Top 5 zamest­ná­va­te­ľov na výcho­de, u kto­rých prá­cou sa pochvá­liš kama­rá­to­vi pri pive

Dárius Polák / 15. marca 2016 / Zo Slovenska

Všet­ci dob­re vie­me, že Bra­ti­sla­va je mek­ka pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku, no len málo ľudí vie, že prá­ve z Košíc sa stá­va naše malé Sili­con Val­ley. Koši­ce IT Val­ley zdru­žu­je via­ce­ro zau­jí­ma­vých čle­nov, my sme sa roz­hod­li vybrať tých 5 naj­zau­jí­ma­vej­ších.

#1 Pro­mi­seo

Mla­dá košic­ká reklam­ná a mar­ke­tin­go­vá agen­tú­ra, kto­rá sa minu­lý rok zara­di­la do reb­ríč­ku 50 naj­rých­lej­šie ras­tú­cich firiem stred­nej Euró­py. V novem­bri sa takis­to sta­la kľú­čo­vým par­tne­rom Goog­le na Slo­ven­sku. Hoci mar­ke­ting nie je na výcho­de sil­no zastú­pe­ný, úspeš­ne vplá­va­li do vôd ško­le­nia pre verej­nosť, kde prvé kur­zy, týka­jú­ce sa Face­bo­oku a copy­wri­tin­gu išli na drač­ku. Prí­beh Pro­mi­seo doka­zu­je, že na Slo­ven­sku sa úspeš­ná fir­ma vybu­do­vať dá.

1

foto: FB/Promiseo

#2 Fpt Slo­va­kia

Za 10 rokov v Koši­ciach sa Fpt dosta­lo medzi špič­ku IT zamest­ná­va­te­ľov. Nových ľudí hľa­dá pra­vi­del­ne a hlav­ne kre­a­tív­ne, napr. takých ITč­ká­rov for­mou onli­ne hier. Nové tren­dy nie­len využí­va, ale udá­va samo, je totiž jed­nou z mála IT firiem, kto­ré napl­no frčia v clou­de. Ak si skú­se­ný skil­ler a chceš zis­tiť, na čo naozaj máš, svo­je schop­nos­ti si môžeš otes­to­vať výzva­mi vo for­me tvor­by úpl­ne nových rie­še­ní. Okrem tej­to výzvy ťa urči­te pote­ší nad­prie­mer­ný kom­fort pra­cov­né­ho pro­stre­dia a, samoz­rej­me, nad­prie­mer­ný plat.

3

foto: FB/Fpt Slo­va­kia

#3 Bart.sk

Bart.sk sa za 18 rokov svo­jej exis­ten­cie vypro­fi­lo­va­lo medzi špič­ku vďa­ka tomu, že držia krok s nový­mi tech­no­ló­gia­mi a sú otvo­re­ní ino­vá­ciám. Pokiaľ si z Košíc, a pohy­bu­ješ sa v sfé­re e-com­mer­ce, táto fir­ma je pre teba to pra­vé ore­cho­vé. V rám­ci svoj­ho voľ­né­ho času majú pri­da­nú hod­no­tu pro­stred­níc­tvom vlast­né­ho blo­gu, na kto­rom sa venu­jú nefor­mál­ne­mu vzde­lá­va­niu IT, a orga­ni­zu­jú aj vlast­né pred­náš­ky, kde za zmien­ku sto­jí napr. Fron­tend­Mas­ters Koši­ce.

2

foto: blog.bart.sk

#4 Ness Tech­no­lo­gies

Ness Tech­no­lo­gies je glo­bál­na fir­ma, kto­rá sa vypra­co­va­la medzi špič­ku, ako posky­to­va­teľ svo­jich IT slu­žieb. Stá­li pri zalo­že­ní IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska (ITAS) – naj­väč­šej orga­ni­zá­cie, kto­rá zdru­žu­je IT fir­my. Pre Ness pra­cu­jú naozaj iba odbor­ní­ci, kto­rí sa podie­ľa­jú na vývo­ji soft­vé­ro­vých pro­duk­tov, sia­ha­júc až po obran­né sys­té­my. Ako odbor­ník by si otes­to­val svo­je schop­nos­ti prá­cou na pro­jek­toch pre hrá­čov kalib­ru Národ­ná ban­ka Slo­ven­ska, či O2.

ness

foto: LinkedIn/Ness SES

#5 Glo­bal­Lo­gic

Glo­bal­Lo­gic je na Slo­ven­sku od roku 2014. Rých­lo pocho­pi­li, že poten­ciál sa nachá­dza v pro­ak­tív­nych štu­den­toch. Tí sa nemu­sia báť, že sa po ško­le neu­plat­nia, keď­že s nimi uzat­vá­ra­jú zmlu­vy už počas štú­dia. V súčas­nos­ti zamest­ná­va­jú 200 ľudí a plá­nu­jú narásť až na 500. Ako zamest­na­nec by si pra­co­val aj na zaria­de­niach, kto­ré napr. pomá­ha­jú seni­orom spo­jiť a rie­šiť zdra­vot­né prob­lé­my, týka­jú­ce sa ich zra­ku. Ústre­die Glo­bal­Lo­gic leží v Sili­con Val­ley, čo ti umož­ní vystre­liť po reb­ríč­ku vyso­ko.

12031566_1100598599992568_1396772638974587799_o

foto: FB/GlobalLogic

Pridať komentár (0)