Toto je kon­cept smart­ho­di­niek, kto­rým by sa mali Apple a Google inšpi­ro­vať

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 17. decembra 2015 / Tech a inovácie

Maďar­ský dizaj­nér vrá­til smart­ho­dinky späť k ich počiat­kom. Prečo by nemohla naj­nov­šia tech­no­ló­gia vyze­rať ako kla­sické hodinky?

Smart­ho­dinky môžeme roz­de­liť na dve kate­gó­rie: prvá sa snaží uká­zať akým sme­rom by sa mal dizajn a pou­ži­tie hodi­niek vydať, ako naprí­klad Pebble, Blocks alebo Gear Fit, a na tej dru­hej strane sú spo­loč­nosti ako Sam­sung, Huawei a LG, ktorí sa sna­žia zacho­vať ducha kla­sic­kých hodi­niek no srd­com ktoré bije naj­nov­šími tech­no­ló­giami.

12-750x422 (1)

Gábor Balogh je dizaj­nér z Maďar­ska, ktorý chce atrak­tívne kla­sické hodinky s nády­chom nových tech­no­ló­gií. Tiež ste už mali takýto pocit? Roz­diel medzi nami a ním je v tom, že on svoje myš­lienky a pred­stavy pre­ta­vil do sku­toč­ného návrhu uží­va­teľ­ského pro­stre­dia, ktoré by podľa nás malo slú­žiť ako inšpi­rá­cia pre tech­no­lo­gic­kých gigan­tov.

Jeho kon­cept uzrel svetlo sveta viac ako rok dozadu, no je natoľko nad­ča­sový, že sme vám museli osvie­žiť pamäť. Tento dizajn nie je o hodin­kách, ale o uží­va­teľ­skom pro­stredí. Tento návrh umiest­nil do nor­mál­nych hodi­niek od švéd­skej značky Triwa nahra­dil cifer­ník úžas­ným digi­tál­nym uží­va­teľ­ským pro­stre­dím.

15

Podľa Balogha by mala tech­no­ló­gia slú­žiť nám, našim ozaj­st­ným potre­bám a robiť život ľah­ším a nie meniť náš život. Návrh je krásny vo svo­jej jed­no­du­chosti. Mini­ma­lis­tický dizajn apli­ko­val na všetky dôle­žité apli­ká­cie, ako je navi­gá­cia, iden­ti­fi­ká­cia vola­ného, merač tepu a iné apli­ká­cie. Pri tomto uží­va­teľ­skom pro­stredí netreba doty­kovú obra­zovku na ktorú sa spo­lie­hajú novo­dobé smart­ho­dinky. Tento dizajn sa spo­lieha na tla­čidla bež­ných hodi­niek a na rám.

Návrh zacho­váva čaro dizajnu kla­sic­kých hodi­niek pri­čom neza­búda na nové tech­no­ló­gie. Balogh je dizaj­nér a nie inži­nier preto v tomto návrhu náj­dete veľa tech­no­lo­gic­kých nedos­tat­kov, ktoré sa musia vychy­tať, aby bolo možné pri­niesť tento kon­cept do sku­toč­ného sveta. Toto uží­va­teľ­ské pro­stre­die doka­zuje, že smart­ho­dinky nie sú len o doty­ko­vom disp­leji. Otazne je koľko tech­no­ló­gie doká­žeme scho­vať do úzkeho tela bež­ných hodi­niek. 

16

Veľké tech­no­lo­gické firmy ako Sam­sung, LG alebo Apple už majú svoj soft­vér, či už Android Wear alebo Wat­chOS, možno sa však týmto dizaj­nom inšpi­rujú tra­dičný výrob­co­via hodi­niek, ako naprí­klad Tis­sot, Tag Heuer, Rolex, atd., ktorí, aby držali krok s dobou, pred­sta­via svoje smart­ho­dinky. Od tra­dič­ných výrob­cov oča­ká­vame vyla­dený vzťah medzi čarom kla­sic­kých hodi­niek a pokro­kom v nových tech­no­ló­giách.

Všetky smart­ho­dinky nemu­sia byť rov­naké a preto budeme radi, ak sa nájdu také, ktoré budú vytr­čať z davu ako tieto…

1713

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)