Toto je kon­cept smart­ho­di­niek, kto­rým by sa mali App­le a Goog­le inšpi­ro­vať

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 17. decembra 2015 / Lifehacking

Maďar­ský dizaj­nér vrá­til smart­ho­din­ky späť k ich počiat­kom. Pre­čo by nemoh­la naj­nov­šia tech­no­ló­gia vyze­rať ako kla­sic­ké hodin­ky?

Smart­ho­din­ky môže­me roz­de­liť na dve kate­gó­rie: prvá sa sna­ží uká­zať akým sme­rom by sa mal dizajn a pou­ži­tie hodi­niek vydať, ako naprí­klad Pebb­le, Blocks ale­bo Gear Fit, a na tej dru­hej stra­ne sú spo­loč­nos­ti ako Sam­sung, Huawei a LG, kto­rí sa sna­žia zacho­vať ducha kla­sic­kých hodi­niek no srd­com kto­ré bije naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi.

12-750x422 (1)

Gábor Balogh je dizaj­nér z Maďar­ska, kto­rý chce atrak­tív­ne kla­sic­ké hodin­ky s nády­chom nových tech­no­ló­gií. Tiež ste už mali taký­to pocit? Roz­diel medzi nami a ním je v tom, že on svo­je myš­lien­ky a pred­sta­vy pre­ta­vil do sku­toč­né­ho návrhu uží­va­teľ­ské­ho pro­stre­dia, kto­ré by pod­ľa nás malo slú­žiť ako inšpi­rá­cia pre tech­no­lo­gic­kých gigan­tov.

Jeho kon­cept uzrel svet­lo sve­ta viac ako rok doza­du, no je natoľ­ko nad­ča­so­vý, že sme vám muse­li osvie­žiť pamäť. Ten­to dizajn nie je o hodin­kách, ale o uží­va­teľ­skom pro­stre­dí. Ten­to návrh umiest­nil do nor­mál­nych hodi­niek od švéd­skej znač­ky Tri­wa nahra­dil cifer­ník úžas­ným digi­tál­nym uží­va­teľ­ským pro­stre­dím.

15

Pod­ľa Balog­ha by mala tech­no­ló­gia slú­žiť nám, našim ozaj­st­ným potre­bám a robiť život ľah­ším a nie meniť náš život. Návrh je krás­ny vo svo­jej jed­no­du­chos­ti. Mini­ma­lis­tic­ký dizajn apli­ko­val na všet­ky dôle­ži­té apli­ká­cie, ako je navi­gá­cia, iden­ti­fi­ká­cia vola­né­ho, merač tepu a iné apli­ká­cie. Pri tom­to uží­va­teľ­skom pro­stre­dí netre­ba doty­ko­vú obra­zov­ku na kto­rú sa spo­lie­ha­jú novo­do­bé smart­ho­din­ky. Ten­to dizajn sa spo­lie­ha na tla­čid­la bež­ných hodi­niek a na rám.

Návrh zacho­vá­va čaro dizaj­nu kla­sic­kých hodi­niek pri­čom neza­bú­da na nové tech­no­ló­gie. Balogh je dizaj­nér a nie inži­nier pre­to v tom­to návrhu náj­de­te veľa tech­no­lo­gic­kých nedos­tat­kov, kto­ré sa musia vychy­tať, aby bolo mož­né pri­niesť ten­to kon­cept do sku­toč­né­ho sve­ta. Toto uží­va­teľ­ské pro­stre­die doka­zu­je, že smart­ho­din­ky nie sú len o doty­ko­vom disp­le­ji. Otaz­ne je koľ­ko tech­no­ló­gie doká­že­me scho­vať do úzke­ho tela bež­ných hodi­niek. 

16

Veľ­ké tech­no­lo­gic­ké fir­my ako Sam­sung, LG ale­bo App­le už majú svoj soft­vér, či už Andro­id Wear ale­bo Wat­chOS, mož­no sa však tým­to dizaj­nom inšpi­ru­jú tra­dič­ný výrob­co­via hodi­niek, ako naprí­klad Tis­sot, Tag Heuer, Rolex, atd., kto­rí, aby drža­li krok s dobou, pred­sta­via svo­je smart­ho­din­ky. Od tra­dič­ných výrob­cov oča­ká­va­me vyla­de­ný vzťah medzi čarom kla­sic­kých hodi­niek a pokro­kom v nových tech­no­ló­giách.

Všet­ky smart­ho­din­ky nemu­sia byť rov­na­ké a pre­to bude­me radi, ak sa náj­du také, kto­ré budú vytr­čať z davu ako tie­to…

1713

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)