Toto mesto sa rozhodlo úplne skončiť s papierovými lístkami na MHD

Lenka Sidorová / 23. januára 2019 / Tech a inovácie

Pa­pie­rové lís­tky budú mi­nu­los­ťou. Os­trava vstu­puje do bu­dúc­nosti plne elek­tro­nic­kými lís­t­kami na MHD

zdroj: pixabay.com

Pa­pie­rové lís­tky budú mi­nu­los­ťou. Os­trava vstu­puje do bu­dúc­nosti plne elek­tro­nic­kými lís­t­kami na MHD

Do­pravný pod­nik Os­trava (DPO) po­tvr­dil svoj plán úplne zru­šiť pre­daj pa­pie­ro­vých lís­tkov. Učiní tak od 1. ja­nu­ára 2020. In­for­mo­val o tom ser­ver zdop­ravy.cz

Po­čet elek­tro­nic­kých pla­tieb vlani pr­vý­krát od spus­te­nia pre­vý­šil pre­daje pa­pie­ro­vých lís­tkov. Každý rok sa pri­tom po­čet elek­tro­nic­kých pla­tieb zdvoj­ná­so­buje. 

DPO od sep­tem­bra chystá za­ve­de­nie špe­ciál­nej „kre­dit­nej elek­tri­čenky“, ktorá sa bude dať do­bý­jať na pri­bližne 17 hlav­ných za­stáv­kach. Ok­rem toho sa bude dať pla­tiť aj cez mo­bilnú ap­li­ká­ciu. 

Tlač, pre­daj a údržba ce­lého sys­tému pa­pie­ro­vých lís­tkov nás stojí zhruba 20 mi­li­ó­nov ko­rún ročne. Ná­klady na kre­ditné elek­tri­čenky od­ha­du­jeme rá­dovo na mi­li­óny ko­rún. To zna­mená, že cel­ková úspora do­prav­ného pod­niku bude 15 mi­li­ó­nov ko­rún ročne, čo je na­prí­klad viac ako je­den nový elek­tro­bus,“ ci­tuje pred­sedu pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­neo ria­di­teľa DPO Da­niela Mo­rysa zdop­ravy.cz

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ilus­tračná fo­to­gra­fia - Unsp­lash

Os­trav­ský sys­tém MHD umož­ňuje na­kú­piť jed­not­livé lís­tky kar­tou, pri­čom na konci dňa vy­po­číta naj­vý­hod­nej­šiu va­riantu pre platbu, ktorá sa po­tom strhne z účtu ces­tu­jú­ceho. Naj­vyš­šia možná suma je 80 Kč – teda hod­nota ce­lo­den­ného lís­tka.

Pridať komentár (0)