sú na kre­a­tívnu prácu ide­álne. 

cf1c6213-2e79-4db2-b316-61ebde7d51b9

W Cafe

Štu­denti záh­rad­nej archi­tek­túry to naj­skôr roz­behli v Nitre a potom pre­sed­lali na bra­ti­slav­ský trh, kto­rému sľu­bujú viac než ostatné kaviarne indus­triál­neho štýlu. Zatiaľ je jasné, že na denné menu v malej prí­jem­nej kaviarni pat­ria raňajky, dobrá káva a rýchle pokrmy vhodné počas celého dňa. Ilus­trá­cie na ste­nách a kre­a­tívne rie­šené pries­tory sú záru­kou pohod­lia a prí­jem­nej atmo­sféry, ktorá sa miesta drží po celý deň – na slano, aj na sladko.

0c5230ac-3196-41d6-96f5-106d4eaeb54c
Pridať komentár (0)