Toto je TOP 10 kan­ce­lá­rií naj­zná­mej­ších spo­loč­ností

Lýdia Repová / 30. augusta 2016 / Zaujímavosti

Trend moder­ných kan­ce­lá­rií v dneš­nej dobe pri­náša okrem pra­cov­ného pries­toru aj mož­nosť relaxu a zábavy. Pri­ná­šame ti desiatku tých najk­raj­ších.

Lin­ke­dIn: Miláno

Dizajn: Il Pri­sma

Spo­je­nie prí­rod­ných prv­kov a skôr jem­nej­ších tónov farieb krásne zjed­no­cuje pries­tor a vytvára akúsi har­mó­niu. Hlav­nou úlo­hou dizaj­né­rov, bolo vytvo­riť miesto pre roz­voj kre­a­ti­vity a mys­le­nia. My si mys­líme, že sa im to poda­rilo.

in1in2in6in3

You­tube: Lon­dýn

Dizajn: Pen­son Group

Výrazné farby a kovové prvky úžasne pod­čiarknu živosť spo­loč­nosti, ale aj mesta, v kto­rej sa táto kan­ce­lá­ria nachá­dza. Nás hlavne zau­jali aty­pické dvere. Tie by sme veru neča­kali.

youtobe1youtube2youtube3youtube4

Google: Zürich

Design: Evo­lu­tion Design

Google patrí medzi top spo­loč­nosti, čo doka­zuje aj kan­ce­lá­ria v Züri­chu. Veľmi hravý a svieži dizajn tejto pobočky vytvára pre zamest­nan­cov kre­a­tívne pries­tory kde si užijú aj veľa zábavy, naprí­klad na takej šmyk­ľavke.

goog20-700x525goog22-700x525goog24-700x525

Coca Cola: Toronto

Dizajn: Figu­re3

Vzdušný dizajn Toront­skej pobočky v spo­jení s typic­kými far­bami spo­loč­nosti Coca Cola vytvo­rili úžasný pries­tor pre zamest­nan­cov. Kan­ce­lá­rie sú veľmi svieže a domi­nuje v nich jed­no­du­chosť.

coke-I-41-700x477coke-II-01a-700x495coke-II-16-700x438coke-II-04-700x429

Skype: Palo Alto, Kali­for­nia

Dizajn: Design Blitz

Tieto pries­tory sa nám veľmi páčili. Dre­vené prvky, moderný dizajn a vzdušný pries­tor pôso­bia veľmi uvoľ­ňu­júco. Zelená farba pod­po­ruje kre­a­ti­vitu a mys­le­nie. Super.

Skype_MM_Photo©Blitz_07-700x489Skype_MM_Photo©Blitz_09-700x478Skype_MM_Photo©Blitz_19-700x527Skype_MM_Photo©Blitz_27-700x477

Face­book: Tel Aviv

Dizajn: Set­ter Archi­tects

Dizajn bol vytvo­rený v zna­mení jed­no­du­chosti, funkč­nosti a orga­ni­zo­va­nosti. Prí­rodné prvky v podobe dreva a zelene zjed­no­tili pries­tory a vytvo­rili tak doko­nalé miesto na roz­ví­ja­nie kre­a­ti­vity zamest­nan­cov.

HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/

Mic­ro­soft: San Fran­cisco

dizajn: Design Blitz

Čisté línie, trans­pa­ren­tnosť a využi­tie hra­na­tých tva­rov vyvo­láva dojem pre­cíz­nosti a ino­va­tív­nosti, kto­rou sa Mic­ro­soft pre­zen­tuje. Vďaka far­bám inšpi­ro­va­ným logom spo­loč­nosti sa nezdá pries­tor chladný, ale naopak krásne ožíva.

microsoft-san-francisco-office-design-3-700x498microsoft-san-francisco-office-design-5-700x467microsoft-san-francisco-office-design-7-700x628microsoft-san-francisco-office-design-8-700x467

Twit­ter: San Fran­cisco

Dizajn: IA Inte­rior Archi­tects

Hlav­ným prv­kom tohto dizajnu je bledo modrá farba, kto­rou ako vieme, sa Twit­ter pre­zen­tuje. Pries­tory sú otvo­rené s jed­no­du­chým dizaj­nom. Za nás tam však chýba trošku živosti.

Twitter5-700x467Twitter15-700x467Twitter18-700x467Twitter21-700x467

Drop­box: Aus­tin, Texas

Dizajn: Lauckg­roup

Spo­loč­nosť Drop­box sa pre­zen­tuje čis­tým desig­nom. Lauckg­roup sa zame­ral na kre­a­tívnu zložku tejto mla­dej spo­loč­nosti a spo­jil jed­no­du­chý dizajn s prí­rod­nými prv­kami. Vytvo­ril sa tým veľmi moderný a atrak­tívny pries­tor.

dropbox-austin-office-design-3-700x516dropbox-austin-office-design-6-700x846dropbox-austin-office-design-8-700x523dropbox-austin-office-design-9-700x569

Red­bull: Lon­dýn

Dizajn: Jump Stu­dios

Dizajn evo­kuje dyna­mic­kosť a spája sa s poci­tom z adre­na­línu, kto­rým sa Red Bull pre­zen­tuje. Hlav­nou úlo­hou bolo vytvo­re­nie otvo­re­nej kon­cep­cie pries­toru. Kovové prvky dodá­vajú síce tro­chu chladný efekt, no per­fektne sedí do tejto kon­cep­cie.

RED_001RED_013-700x466RED_020-700x1048RED_019-700x466

Zdroj foto­gra­fií: officesnapshots.com

Pridať komentár (0)