Toto sú 4 startupy, ktoré uľahčujú firmám život

TS / 10. októbra 2018 / Tech a inovácie

Po­čul si už o star­tu­poch Be­ha­vera, Dre­am­Job, Da­y­swaps či in­Hiro?

zdroj: Ilustračná fotografia/Pixabay

Po­čul si už o star­tu­poch Be­ha­vera, Dre­am­Job, Da­y­swaps či in­Hiro?

Be­ha­vera

Nie­len na Slo­ven­sku sa fir­mám čo­raz ťaž­šie hľadá kva­li­fi­ko­va­ných a od­hod­la­ných ľudí, ktorí nie­len svo­jimi schop­nos­ťami, ale ce­lou osob­nos­ťou za­padnú do fi­rem­nej kul­túry. Český star­tup Be­ha­vera, se­mi­fi­na­lista sú­ťaže Fu­tu­re­Now Star­tup Awards, za kto­rým stojí Lu­káš Pa­le­ček a Mi­loš Lu­kačka, zís­kava be­ha­vi­orálne dáta cez si­mu­lačnú hru. Vy­ví­jajú Ta­lent De­ci­sion Cloud, kde psy­cho­met­rický al­go­rit­mus na zá­klade jed­no­du­chých si­mu­lač­ných hier do­káže zme­rať kom­pe­ten­cie uchá­dzača a pre­miet­nuť ich do jed­no­du­chej ta­buľky.

Ako to fun­guje? Ak ste sa stretli na po­ho­vo­roch s kla­sic­kými otáz­kami typu: „Aké sú vaše ne­ga­tíva?“ a máte na­cvi­čenú od­po­veď „wor­ko­ho­liz­mus“, i keď v práci vás po 16:00 ne­vidno, Be­ha­veru ne­o­kla­mete. Cez jed­no­du­ché hry ma­puje re­álne pra­covné si­tu­ácie a to, ako by ste sa v nich za­cho­vali. Cez jednu hru do­káže Be­ha­vera zís­kať vyše 200 pa­ra­met­rov, na zá­klade kto­rých možno zis­títe sami o sebe to, čo ste ne­tu­šili. Sa­motní kan­di­dáti upred­nost­ňujú hru pred rôz­nymi kla­sic­kými tes­tami, kde po­lo­vici otá­zok ani ne­ro­zu­miete.

Za­darmo si mô­žete hru vy­skú­šať na ich stránke, či už aby ste si­sami seba otes­to­vali, alebo na­šli ten správny match do tímu https://www.be­ha­vera.com/

Dre­am­Job

V su­sed­nom Ra­kúsku sa sna­žia týmto ľu­ďom po­môcť zá­ko­nom, podľa kto­rého firmy mu­sia mať za­mest­na­ných 5% han­di­ca­po­va­ných z cel­ko­vého po­čtu za­mest­nan­cov nad 25 ľudí, inak do­stá­vajú vy­soké po­kuty. Prob­lé­mom však môže byť ta­kých ľudí nájsť, za­ško­liť ich a po­môcť im v ich pra­cov­nom pro­stredí.

Nika Lik­ha­cheva, štu­dentka Bu­si­ness and Eco­no­mics na The Uni­ver­sity of Vienna sa nad týmto prob­lé­mom za­mys­lela a v máji roku 2018 sama prišla s rie­še­ním. Spolu so svo­jím tí­mom za­lo­žila Dre­am­Job, ra­kúsky star­tup, ktorý sa nie­len za­me­riava na pra­covné po­nuky pre han­di­ca­po­va­ných, ale aj za­bez­pe­čuje ich men­to­ring a za­ško­le­nie. Na ich stránke náj­dete pra­covné po­zí­cie aj ľudí, ktorí si hľa­dajú prácu.

Už k dneš­nému dňu za­stra­šujú 25000 čle­nov, spo­lu­pra­cujú s rôz­nymi aso­ciá­ciami, uni­ver­zi­tami a vlá­dou, vďaka čomu sú ich ško­le­nia na­ozaj kva­litné. Takto dá­vajú mož­nosť hen­di­ke­po­va­ným viesť nor­málny pra­covný ži­vot a tiež ušet­riť fir­mám ti­sícky až mi­li­óny eur ročne. https://www.dream-job.on­line/

Da­y­swaps

Za­mest­ná­vate ľudí na  zmeny? Ná­stenka síce býva ob­ľú­bený ná­stroj na ten­dre, ale pri práci to nie vždy fun­guje. Ja­kub Mi­na­řík a Mi­chal Čer­tický z Da­y­Swaps prišli s mo­der­nej­ším rie­še­ním. Ich mo­bilná appka Da­y­swaps jed­ným klik­nu­tím na­plá­nuje zmenu, pri­čom v sys­téme majú do­ko­nalý pre­hľad za­mest­nanci i za­mest­ná­va­te­lia.

Star­tup je na svete len od 1.3. 2018 a už má­vyše 100 fi­riem, ktoré Da­y­swaps den­no­denne vy­uží­vajú, ako na­prí­klad Costa Cof­fee alebo Škoda. Po ok­tóbri bude spus­te­ná­pla­tená ver­zia, takže ešte máte čas sa pri­hlá­siť a sami Da­y­Swaps vy­skú­šať. https://da­y­swaps.com/

in­Hiro

Je ešte nie­kto, kto ne­po­čul o slo­ven­skom star­tupe In­Hiro? V prí­pade, že nie, In­Hiro je glo­bálna on­line plat­forma, ktorá v roku 2013 vy­hrala Star­tu­pA­wardsSK -dnešnú star­tup sú­ťaž Fu­tu­re­Now, ktorá sa bude ko­nať 24.10. v Re­fi­nery Gal­lery.

In­Hiro soft­vér hľadá a kon­tak­tuje po­ten­ciál­nych kan­di­dá­tov pro­stred­níc­tvom nie­koľ­kých kli­kov. Za­me­ria­vajú sa na tri hlavné fun­kcie: nájsť ta­lenty na jed­nom mieste, vy­tvo­riť si svoju vlastnú pi­pe­line kan­di­dá­tov a po­nú­kať ško­le­nia HR-is­tov, aby ve­deli efek­tív­nej­šie pri­jí­mať no­vých ľudí a za­ško­ľo­vať ich.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)