Toto je TOP 10 kan­ce­lá­rií naj­zná­mej­ších spo­loč­nos­tí

Lýdia Repová / 30. augusta 2016 / Zaujímavosti

Trend moder­ných kan­ce­lá­rií v dneš­nej dobe pri­ná­ša okrem pra­cov­né­ho pries­to­ru aj mož­nosť rela­xu a zába­vy. Pri­ná­ša­me ti desiat­ku tých najk­raj­ších.

Lin­ke­dIn: Milá­no

Dizajn: Il Pri­sma

Spo­je­nie prí­rod­ných prv­kov a skôr jem­nej­ších tónov farieb krás­ne zjed­no­cu­je pries­tor a vytvá­ra akú­si har­mó­niu. Hlav­nou úlo­hou dizaj­né­rov, bolo vytvo­riť mies­to pre roz­voj kre­a­ti­vi­ty a mys­le­nia. My si mys­lí­me, že sa im to poda­ri­lo.

in1in2in6in3

You­tu­be: Lon­dýn

Dizajn: Pen­son Group

Výraz­né far­by a kovo­vé prv­ky úžas­ne pod­čiark­nu živosť spo­loč­nos­ti, ale aj mes­ta, v kto­rej sa táto kan­ce­lá­ria nachá­dza. Nás hlav­ne zau­ja­li aty­pic­ké dve­re. Tie by sme veru neča­ka­li.

youtobe1youtube2youtube3youtube4

Goog­le: Zürich

Design: Evo­lu­ti­on Design

Goog­le pat­rí medzi top spo­loč­nos­ti, čo doka­zu­je aj kan­ce­lá­ria v Züri­chu. Veľ­mi hra­vý a svie­ži dizajn tej­to poboč­ky vytvá­ra pre zamest­nan­cov kre­a­tív­ne pries­to­ry kde si uži­jú aj veľa zába­vy, naprí­klad na takej šmyk­ľav­ke.

goog20-700x525goog22-700x525goog24-700x525

Coca Cola: Toron­to

Dizajn: Figu­re3

Vzduš­ný dizajn Toront­skej poboč­ky v spo­je­ní s typic­ký­mi far­ba­mi spo­loč­nos­ti Coca Cola vytvo­ri­li úžas­ný pries­tor pre zamest­nan­cov. Kan­ce­lá­rie sú veľ­mi svie­že a domi­nu­je v nich jed­no­du­chosť.

coke-I-41-700x477coke-II-01a-700x495coke-II-16-700x438coke-II-04-700x429

Sky­pe: Palo Alto, Kali­for­nia

Dizajn: Design Blitz

Tie­to pries­to­ry sa nám veľ­mi páči­li. Dre­ve­né prv­ky, moder­ný dizajn a vzduš­ný pries­tor pôso­bia veľ­mi uvoľ­ňu­jú­co. Zele­ná far­ba pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu a mys­le­nie. Super.

Skype_MM_Photo©Blitz_07-700x489Skype_MM_Photo©Blitz_09-700x478Skype_MM_Photo©Blitz_19-700x527Skype_MM_Photo©Blitz_27-700x477

Face­bo­ok: Tel Aviv

Dizajn: Set­ter Archi­tects

Dizajn bol vytvo­re­ný v zna­me­ní jed­no­du­chos­ti, funkč­nos­ti a orga­ni­zo­va­nos­ti. Prí­rod­né prv­ky v podo­be dre­va a zele­ne zjed­no­ti­li pries­to­ry a vytvo­ri­li tak doko­na­lé mies­to na roz­ví­ja­nie kre­a­ti­vi­ty zamest­nan­cov.

HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/HDRtist HDR - http://www.ohanaware.com/hdrtist/

Mic­ro­soft: San Fran­cis­co

dizajn: Design Blitz

Čis­té línie, trans­pa­ren­tnosť a využi­tie hra­na­tých tva­rov vyvo­lá­va dojem pre­cíz­nos­ti a ino­va­tív­nos­ti, kto­rou sa Mic­ro­soft pre­zen­tu­je. Vďa­ka far­bám inšpi­ro­va­ným logom spo­loč­nos­ti sa nez­dá pries­tor chlad­ný, ale naopak krás­ne oží­va.

microsoft-san-francisco-office-design-3-700x498microsoft-san-francisco-office-design-5-700x467microsoft-san-francisco-office-design-7-700x628microsoft-san-francisco-office-design-8-700x467

Twit­ter: San Fran­cis­co

Dizajn: IA Inte­ri­or Archi­tects

Hlav­ným prv­kom toh­to dizaj­nu je ble­do mod­rá far­ba, kto­rou ako vie­me, sa Twit­ter pre­zen­tu­je. Pries­to­ry sú otvo­re­né s jed­no­du­chým dizaj­nom. Za nás tam však chý­ba troš­ku živos­ti.

Twitter5-700x467Twitter15-700x467Twitter18-700x467Twitter21-700x467

Drop­box: Aus­tin, Texas

Dizajn: Lauckg­roup

Spo­loč­nosť Drop­box sa pre­zen­tu­je čis­tým desig­nom. Lauckg­roup sa zame­ral na kre­a­tív­nu zlož­ku tej­to mla­dej spo­loč­nos­ti a spo­jil jed­no­du­chý dizajn s prí­rod­ný­mi prv­ka­mi. Vytvo­ril sa tým veľ­mi moder­ný a atrak­tív­ny pries­tor.

dropbox-austin-office-design-3-700x516dropbox-austin-office-design-6-700x846dropbox-austin-office-design-8-700x523dropbox-austin-office-design-9-700x569

Red­bull: Lon­dýn

Dizajn: Jump Stu­di­os

Dizajn evo­ku­je dyna­mic­kosť a spá­ja sa s poci­tom z adre­na­lí­nu, kto­rým sa Red Bull pre­zen­tu­je. Hlav­nou úlo­hou bolo vytvo­re­nie otvo­re­nej kon­cep­cie pries­to­ru. Kovo­vé prv­ky dodá­va­jú síce tro­chu chlad­ný efekt, no per­fekt­ne sedí do tej­to kon­cep­cie.

RED_001RED_013-700x466RED_020-700x1048RED_019-700x466

Zdroj foto­gra­fií: officesnapshots.com

Pridať komentár (0)