Top 5 zamest­ná­va­te­ľov na východe, u kto­rých prá­cou sa pochvá­liš kama­rá­tovi pri pive

Dárius Polák / 15. marca 2016 / Zo Slovenska

Všetci dobre vieme, že Bra­ti­slava je mekka pod­ni­ka­nia na Slo­ven­sku, no len málo ľudí vie, že práve z Košíc sa stáva naše malé Sili­con Val­ley. Košice IT Val­ley zdru­žuje via­cero zau­jí­ma­vých čle­nov, my sme sa roz­hodli vybrať tých 5 naj­zau­jí­ma­vej­ších.

#1 Pro­mi­seo

Mladá košická reklamná a mar­ke­tin­gová agen­túra, ktorá sa minulý rok zara­dila do reb­ríčku 50 naj­rých­lej­šie ras­tú­cich firiem stred­nej Európy. V novem­bri sa takisto stala kľú­čo­vým par­tne­rom Google na Slo­ven­sku. Hoci mar­ke­ting nie je na východe silno zastú­pený, úspešne vplá­vali do vôd ško­le­nia pre verej­nosť, kde prvé kurzy, týka­júce sa Face­bo­oku a copy­wri­tingu išli na dračku. Prí­beh Pro­mi­seo doka­zuje, že na Slo­ven­sku sa úspešná firma vybu­do­vať dá.

1

foto: FB/Promiseo

#2 Fpt Slo­va­kia

Za 10 rokov v Koši­ciach sa Fpt dostalo medzi špičku IT zamest­ná­va­te­ľov. Nových ľudí hľadá pra­vi­delne a hlavne kre­a­tívne, napr. takých ITč­ká­rov for­mou online hier. Nové trendy nie­len využíva, ale udáva samo, je totiž jed­nou z mála IT firiem, ktoré naplno frčia v cloude. Ak si skú­sený skil­ler a chceš zis­tiť, na čo naozaj máš, svoje schop­nosti si môžeš otes­to­vať výzvami vo forme tvorby úplne nových rie­šení. Okrem tejto výzvy ťa určite poteší nad­prie­merný kom­fort pra­cov­ného pro­stre­dia a, samoz­rejme, nad­prie­merný plat.

3

foto: FB/Fpt Slo­va­kia

#3 Bart.sk

Bart.sk sa za 18 rokov svo­jej exis­ten­cie vypro­fi­lo­valo medzi špičku vďaka tomu, že držia krok s novými tech­no­ló­giami a sú otvo­rení ino­vá­ciám. Pokiaľ si z Košíc, a pohy­bu­ješ sa v sfére e-com­merce, táto firma je pre teba to pravé ore­chové. V rámci svojho voľ­ného času majú pri­danú hod­notu pro­stred­níc­tvom vlast­ného blogu, na kto­rom sa venujú nefor­mál­nemu vzde­lá­va­niu IT, a orga­ni­zujú aj vlastné pred­nášky, kde za zmienku stojí napr. Fron­tend­Mas­ters Košice.

2

foto: blog.bart.sk

#4 Ness Tech­no­lo­gies

Ness Tech­no­lo­gies je glo­bálna firma, ktorá sa vypra­co­vala medzi špičku, ako posky­to­va­teľ svo­jich IT slu­žieb. Stáli pri zalo­žení IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska (ITAS) – naj­väč­šej orga­ni­zá­cie, ktorá zdru­žuje IT firmy. Pre Ness pra­cujú naozaj iba odbor­níci, ktorí sa podie­ľajú na vývoji soft­vé­ro­vých pro­duk­tov, sia­ha­júc až po obranné sys­témy. Ako odbor­ník by si otes­to­val svoje schop­nosti prá­cou na pro­jek­toch pre hrá­čov kalibru Národná banka Slo­ven­ska, či O2.

ness

foto: LinkedIn/Ness SES

#5 Glo­bal­Lo­gic

Glo­bal­Lo­gic je na Slo­ven­sku od roku 2014. Rýchlo pocho­pili, že poten­ciál sa nachá­dza v pro­ak­tív­nych štu­den­toch. Tí sa nemu­sia báť, že sa po škole neu­plat­nia, keďže s nimi uzat­vá­rajú zmluvy už počas štú­dia. V súčas­nosti zamest­ná­vajú 200 ľudí a plá­nujú narásť až na 500. Ako zamest­na­nec by si pra­co­val aj na zaria­de­niach, ktoré napr. pomá­hajú seni­orom spo­jiť a rie­šiť zdra­votné prob­lémy, týka­júce sa ich zraku. Ústre­die Glo­bal­Lo­gic leží v Sili­con Val­ley, čo ti umožní vystre­liť po reb­ríčku vysoko.

12031566_1100598599992568_1396772638974587799_o

foto: FB/GlobalLogic

Pridať komentár (0)