Toto 24-hodi­no­vé kníh­ku­pec­tvo mla­dí ľudia milu­jú. Kon­ku­ru­je aj noč­ným klu­bom

Katarína Kereškéniová / 27. augusta 2016 / Business

Záu­jem o kni­hy poma­ly kle­sá. Väč­ši­na z tých, u kto­rých ešte chuť čítať kni­hy pre­tr­vá­va, zas dá pred­nosť inter­ne­to­vým e-sho­pom. Maji­te­lia obcho­dov sú pre­to núte­ní vymýš­ľať kopu tri­kov, kto­ré pri­lá­ka­jú zákaz­ní­ka späť. Tai­wan­ský obchod­ný reťa­zec však pri­šiel na trh s uni­kát­nou myš­lien­kou.

Taiwan’s Esli­te Books­to­re je reťa­zec kníh­ku­pec­tiev so 48 poboč­ka­mi v Tai­wa­ne a v Číne. Jed­ným z hlav­ných cie­ľov tej­to spo­loč­nos­ti je udr­žať “digi­tál­nych vlkov” na uzde. A s novým pro­jek­tom sa im to prav­de­po­dob­ne aj poda­rí.

foto: cdn0.lostateminor.com

The Esli­te sto­re v mes­te Tchaj-pej (hlav­né mes­to Tai­wa­nu; pozn.autora) je prvý obchod, kto­rý zavie­dol poli­ti­ku 24-hodi­no­vé­ho kníh­ku­pec­tva. Odvte­dy sa stal jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších “noč­ných pod­ni­kov” v Tai­wa­ne. Úspeš­ne kon­ku­ru­je kara­oke klu­bom, noč­ným klu­bom, dokon­ca aj poste­li. Naj­ruš­nej­šie je tam prá­ve od desia­tej hodi­ny večer, do dru­hej hodi­ny rána. Poli­ti­ka “čítaj tak dlho ako chceš, bez toho, aby si nie­čo kúpil” neznie veľ­mi zis­ko­vo. Avšak Esli­te ponú­ka aj iné for­my zába­vy. Taneč­né a hudob­né pred­sta­ve­nia, pre­mie­ta­nie fil­mov. Na svo­je si prí­du aj fanú­ši­ko­via vín a čajov.

foto: lemonbarleystrawberry.files.wordpress.com

Den­ník The Guar­dian ozna­čil Esli­te za turis­tic­kú atrak­ciu, kto­rú musí­te nav­ští­viť, keď pre­chá­dza­te mes­tom. A s obrov­skou sek­ci­ou anglic­kej lite­ra­tú­ry sa stá­va Esli­te čoraz popu­lár­nej­ší medzi ces­to­va­teľ­mi po celom sve­te.

foto: ricepapermagazine.ca

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lostateminor.com

Pridať komentár (0)