Toto 24-hodi­nové kníh­ku­pec­tvo mladí ľudia milujú. Kon­ku­ruje aj noč­ným klu­bom

Katarína Kereškéniová / 27. augusta 2016 / Business

Záu­jem o knihy pomaly klesá. Väč­šina z tých, u kto­rých ešte chuť čítať knihy pre­tr­váva, zas dá pred­nosť inter­ne­to­vým e-sho­pom. Maji­te­lia obcho­dov sú preto nútení vymýš­ľať kopu tri­kov, ktoré pri­lá­kajú zákaz­níka späť. Tai­wan­ský obchodný reťa­zec však pri­šiel na trh s uni­kát­nou myš­lien­kou.

Taiwan’s Eslite Books­tore je reťa­zec kníh­ku­pec­tiev so 48 poboč­kami v Tai­wane a v Číne. Jed­ným z hlav­ných cie­ľov tejto spo­loč­nosti je udr­žať “digi­tál­nych vlkov” na uzde. A s novým pro­jek­tom sa im to prav­de­po­dobne aj podarí.

foto: cdn0.lostateminor.com

The Eslite store v meste Tchaj-pej (hlavné mesto Tai­wanu; pozn.autora) je prvý obchod, ktorý zavie­dol poli­tiku 24-hodi­no­vého kníh­ku­pec­tva. Odvtedy sa stal jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších “noč­ných pod­ni­kov” v Tai­wane. Úspešne kon­ku­ruje kara­oke klu­bom, noč­ným klu­bom, dokonca aj posteli. Naj­ruš­nej­šie je tam práve od desia­tej hodiny večer, do dru­hej hodiny rána. Poli­tika “čítaj tak dlho ako chceš, bez toho, aby si niečo kúpil” neznie veľmi zis­kovo. Avšak Eslite ponúka aj iné formy zábavy. Tanečné a hudobné pred­sta­ve­nia, pre­mie­ta­nie fil­mov. Na svoje si prídu aj fanú­ši­ko­via vín a čajov.

foto: lemonbarleystrawberry.files.wordpress.com

Den­ník The Guar­dian ozna­čil Eslite za turis­tickú atrak­ciu, ktorú musíte nav­ští­viť, keď pre­chá­dzate mes­tom. A s obrov­skou sek­ciou anglic­kej lite­ra­túry sa stáva Eslite čoraz popu­lár­nejší medzi ces­to­va­teľmi po celom svete.

foto: ricepapermagazine.ca

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lostateminor.com

Pridať komentár (0)